Fleet Engine API Logging Integration

Theo mặc định, tính năng ghi nhật ký có thể không được bật cho dự án của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Bật tính năng ghi nhật ký trên đám mây. Công cụ nhóm thiết bị sử dụng nhật ký nền tảng Google Cloud để viết thông báo nhật ký về các lệnh gọi API mà công cụ này nhận được. Nhật ký công cụ nhóm Để biết thêm thông tin về cách truy cập nhật ký, hãy xem hướng dẫn Ghi nhật ký công cụ nhóm đối với tính năng Theo dõi lô hàng hoặc Hiệu suất hoạt động của nhóm.