Rozpoznawanie tekstu na obrazach za pomocą ML Kit na iOS

Możesz używać pakietu ML Kit do rozpoznawania tekstu na obrazach lub w filmach, np. na znakach drogowych. Główne cechy tej funkcji:

Interfejs Text Recognition API w wersji 2
OpisRozpoznawanie tekstu na obrazach i filmach, obsługa pisma łacińskiego, chińskiego, dewanagari, japońskiego i koreańskiego oraz wielu języków.
Nazwy pakietów SDKGoogleMLKit/TextRecognition
GoogleMLKit/TextRecognitionChinese
GoogleMLKit/TextRecognitionDevanagari
GoogleMLKit/TextRecognitionJapanese
GoogleMLKit/TextRecognitionKorean
ImplementacjaZasoby są statycznie połączone z aplikacją w momencie kompilacji.
Wpływ rozmiaru aplikacjiOkoło 38 MB na pakiet SDK skryptu
Wydajnośćw czasie rzeczywistym na większości urządzeń w przypadku pakietu SDK w języku łacińskim, a w przypadku innych – wolniej.

Wypróbuj

Zanim zaczniesz

 1. W pliku Podfile umieść te pody ML Kit:
  # To recognize Latin script
  pod 'GoogleMLKit/TextRecognition', '3.2.0'
  # To recognize Chinese script
  pod 'GoogleMLKit/TextRecognitionChinese', '3.2.0'
  # To recognize Devanagari script
  pod 'GoogleMLKit/TextRecognitionDevanagari', '3.2.0'
  # To recognize Japanese script
  pod 'GoogleMLKit/TextRecognitionJapanese', '3.2.0'
  # To recognize Korean script
  pod 'GoogleMLKit/TextRecognitionKorean', '3.2.0'
  
 2. Po zainstalowaniu lub zaktualizowaniu podów projektu otwórz projekt Xcode za pomocą pliku .xcworkspace. ML Kit jest obsługiwany w Xcode w wersji 12.4 lub nowszej.

1. Tworzenie instancji maszyny wirtualnej TextRecognizer

Utwórz instancję TextRecognizer, wywołując funkcję +textRecognizer(options:) i przekazując opcje związane z pakietem SDK zadeklarowane powyżej jako zależność:

Swift

// When using Latin script recognition SDK
let latinOptions = TextRecognizerOptions()
let latinTextRecognizer = TextRecognizer.textRecognizer(options:options)

// When using Chinese script recognition SDK
let chineseOptions = ChineseTextRecognizerOptions()
let chineseTextRecognizer = TextRecognizer.textRecognizer(options:options)

// When using Devanagari script recognition SDK
let devanagariOptions = DevanagariTextRecognizerOptions()
let devanagariTextRecognizer = TextRecognizer.textRecognizer(options:options)

// When using Japanese script recognition SDK
let japaneseOptions = JapaneseTextRecognizerOptions()
let japaneseTextRecognizer = TextRecognizer.textRecognizer(options:options)

// When using Korean script recognition SDK
let koreanOptions = KoreanTextRecognizerOptions()
let koreanTextRecognizer = TextRecognizer.textRecognizer(options:options)

Objective-C

// When using Latin script recognition SDK
MLKTextRecognizerOptions *latinOptions = [[MLKTextRecognizerOptions alloc] init];
MLKTextRecognizer *latinTextRecognizer = [MLKTextRecognizer textRecognizerWithOptions:options];

// When using Chinese script recognition SDK
MLKChineseTextRecognizerOptions *chineseOptions = [[MLKChineseTextRecognizerOptions alloc] init];
MLKTextRecognizer *chineseTextRecognizer = [MLKTextRecognizer textRecognizerWithOptions:options];

// When using Devanagari script recognition SDK
MLKDevanagariTextRecognizerOptions *devanagariOptions = [[MLKDevanagariTextRecognizerOptions alloc] init];
MLKTextRecognizer *devanagariTextRecognizer = [MLKTextRecognizer textRecognizerWithOptions:options];

// When using Japanese script recognition SDK
MLKJapaneseTextRecognizerOptions *japaneseOptions = [[MLKJapaneseTextRecognizerOptions alloc] init];
MLKTextRecognizer *japaneseTextRecognizer = [MLKTextRecognizer textRecognizerWithOptions:options];

// When using Korean script recognition SDK
MLKKoreanTextRecognizerOptions *koreanOptions = [[MLKKoreanTextRecognizerOptions alloc] init];
MLKTextRecognizer *koreanTextRecognizer = [MLKTextRecognizer textRecognizerWithOptions:options];

2. Przygotowywanie obrazu wejściowego

Przekaż obraz jako UIImage lub CMSampleBufferRef do metody process(_:completion:) TextRecognizer:

Utwórz obiekt VisionImage za pomocą UIImage lub CMSampleBuffer.

