Method: enterprises.webTokens.create

یک نشانه وب برای دسترسی به رابط کاربری وب مدیریت شده Google Play قابل جاسازی برای یک شرکت خاص ایجاد می کند.

درخواست HTTP

POST https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{parent=enterprises/*}/webTokens

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
parent

string

نام شرکت به شکل enterprises/{enterpriseId} .

درخواست بدن

بدنه درخواست شامل یک نمونه از WebToken است.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه جدیدی از WebToken است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

برای اطلاعات بیشتر، به نمای کلی OAuth 2.0 مراجعه کنید.