Sự kiện tùy chỉnh cho quảng cáo biểu ngữ và quảng cáo xen kẽ

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tài liệu hướng dẫn này dành cho các nhà xuất bản muốn sử dụng tính năng dàn xếp AdMob để thực hiện những hoạt động sau:

 • Hiển thị quảng cáo từ một mạng không được hỗ trợ trực tiếp trong giao diện người dùng AdMob.
 • Hiển thị chế độ xem tùy chỉnh thay vì quảng cáo.

Sự kiện tùy chỉnh cho phép bạn viết trình chuyển đổi dàn xếp tùy chỉnh để đặt bất kỳ chế độ xem nào vào không gian quảng cáo. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách viết một sự kiện tùy chỉnh để yêu cầu quảng cáo từ một SDK mẫu mà chúng tôi đã phát triển. Bạn có thể tìm nguồn đầy đủ cho sự kiện tùy chỉnh và SDK mẫu tương ứng trên GitHub.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi có thể tích hợp các sự kiện tùy chỉnh cho quảng cáo biểu ngữ hoặc quảng cáo xen kẽ, bạn cần tích hợp định dạng quảng cáo đó vào ứng dụng của mình. Dưới đây là các hướng dẫn liên quan:

Trong ví dụ sau, trước tiên bạn sẽ tạo một sự kiện tùy chỉnh cho quảng cáo biểu ngữ trong tính năng dàn xếp AdMob. Việc này yêu cầu bạn phải xác định một sự kiện tùy chỉnh trỏ đến lớp cụ thể đó trong ứng dụng của bạn thông qua giao diện người dùng AdMob, sau đó triển khai CustomEventBanner để phân phát lượt xem. Ví dụ này xác định một sự kiện tùy chỉnh để hiển thị quảng cáo từ mạng quảng cáo mẫu.

Xác định sự kiện tùy chỉnh

Sự kiện tùy chỉnh phải được xác định trong giao diện người dùng AdMob. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn này để tạo một sự kiện tùy chỉnh.

Bạn có thể thấy một số tùy chọn cài đặt của sự kiện tùy chỉnh mẫu trong ảnh chụp màn hình dưới đây:

Yêu cầu quảng cáo biểu ngữ

Để yêu cầu quảng cáo biểu ngữ, hãy xác định một lớp triển khai CustomEventBanner và gọi lớp này là SampleCustomEventBanner. Khi sự kiện tùy chỉnh được chọn từ luồng dàn xếp quảng cáo, phương thức requestBannerAd() được gọi theo tên lớp mà bạn đã cung cấp trong các tùy chọn cài đặt.

Thông số không bắt buộc đã xác định ở trên được chuyển vào sự kiện tùy chỉnh của bạn như một phần của phương thức requestBannerAd(). Thông thường, thông số này là giá trị nhận dạng cho phép sự kiện tùy chỉnh xác định quảng cáo nào cần tải.

Bạn cũng nên triển khai các phương thức vòng đời (nếu phù hợp). Tính năng dàn xếp AdMob chuyển tiếp bộ chuyển đổi onPause() và sự kiện hoạt động onResume() nếu người dùng gọi phương thức AdView.pause()AdView.resume() . Mạng quảng cáo mẫu không có lệnh gọi tạm dừng hoặc tiếp tục, do đó, mạng này cung cấp phương thức triển khai trống. Tính năng dàn xếp cố gắng trong khả năng cho phép để gọi onDestroy() khi bộ chuyển đổi sắp bị hủy. Khi đó, bạn nên xóa những gì không cần thiết.

Dưới đây là quy trình triển khai mẫu của SampleCustomEventBanner:

Java

public class SampleCustomEventBanner implements CustomEventBanner {

  /** The SampleAdView representing a banner ad. */
  private SampleAdView sampleAdView;

  /** The event is being destroyed. Perform any necessary cleanup here. */
  @Override
  public void onDestroy() {
    if (sampleAdView != null) {
      sampleAdView.destroy();
    }
  }

  /**
   * The app is being paused. This call is only forwarded to the adapter if
   * the developer notifies AdMob mediation that
   * the app is being paused.
   */
  @Override
  public void onPause() {
    // The sample ad network doesn't have an onPause method, so does nothing.
  }

