LatLng

Một đối tượng biểu thị cặp vĩ độ/kinh độ. Giá trị này được biểu thị bằng một cặp kép để biểu thị độ vĩ độ và kinh độ. Trừ khi có quy định khác, đối tượng này phải tuân thủ tiêu chuẩn WGS84. Giá trị phải nằm trong phạm vi đã chuẩn hoá.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "latitude": number,
  "longitude": number
}
Các trường
latitude

number

Vĩ độ theo độ. Giá trị này phải nằm trong phạm vi [-90.0, +90.0].

longitude

number

Kinh độ theo độ. Giá trị này phải nằm trong phạm vi [-180.0, +180.0].