Last Mile Fleet Solution Delivery API

Dịch vụ cho nhà cung cấp giải pháp của hệ thống Last Mile Fleet.

Dịch vụ: Fleetengine.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau đây khi đưa ra yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là thông số kỹ thuật mà máy có thể đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. Thư viện này được dùng để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với các API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau đây:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của một dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối của dịch vụ sau đây và tất cả URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối của dịch vụ này:

  • https://fleetengine.googleapis.com

Tài nguyên REST: v1.providers.deliveryVehicles

Phương thức
create POST /v1/{parent=providers/*}/deliveryVehicles
Tạo và trả về một DeliveryVehicle mới.
get GET /v1/{name=providers/*/deliveryVehicles/*}
Trả về thực thể DeliveryVehicle đã chỉ định.
list GET /v1/{parent=providers/*}/deliveryVehicles
Lấy tất cả DeliveryVehicle đáp ứng tiêu chí lọc đã chỉ định.
patch PATCH /v1/{deliveryVehicle.name=providers/*/deliveryVehicles/*}
Ghi dữ liệu DeliveryVehicle đã cập nhật vào Fleet Engine và gán Tasks cho DeliveryVehicle.

Tài nguyên REST: v1.providers.taskTrackingInfo

Phương thức
get GET /v1/{name=providers/*/taskTrackingInfo/*}
Trả về thực thể TaskTrackingInfo đã chỉ định.

Tài nguyên REST: v1.providers.tasks

Phương thức
batchCreate POST /v1/{parent=providers/*}/tasks:batchCreate
Tạo và trả về một loạt đối tượng Task mới.
create POST /v1/{parent=providers/*}/tasks
Tạo và trả về đối tượng Task mới.
get GET /v1/{name=providers/*/tasks/*}
Lấy thông tin về Task.
list GET /v1/{parent=providers/*}/tasks
Lấy tất cả Task đáp ứng tiêu chí lọc đã chỉ định.
patch PATCH /v1/{task.name=providers/*/tasks/*}
Cập nhật dữ liệu của Task.