  /**
   * The app is being resumed. This call is only forwarded to the
   * adapter if the developer notifies AdMob
   * mediation that the app is being resumed.
   */
  @Override
  public void onResume() {
    // The sample ad network doesn't have an onResume method, so does nothing.
  }

  @Override
  public void requestBannerAd(Context context,
      CustomEventBannerListener listener,
      String serverParameter,
      AdSize size,
      MediationAdRequest mediationAdRequest,
      Bundle customEventExtras) {

    sampleAdView = new SampleAdView(context);

    // Assumes that the serverParameter is the AdUnit for the Sample Network.
    sampleAdView.setAdUnit(serverParameter);

    sampleAdView.setSize(new SampleAdSize(size.getWidth(), size.getHeight()));

    // Implement a SampleAdListener and forward callbacks to AdMob.
    // The callback forwarding is handled by SampleBannerEventForwarder.
    sampleAdView.setAdListener(new SampleCustomBannerEventForwarder(listener, sampleAdView));

    // Make an ad request.
    sampleAdView.fetchAd(createSampleRequest(mediationAdRequest));

    }

  private SampleAdRequest createSampleRequest(MediationAdRequest mediationAdRequest) {
    SampleAdRequest request = new SampleAdRequest();
    request.setTestMode(mediationAdRequest.isTesting());
    request.setKeywords(mediationAdRequest.getKeywords());
    return request;
  }
}

Kotlin

class SampleCustomEventBanner : CustomEventBanner {

  /** The SampleAdView representing a banner ad. */
  private lateinit var mSampleAdView: SampleAdView

  /** The event is being destroyed. Perform any necessary cleanup here. */
  override fun onDestroy() {
    mSampleAdView.destroy()
  }

  /**
   * The app is being paused. This call is only forwarded to the adapter if
   * the developer notifies AdMob mediation that
   * the app is being paused.
   */
  override fun onPause() {
    // The sample ad network doesn't have an onPause method, so does nothing.
  }

  /**
   * The app is being resumed. This call is only forwarded to the
   * adapter if the developer notifies AdMob
   * mediation that the app is being resumed.
   */
  override fun onResume() {
    // The sample ad network doesn't have an onResume method, so does nothing.
  }

  override fun requestBannerAd(context: Context,
                 listener: CustomEventBannerListener,
                 serverParameter: String,
                 size: AdSize,
                 mediationAdRequest: MediationAdRequest,
                 customEventExtras: Bundle?) {

    mSampleAdView = SampleAdView(context)

    // Assumes that the serverParameter is the AdUnit for the Sample Network.
    mSampleAdView.adUnit = serverParameter
    mSampleAdView.size = SampleAdSize(size.width, size.height)

    // Implement a SampleAdListener and forward callbacks to
    // AdMob mediation. The callback forwarding
    // is handled by SampleBannerEventFowarder.
    mSampleAdView.adListener = SampleCustomBannerEventForwarder(listener, mSampleAdView)

    // Make an ad request.
    mSampleAdView.fetchAd(createSampleRequest(mediationAdRequest))
  }

  private fun createSampleRequest(mediationAdRequest: MediationAdRequest): SampleAdRequest {
    val request = SampleAdRequest()
    request.testMode = mediationAdRequest.isTesting
    request.keywords = mediationAdRequest.keywords
    return request
  }
}

Lớp SampleAdView được sử dụng trong mẫu là ví dụ đơn giản về chế độ xem quảng cáo của bên thứ ba từ SDK mẫu.

Gửi thông số bổ sung của mạng quảng cáo cho các yêu cầu sự kiện tùy chỉnh (không bắt buộc)

Nếu bạn cần gửi thêm thông số cho sự kiện tùy chỉnh, hãy sử dụng phương thức addCustomEventExtrasBundle() của lớp AdRequest.Builder. Phương thức Bạn phải nhập lớp bộ chuyển đổi sự kiện tùy chỉnh của bạn và một gói các thông số bổ sung cần thiết cho bộ chuyển đổi của sự kiện tùy chỉnh đó.

