Method: videos.lookupVideoMetadata

فراداده یک ویدیو را با توجه به آدرس یا شناسه ویدیوی آن واکشی می کند. این روش جایگزینی برای تماس رایگان برای videos.lookupVideo است و تمام داده‌های ویدیوی موجود به استثنای URI‌های پخش را برمی‌گرداند.

درخواست HTTP

GET https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:lookupVideoMetadata

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای پرس و جو

مولفه های
key پارامتر اتحادیه ضروری. key فقط می تواند یکی از موارد زیر باشد:
videoId

string

شناسه ای که از videos.renderVideo برگردانده شده است.

address

string

آدرس پستی آمریکا

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از VideoMetadata است.