Jeśli używasz UIImage, wykonaj te czynności:

 • Utwórz obiekt VisionImage za pomocą UIImage. Pamiętaj, by określić prawidłowy .orientation.

  Swift

  let image = VisionImage(image: UIImage)
  visionImage.orientation = image.imageOrientation

  Objective-C

  MLKVisionImage *visionImage = [[MLKVisionImage alloc] initWithImage:image];
  visionImage.orientation = image.imageOrientation;

Jeśli używasz CMSampleBuffer, wykonaj te czynności:

 • Określ orientację danych obrazu zawartych w pliku CMSampleBuffer.

  Aby sprawdzić orientację obrazu:

  Swift

  func imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDeviceOrientation,
   cameraPosition: AVCaptureDevice.Position
  ) -> UIImage.Orientation {
   switch deviceOrientation {
   case .portrait:
    return cameraPosition == .front ? .leftMirrored : .right
   case .landscapeLeft:
    return cameraPosition == .front ? .downMirrored : .up
   case .portraitUpsideDown:
    return cameraPosition == .front ? .rightMirrored : .left
   case .landscapeRight:
    return cameraPosition == .front ? .upMirrored : .down
   case .faceDown, .faceUp, .unknown:
    return .up
   }
  }
     

  Objective-C

  - (UIImageOrientation)
   imageOrientationFromDeviceOrientation:(UIDeviceOrientation)deviceOrientation
               cameraPosition:(AVCaptureDevicePosition)cameraPosition {
   switch (deviceOrientation) {
    case UIDeviceOrientationPortrait:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationLeftMirrored
                                : UIImageOrientationRight;
  
    case UIDeviceOrientationLandscapeLeft:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationDownMirrored
                                : UIImageOrientationUp;
    case UIDeviceOrientationPortraitUpsideDown:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationRightMirrored
                                : UIImageOrientationLeft;
    case UIDeviceOrientationLandscapeRight:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationUpMirrored
                                : UIImageOrientationDown;
    case UIDeviceOrientationUnknown:
    case UIDeviceOrientationFaceUp:
    case UIDeviceOrientationFaceDown:
     return UIImageOrientationUp;
   }
  }
     
 • Utwórz obiekt VisionImage, używając obiektu CMSampleBuffer i orientacji:

  Swift

  let image = VisionImage(buffer: sampleBuffer)
  image.orientation = imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDevice.current.orientation,
   cameraPosition: cameraPosition)

  Objective-C

   MLKVisionImage *image = [[MLKVisionImage alloc] initWithBuffer:sampleBuffer];
   image.orientation =
    [self imageOrientationFromDeviceOrientation:UIDevice.currentDevice.orientation
                  cameraPosition:cameraPosition];

3. Przetwarzanie obrazu

Następnie przekaż obraz do metody process(_:completion:):

Swift

textRecognizer.process(visionImage) { result, error in
 guard error == nil, let result = result else {
  // Error handling
  return
 }
 // Recognized text
}

Objective-C

[textRecognizer processImage:image
         completion:^(MLKText *_Nullable result,
                NSError *_Nullable error) {
 if (error != nil || result == nil) {
  // Error handling
  return;
 }
 // Recognized text
}];

4. Wyodrębnianie tekstu z bloków rozpoznanego tekstu

Jeśli operacja rozpoznawania tekstu się powiedzie, zwraca obiekt Text. Obiekt Text zawiera pełny tekst rozpoznany na obrazie i 0 lub więcej obiektów TextBlock.

Każdy obiekt TextBlock to prostokątny blok tekstu, który nie zawiera żadnych obiektów TextLine. Każdy obiekt TextLine zawiera co najmniej 0 obiektów TextElement, które reprezentują słowa i obiekty słowne, takie jak daty i liczby.

W przypadku każdego obiektu TextBlock, TextLine i TextElement można sprawdzić, czy tekst zostanie rozpoznany w regionie, a także jego współrzędne ograniczające region.