Dưới đây là đoạn mã cho biết cách chuyển thông số SampleExtra cho lớp SampleCustomEventBanner được xác định ở trên:

Bundle extras = new Bundle();
extras.putBoolean("SampleExtra", true);

AdRequest request = new AdRequest.Builder()
    .addCustomEventExtrasBundle(SampleCustomEventBanner.class, extras)
    .build();

Nếu bạn không gọi addCustomEventExtras() bằng lớp chính xác của sự kiện tùy chỉnh và một gói thông số cho yêu cầu sự kiện tùy chỉnh, thì thông số bundle mà bộ chuyển đổi nhận được sẽ là null.

Thông báo cho tính năng dàn xếp AdMob

Sự kiện tùy chỉnh của bạn phải thông báo cho tính năng dàn xếp thông qua giao diện người dùng CustomEventBannerListener khi quảng cáo tải thành công hoặc không tải được. Nếu không, sự kiện tùy chỉnh sẽ hết thời gian chờ và tính năng dàn xếp quảng cáo sẽ chuyển sang mạng tiếp theo.

Triển khai trình xử lý quảng cáo cho mạng của bạn và gọi các lệnh gọi lại có liên quan trên CustomEventBannerListener để gửi thông báo về lại cho tính năng dàn xếp AdMob.

Chúng tôi đã tạo lớp SampleCustomBannerEventForwarder , triển khai giao diện SampleAdListener, để chuyển tiếp lệnh gọi lại từ mạng quảng cáo mẫu.

Tính năng dàn xếp AdMob hỗ trợ các lệnh gọi lại sau đây:

Phương thức Thời điểm gọi
onAdLoaded() Yêu cầu quảng cáo biểu ngữ thành công.
onAdFailedToLoad() Yêu cầu quảng cáo biểu ngữ không thành công.
onAdClicked() Quảng cáo biểu ngữ đã được nhấp.
onAdOpened() Quảng cáo biểu ngữ hiển thị chế độ xem toàn màn hình.
onAdClosed() Người dùng quay lại ứng dụng sau khi nhấp vào một quảng cáo biểu ngữ.

Quảng cáo xen kẽ

Phương thức Thời điểm gọi
onAdLoaded() Yêu cầu quảng cáo xen kẽ thành công.
onAdFailedToLoad() Yêu cầu quảng cáo xen kẽ không thành công.
onAdClicked() Đã có người nhấp vào quảng cáo xen kẽ.
onAdOpened() Quảng cáo xen kẽ hiển thị ở chế độ xem toàn màn hình.
onAdClosed() Quảng cáo xen kẽ đã đóng.

Sau đây là ví dụ về cách triển khai SampleCustomBannerEventForwarder:

Java

public class SampleCustomBannerEventForwarder extends SampleAdListener {
  private CustomEventBannerListener mBannerListener;
  private SampleAdView mAdView;

  /**
   * Creates a new {@code SampleBannerEventForwarder}.
   * @param listener A {@link CustomEventBannerListener} that should receive
   *         forwarded events.
   * @param adView  A {@link SampleAdView}.
   */
  public SampleCustomBannerEventForwarder(
      CustomEventBannerListener listener, SampleAdView adView) {
    this.mBannerListener = listener;
    this.mAdView = adView;
  }

  @Override
  public void onAdFetchSucceeded() {
    mBannerListener.onAdLoaded(mAdView);
  }

  @Override
  public void onAdFetchFailed(SampleErrorCode errorCode) {
    switch (errorCode) {
      case UNKNOWN:
        mBannerListener.onAdFailedToLoad(AdRequest.ERROR_CODE_INTERNAL_ERROR);
        break;
      case BAD_REQUEST:
        mBannerListener.onAdFailedToLoad(AdRequest.ERROR_CODE_INVALID_REQUEST);
        break;
      case NETWORK_ERROR:
        mBannerListener.onAdFailedToLoad(AdRequest.ERROR_CODE_NETWORK_ERROR);
        break;
      case NO_INVENTORY:
        mBannerListener.onAdFailedToLoad(AdRequest.ERROR_CODE_NO_FILL);
        break;
    }
  }

  @Override
  public void onAdFullScreen() {
    mBannerListener.onAdClicked();
    mBannerListener.onAdOpened();
  }

