با نشان دادن محل خرید، به مشتریان خود کمک کنید تا پرداخت‌های ناآشنا را در سابقه تراکنش‌های خود تأیید کنند.