Na przykład:

Swift

let resultText = result.text
for block in result.blocks {
  let blockText = block.text
  let blockLanguages = block.recognizedLanguages
  let blockCornerPoints = block.cornerPoints
  let blockFrame = block.frame
  for line in block.lines {
    let lineText = line.text
    let lineLanguages = line.recognizedLanguages
    let lineCornerPoints = line.cornerPoints
    let lineFrame = line.frame
    for element in line.elements {
      let elementText = element.text
      let elementCornerPoints = element.cornerPoints
      let elementFrame = element.frame
    }
  }
}

Objective-C

NSString *resultText = result.text;
for (MLKTextBlock *block in result.blocks) {
 NSString *blockText = block.text;
 NSArray<MLKTextRecognizedLanguage *> *blockLanguages = block.recognizedLanguages;
 NSArray<NSValue *> *blockCornerPoints = block.cornerPoints;
 CGRect blockFrame = block.frame;
 for (MLKTextLine *line in block.lines) {
  NSString *lineText = line.text;
  NSArray<MLKTextRecognizedLanguage *> *lineLanguages = line.recognizedLanguages;
  NSArray<NSValue *> *lineCornerPoints = line.cornerPoints;
  CGRect lineFrame = line.frame;
  for (MLKTextElement *element in line.elements) {
   NSString *elementText = element.text;
   NSArray<NSValue *> *elementCornerPoints = element.cornerPoints;
   CGRect elementFrame = element.frame;
  }
 }
}

Wytyczne dotyczące obrazu wejściowego

 • Aby ML Kit dokładnie rozpoznawał tekst, obrazy wejściowe muszą zawierać tekst reprezentowany przez wystarczającą ilość danych pikseli. Najlepiej, aby każdy znak miał rozmiar co najmniej 16 x 16 pikseli. Zazwyczaj nie zwiększa się dokładność w przypadku znaków większych niż 24 x 24 piksele.

  Na przykład obraz o wymiarach 640 x 480 może dobrze sprawdzić się do zeskanowania wizytówki, która zajmuje całą szerokość obrazu. Aby zeskanować dokument wydrukowany na papierze w formacie literowym, wymagany może być obraz o rozdzielczości 720 x 1280 pikseli.

 • Słaba ostrość obrazu może zmniejszyć dokładność rozpoznawania tekstu. Jeśli nie uzyskujesz akceptowalnych wyników, poproś użytkownika o ponowne przechwycenie obrazu.

 • Jeśli rozpoznajesz tekst w aplikacji czasu rzeczywistego, musisz wziąć pod uwagę ogólne wymiary obrazów wejściowych. Mniejsze obrazy mogą być przetwarzane szybciej. Aby skrócić czas oczekiwania, zadbaj o to, aby tekst zajmował jak największą część obrazu i przechwytuj obrazy w niższej rozdzielczości (pamiętając o powyższych wymaganiach dotyczących dokładności). Więcej informacji znajdziesz w artykule Wskazówki pozwalające zwiększyć wydajność.

Wskazówki dotyczące poprawy skuteczności

 • Do przetwarzania klatek wideo używaj synchronicznego interfejsu API results(in:) detektora. Wywołaj tę metodę z funkcji captureOutput(_, didOutput:from:) w AVCaptureVideoDataOutputSampleBufferDelegate, aby synchronicznie uzyskać wyniki z danej klatki wideo. Zachowaj alwaysDiscardsLateVideoFrames konta AVCaptureVideoDataOutput jako true, aby ograniczyć wywołania detektora. Jeśli dostępna będzie nowa klatka wideo, gdy działa detektor, zostanie usunięta.
 • Jeśli używasz danych wyjściowych detektora do nakładania grafiki na obraz wejściowy, najpierw pobierz wynik z ML Kit, a potem wyrenderuj obraz i nakładkę w jednym kroku. W ten sposób renderowanie na powierzchni wyświetlania będzie odbywać się tylko raz na każdą przetworzoną klatkę wejściową. Przykład znajdziesz w opisie updatePreviewOverlayViewWithLastFrame w krótkim wprowadzeniu do narzędzia ML Kit.
 • Rozważ robienie zdjęć w niższej rozdzielczości. Pamiętaj jednak o wymaganiach tego interfejsu dotyczących wymiarów obrazów.
 • Aby uniknąć potencjalnego spadku wydajności, nie uruchamiaj jednocześnie wielu instancji TextRecognizer z różnymi opcjami skryptów.