  @Override
  public void onAdClosed() {
    mBannerListener.onAdClosed();
  }
}

Kotlin

class SampleCustomBannerEventForwarder(private val mBannerListener: CustomEventBannerListener,
                    private val mAdView: SampleAdView) : SampleAdListener() {

  override fun onAdFetchSucceeded() {
    mBannerListener.onAdLoaded(mAdView)
  }

  override fun onAdFetchFailed(errorCode: SampleErrorCode) {
    when (errorCode) {
      UNKNOWN -> mBannerListener.onAdFailedToLoad(AdRequest.ERROR_CODE_INTERNAL_ERROR)
      BAD_REQUEST -> mBannerListener.onAdFailedToLoad(AdRequest.ERROR_CODE_INVALID_REQUEST)
      NETWORK_ERROR -> mBannerListener.onAdFailedToLoad(AdRequest.ERROR_CODE_NETWORK_ERROR)
      NO_INVENTORY -> mBannerListener.onAdFailedToLoad(AdRequest.ERROR_CODE_NO_FILL)
    }
  }

  override fun onAdFullScreen() {
    mBannerListener.onAdClicked()
    mBannerListener.onAdOpened()
  }

  override fun onAdClosed() {
    mBannerListener.onAdClosed()
  }
}

Sự kiện tùy chỉnh cho quảng cáo xen kẽ

Để triển khai một sự kiện tùy chỉnh cho quảng cáo xen kẽ, trước tiên bạn cần tạo một sự kiện tùy chỉnh cho quảng cáo xen kẽ trong tính năng dàn xếp AdMob, giống như một sự kiện tùy chỉnh cho quảng cáo biểu ngữ. Sau đó, hãy triển khai một CustomEventInterstitial để cung cấp thông báo. Ví dụ này sử dụng mạng quảng cáo mẫu như trên.

Xác định sự kiện tùy chỉnh

Bạn có thể xác định một sự kiện tùy chỉnh cho quảng cáo xen kẽ thông qua giao diện người dùng AdMob.

Hãy đảm bảo là giá trị mà bạn cung cấp cho Tên lớp có đường dẫn đầy đủ. Thông số phải chứa bất kỳ thông tin nào cần thiết để tạo yêu cầu quảng cáo cho mạng mà bạn đang triển khai trong sự kiện tùy chỉnh.

Yêu cầu quảng cáo xen kẽ

Để yêu cầu quảng cáo xen kẽ, hãy xác định một lớp triển khai CustomEventInterstitial. Lớp này được gọi là SampleCustomEventInterstitial . Khi sự kiện tùy chỉnh được chọn từ luồng dàn xếp, tính năng dàn xếp sẽ gọi phương thức requestInterstitialAd() qua tên lớp mà bạn đã cung cấp trong các tùy chọn cài đặt. Bạn có thể sử dụng thông số được cung cấp trong phương thức này để gửi yêu cầu quảng cáo xen kẽ đến mạng mong muốn của bạn. Ví dụ sau cho thấy cách yêu cầu một quảng cáo xen kẽ từ mạng quảng cáo mẫu thông qua một sự kiện tùy chỉnh:

Sau đây là ví dụ về cách triển khai SampleCustomEventInterstitial:

Java

public class SampleCustomEventInterstitial implements CustomEventInterstitial {

  /** Represents a SampleInterstitial. */
  private SampleInterstitial sampleInterstitial;

  @Override
  public void requestInterstitialAd(Context context,
      CustomEventInterstitialListener listener,
      String serverParameter,
      MediationAdRequest mediationAdRequest,
      Bundle customEventExtras) {
    /**
     * In this method, you should:
     * 1. Create your interstitial ad.
     * 2. Set your ad network's listener.
     * 3. Make an ad request.
     */

    sampleInterstitial = new SampleInterstitial(context);

    // Here we're assuming the serverParameter is the ad unit for the sample ad network.
    sampleInterstitial.setAdUnit(serverParameter);

    // Implement a SampleAdListener and forward callbacks to
    // AdMob.
    sampleInterstitial.setAdListener(new SampleCustomInterstitialEventForwarder(listener));

    // Make an ad request.
    sampleInterstitial.fetchAd(createSampleRequest(mediationAdRequest));
  }

