TerminalLocation

Mô tả vị trí của một điểm tham chiếu.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "point": {
  object (LatLng)
 },
 "terminalPointId": {
  object (TerminalPointId)
 },
 "accessPointId": string,
 "tripId": string,
 "terminalLocationType": enum (WaypointType)
}
Trường
point

object (LatLng)

Bắt buộc. Biểu thị vị trí của điểm tham chiếu chuyến đi.

terminalPointId
(deprecated)

object (TerminalPointId)

Không dùng nữa: Chỉ định trường point.

accessPointId
(deprecated)

string

Không dùng nữa: Chỉ định trường point.

tripId
(deprecated)

string

Không dùng nữa.

terminalLocationType
(deprecated)

enum (WaypointType)

Không dùng nữa: Vehicle.waypoint sẽ có dữ liệu này.

TerminalPointId

Ngừng sử dụng: TerminalPoint không còn được hỗ trợ trong Fleet Engine. Thay vào đó, hãy sử dụng TerminalLocation.point.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "value": string,

 // Union field Id can be only one of the following:
 "placeId": string,
 "generatedId": string
 // End of list of possible types for union field Id.
}
Trường
value
(deprecated)

string

Không dùng nữa.

Trường hợp Id. Không dùng nữa. Id chỉ có thể là một trong những trạng thái sau:
placeId
(deprecated)

string

Không dùng nữa.

generatedId
(deprecated)

string

Không dùng nữa.