Tổng quan về tệp đối chiếu

Phần này cung cấp tài liệu tham khảo cho các API tạo nên Giải pháp Last Mile Fleet của Nền tảng Google Maps.

API Fleet Engine

gRPC

Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST)

Ghi nhật ký

SDK trình điều khiển

Android

iOS

Android

iOS

Thư viện chia sẻ hành trình JavaScript

Tài liệu về Thư viện chia sẻ hành trình JavaScript là một phần trong tài liệu về API JavaScript của Google Maps.