  /**
   * Helper method to create a SampleAdRequest.
   * @param mediationAdRequest The mediation request with targeting information.
   * @return The created SampleAdRequest.
   */
  private SampleAdRequest createSampleRequest(MediationAdRequest mediationAdRequest) {
    SampleAdRequest request = new SampleAdRequest();
    request.setTestMode(mediationAdRequest.isTesting());
    request.setKeywords(mediationAdRequest.getKeywords());
    return request;
  }

  @Override
  public void showInterstitial() {
    // Show your interstitial ad.
    sampleInterstitial.show();
  }

  /** The event is being destroyed. Perform any necessary cleanup here. */
  @Override
  public void onDestroy() {
    if (sampleInterstitial != null) {
      sampleInterstitial.destroy();
    }
  }

  /**
   * The app is being paused. This call is only forwarded to the adapter if
   * the developer notifies AdMob mediation
   * that the app is being paused.
   */
  @Override
  public void onPause() {
    // The sample ad network doesn't have an onPause method, so does nothing.
  }

  /**
   * The app is being resumed. This call is only forwarded to the
   * adapter if the developer notifies AdMob
   * mediation that the app is being resumed.
   */
  @Override
  public void onResume() {
    // The sample ad network doesn't have an onResume method, so does nothing.
  }
}

Kotlin

class SampleCustomEventInterstitial : CustomEventInterstitial {

  /** Represents a SampleInterstitial. */
  private lateinit var mSampleInterstitial: SampleInterstitial

  override fun requestInterstitialAd(context: Context,
                    listener: CustomEventInterstitialListener,
                    serverParameter: String,
                    mediationAdRequest: MediationAdRequest,
                    customEventExtras: Bundle?) {
    /**
     * In this method, you should:
     * 1. Create your interstitial ad.
     * 2. Set your ad network's listener.
     * 3. Make an ad request.
     */

    mSampleInterstitial = SampleInterstitial(context)

    // Here we're assuming the serverParameter is the ad unit for the sample ad network.
    mSampleInterstitial.adUnit = serverParameter

    // Implement a SampleAdListener and forward callbacks to
    // AdMob mediation.
    mSampleInterstitial.adListener = SampleCustomInterstitialEventForwarder(listener)

    // Make an ad request.
    mSampleInterstitial.fetchAd(createSampleRequest(mediationAdRequest))
  }

  /**
   * Helper method to create a [SampleAdRequest].
   * @param mediationAdRequest The mediation request with targeting information.
   * *
   * @return The created [SampleAdRequest].
   */
  private fun createSampleRequest(mediationAdRequest: MediationAdRequest): SampleAdRequest {
    val request = SampleAdRequest()
    request.testMode = mediationAdRequest.isTesting
    request.keywords = mediationAdRequest.keywords
    return request
  }

  override fun showInterstitial() {
    // Show your interstitial ad.
    mSampleInterstitial.show()
  }

  /** The event is being destroyed. Perform any necessary cleanup here. */
  override fun onDestroy() {
    mSampleInterstitial.destroy()
  }

  /**
   * The app is being paused. This call is only forwarded to the adapter if
   * the developer notifies AdMob mediation that
   * the app is being paused.
   */
  override fun onPause() {
    // The sample ad network doesn't have an onPause method, so does nothing.
  }

  /**
   * The app is being resumed. This call is only forwarded to the adapter if
   * the developer notifies AdMob mediation that
   * the app is being resumed.
   */
  override fun onResume() {
    // The sample ad network doesn't have an onResume method, so does nothing.
  }
}

Giao diện sự kiện tùy chỉnh cho quảng cáo xen kẽ yêu cầu bạn triển khai phương thức showInterstitial(). Tính năng dàn xếp sẽ gọi phương thức này khi bạn yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hiển thị quảng cáo xen kẽ.

Gửi thông số bổ sung của mạng quảng cáo cho các yêu cầu sự kiện tùy chỉnh (không bắt buộc)

Nếu bạn cần gửi thêm thông số cho sự kiện tùy chỉnh, hãy sử dụng phương thức addCustomEventExtrasBundle() của lớp AdRequest.Builder. Phương thức Bạn phải nhập lớp bộ chuyển đổi sự kiện tùy chỉnh của mình và một gói các thông số bổ sung cần thiết cho bộ chuyển đổi sự kiện tùy chỉnh đó.

