TripWaypoint

Mô tả điểm dừng trên tuyến đường của xe hoặc điểm kết thúc trong chuyến đi của xe.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "location": {
  object (TerminalLocation)
 },
 "tripId": string,
 "waypointType": enum (WaypointType),
 "pathToWaypoint": [
  {
   object (LatLng)
  }
 ],
 "encodedPathToWaypoint": string,
 "trafficToWaypoint": {
  object (ConsumableTrafficPolyline)
 },
 "distanceMeters": integer,
 "eta": string,
 "duration": string
}
Các trường
location

object (TerminalLocation)

Vị trí của điểm tham chiếu này.

tripId

string

Chuyến đi liên kết với điểm tham chiếu này.

waypointType

enum (WaypointType)

Vai trò của điểm tham chiếu này trong chuyến đi này, chẳng hạn như lấy hàng hoặc trả khách.

pathToWaypoint[]

object (LatLng)

Đường dẫn từ điểm trung gian trước đó đến điểm tham chiếu hiện tại. Không xác định được điểm tham chiếu đầu tiên trong danh sách. Trường này chỉ được điền sẵn khi được yêu cầu.

encodedPathToWaypoint

string

Đường dẫn được mã hóa từ điểm tham chiếu trước đến điểm tham chiếu hiện tại.

Lưu ý: Trường này chỉ dành cho SDK trình điều khiển và SDK người dùng sử dụng. Chưa hỗ trợ giải mã.

trafficToWaypoint

object (ConsumableTrafficPolyline)

Tình trạng giao thông dọc theo đường dẫn đến điểm tham chiếu này. Xin lưu ý rằng lưu lượng truy cập chỉ dành cho khách hàng sử dụng Giải pháp gọi xe và giao hàng trên Nền tảng bản đồ của Google.

distanceMeters

integer

Khoảng cách đường dẫn từ điểm tham chiếu trước đến điểm tham chiếu hiện tại. Không xác định được điểm tham chiếu đầu tiên trong danh sách.

eta

string (Timestamp format)

Thời gian đến dự kiến tại điểm trung gian này. Không xác định được điểm tham chiếu đầu tiên trong danh sách.

Dấu thời gian ở định dạng RFC3339 UTC "Zulu" với độ phân giải nano giây và tối đa chín chữ số thập phân. Ví dụ: "2014-10-02T15:01:23Z""2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

duration

string (Duration format)

Thời gian di chuyển từ điểm trung gian trước đó đến thời điểm này. Không xác định được điểm tham chiếu đầu tiên trong danh sách.

Thời lượng tính bằng giây có tối đa 9 chữ số thập phân, kết thúc bằng &g/39;s#39; Ví dụ: "3.5s".