GMSFeatureType

ตัวเลข

enumGMSFeatureType {
  GMSFeatureTypeAdministrativeAreaLevel1, GMSFeatureTypeAdministrativeAreaLevel2, GMSFeatureTypeCountry, GMSFeatureTypeLocality,
  GMSFeatureTypePostalCode, GMSFeatureTypeSchoolDistrict
 ตัวระบุสำหรับประเภทฟีเจอร์ เพิ่มเติม...

เอกสารประกอบของประเภทรายการ

ตัวระบุสำหรับประเภทฟีเจอร์

ตัวแจกแจง:
GMSFeatureTypeAdministrativeAreaLevel1

ระบุวิถีชีวิตของพลเรือนอันดับ 1 ต่ำกว่าระดับประเทศ

GMSFeatureTypeAdministrativeAreaLevel2

บ่งบอกว่าเป็นพลเรือนอันดับที่ 2 ต่ำกว่าระดับประเทศ

GMSFeatureTypeCountry

ระบุองค์กรทางการเมืองแห่งชาติ

GMSFeatureTypeLocality

ระบุองค์กรทางการเมืองแบบเมืองหรือเมืองที่จัดตั้งขึ้น

GMSFeatureTypePostalCode

ระบุรหัสไปรษณีย์ที่ใช้ระบุที่อยู่ทางไปรษณีย์ภายในประเทศ รวมรหัสไปรษณีย์

GMSFeatureTypeSchoolDistrict

ระบุเขตการศึกษา