Dưới đây là một đoạn mã cho thấy cách chuyển một thông số "SampleExtra" cho lớp SampleCustomEventInterstitial đã được xác định ở trên:

Bundle extras = new Bundle();
extras.putBoolean("SampleExtra", true);

AdRequest request = new AdRequest.Builder()
    .addCustomEventExtrasBundle(SampleCustomEventInterstitial.class, extras)
    .build();

Nếu bạn không gọi addCustomEventExtrasBundle() bằng lớp chính xác của sự kiện tùy chỉnh và một gói thông số cho yêu cầu sự kiện tùy chỉnh, thì thông số bundle mà bộ chuyển đổi nhận được sẽ là null.

Thông báo cho tính năng dàn xếp AdMob

Cũng giống như ví dụ về sự kiện tùy chỉnh cho quảng cáo biểu ngữ, hãy triển khai trình xử lý quảng cáo cho mạng của bạn để gửi thông báo về lại cho tính năng dàn xếp AdMob.

Trong ví dụ sau, lớp SampleCustomInterstitialEventForwarder triển khai giao diện SampleAdListener để chuyển tiếp lệnh gọi lại từ mạng quảng cáo mẫu:

Java

public class SampleCustomInterstitialEventForwarder extends SampleAdListener {
  private CustomEventInterstitialListener mInterstitialListener;

  /**
   * Creates a new SampleInterstitialEventForwarder.
   * @param listener An AdMob CustomEventInterstitialListener that should
   *         receive forwarded events.
   */
  public SampleCustomInterstitialEventForwarder(CustomEventInterstitialListener listener) {
    this.mInterstitialListener = listener;
  }

  @Override
  public void onAdFetchSucceeded() {
    mInterstitialListener.onAdLoaded();
  }

  @Override
  public void onAdFetchFailed(SampleErrorCode errorCode) {
    switch (errorCode) {
      case UNKNOWN:
        mInterstitialListener.onAdFailedToLoad(AdRequest.ERROR_CODE_INTERNAL_ERROR);
        break;
      case BAD_REQUEST:
        mInterstitialListener.onAdFailedToLoad(AdRequest.ERROR_CODE_INVALID_REQUEST);
        break;
      case NETWORK_ERROR:
        mInterstitialListener.onAdFailedToLoad(AdRequest.ERROR_CODE_NETWORK_ERROR);
        break;
      case NO_INVENTORY:
        mInterstitialListener.onAdFailedToLoad(AdRequest.ERROR_CODE_NO_FILL);
        break;
    }
  }

  @Override
  public void onAdFullScreen() {
    mInterstitialListener.onAdOpened();
  }

  @Override
  public void onAdClosed() {
    mInterstitialListener.onAdClosed();
  }
}

Kotlin

class SampleCustomInterstitialEventForwarder(private val mInterstitialListener: CustomEventInterstitialListener)
    : SampleAdListener() {

  override fun onAdFetchSucceeded() {
    mInterstitialListener.onAdLoaded()
  }

  override fun onAdFetchFailed(errorCode: SampleErrorCode) {
    when (errorCode) {
      UNKNOWN -> mInterstitialListener.onAdFailedToLoad(AdRequest.ERROR_CODE_INTERNAL_ERROR)
      BAD_REQUEST -> mInterstitialListener.onAdFailedToLoad(AdRequest.ERROR_CODE_INVALID_REQUEST)
      NETWORK_ERROR -> mInterstitialListener.onAdFailedToLoad(AdRequest.ERROR_CODE_NETWORK_ERROR)
      NO_INVENTORY -> mInterstitialListener.onAdFailedToLoad(AdRequest.ERROR_CODE_NO_FILL)
    }
  }

  override fun onAdFullScreen() {
    mInterstitialListener.onAdOpened()
  }

  override fun onAdClosed() {
    mInterstitialListener.onAdClosed()
  }
}

Đến đây, bạn đã hoàn thành việc triển khai sự kiện tùy chỉnh cho quảng cáo xen kẽ. Bạn có thể xem toàn bộ ví dụ trên GitHub. Bạn có thể sử dụng ví dụ đó với một mạng quảng cáo đã được hỗ trợ hoặc sửa đổi ví dụ để hiển thị các quảng cáo xen kẽ tùy chỉnh.