مرجع کلاس GMSPlacePhotoMetadataList

مرجع کلاس GMSPlacePhotoMetadataList

بررسی اجمالی

لیستی از اشیاء GMSPlacePhotoMetadata .

خواص

NSArray< GMSPlacePhotoMetadata * > * نتایج
آرایه اشیاء GMSPlacePhotoMetadata .

اسناد ملکی

- (NSArray< GMSPlacePhotoMetadata *>*) نتایج [read, copy]

آرایه اشیاء GMSPlacePhotoMetadata .