Method: videos.renderVideo

اگر ویدئویی قبلا رندر نشده باشد، آدرسی را به صف رندر اضافه می کند. در غیر این صورت، فراداده مربوط به ویدیو را برمی گرداند.

درخواست HTTP

POST https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:renderVideo

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

درخواست بدن

بدنه درخواست حاوی داده هایی با ساختار زیر است:

نمایندگی JSON
{
  "address": string
}
زمینه های
address

string

ضروری. یک آدرس پستی ایالات متحده برای موقعیت مکانی که باید در ویدیو ارائه شود.

بدن پاسخگو

پیام پاسخ برای AerialView.RenderVideo .

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی داده هایی با ساختار زیر است:

نمایندگی JSON
{
  "state": enum (State),
  "metadata": {
    object (VideoMetadata)
  }
}
زمینه های
state

enum ( State )

وضعیت فعلی درخواست رندر.

metadata

object ( VideoMetadata )

حاوی فراداده ویدیو است، فقط در صورتی تنظیم شود که حالت ACTIVE باشد.