Map View

Lớp JourneySharingMapView

Lớp google.maps.journeySharing.JourneySharingMapView

Chế độ xem bản đồ.

Truy cập bằng cách gọi const {JourneySharingMapView} = await google.maps.importLibrary("journeySharing"). Xem Thư viện trong API Maps JavaScript.

JourneySharingMapView
JourneySharingMapView(options)
Tham số: 
Tạo thực thể cho chế độ xem bản đồ.
automaticViewportMode
Trường này ở chế độ chỉ có thể đọc. Chế độ khung nhìn tự động.
element
Loại:  Element
Trường này ở chế độ chỉ có thể đọc. Phần tử DOM hỗ trợ chế độ xem.
enableTraffic
Loại:  boolean
Bật hoặc tắt lớp lưu lượng truy cập.
locationProviders
Loại:  Array<LocationProvider> optional
Trường này chỉ để đọc. Các nguồn của các vị trí được theo dõi sẽ hiển thị trong chế độ xem bản đồ theo dõi. Để thêm hoặc xoá nhà cung cấp vị trí, hãy sử dụng phương thức JourneySharingMapView.addLocationProviderJourneySharingMapView.removeLocationProvider.
map
Loại:  Map
Trường này ở chế độ chỉ có thể đọc. Đối tượng bản đồ được chứa trong chế độ xem bản đồ.
mapOptions
Loại:  MapOptions
Trường này ở chế độ chỉ có thể đọc. Các tuỳ chọn bản đồ được chuyển vào bản đồ thông qua chế độ xem bản đồ.
locationProvider
Loại:  LocationProvider optional
Trường này ở chế độ chỉ có thể đọc. Nguồn các vị trí được theo dõi sẽ được hiển thị trong chế độ xem bản đồ theo dõi.
destinationMarkerSetup
Loại:  MarkerSetup
Định cấu hình các tuỳ chọn cho một điểm đánh dấu vị trí điểm đến. Được gọi bất cứ khi nào một điểm đánh dấu điểm đến mới được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và phải sửa đổi trường defaultMarkerOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.MarkerOptions, rồi trả về dưới dạng markerOptions trong đối tượng MarkerSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng MarkerSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng MarkerSetupOptions trong nhiều hàm MarkerSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau và không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.MarkerOptions cho khoá markerOptions trong các đối tượng MarkerSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc rỗng, hoặc không đặt markerOptions, thuộc tính này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho markerOptions.map hoặc markerOptions.position sẽ bị bỏ qua.
originMarkerSetup
Loại:  MarkerSetup
Định cấu hình tuỳ chọn cho điểm đánh dấu vị trí điểm khởi hành. Được gọi bất cứ khi nào một điểm đánh dấu gốc mới được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và phải sửa đổi trường defaultMarkerOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.MarkerOptions, rồi trả về dưới dạng markerOptions trong đối tượng MarkerSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng MarkerSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng MarkerSetupOptions trong nhiều hàm MarkerSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau và không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.MarkerOptions cho khoá markerOptions trong các đối tượng MarkerSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc rỗng, hoặc không đặt markerOptions, thuộc tính này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho markerOptions.map hoặc markerOptions.position sẽ bị bỏ qua.
taskOutcomeMarkerSetup
Loại:  MarkerSetup
Định cấu hình các tuỳ chọn cho điểm đánh dấu vị trí kết quả nhiệm vụ. Được gọi bất cứ khi nào một điểm đánh dấu vị trí mới của kết quả nhiệm vụ được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và phải sửa đổi trường defaultMarkerOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.MarkerOptions, rồi trả về dưới dạng markerOptions trong đối tượng MarkerSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng MarkerSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng MarkerSetupOptions trong nhiều hàm MarkerSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau và không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.MarkerOptions cho khoá markerOptions trong các đối tượng MarkerSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc rỗng, hoặc không đặt markerOptions, thuộc tính này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho markerOptions.map hoặc markerOptions.position sẽ bị bỏ qua.
unsuccessfulTaskMarkerSetup
Loại:  MarkerSetup
Định cấu hình các tuỳ chọn cho điểm đánh dấu vị trí tác vụ không thành công. Được gọi bất cứ khi nào một điểm đánh dấu tác vụ không thành công mới được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và phải sửa đổi trường defaultMarkerOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.MarkerOptions, rồi trả về dưới dạng markerOptions trong đối tượng MarkerSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng MarkerSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng MarkerSetupOptions trong nhiều hàm MarkerSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau và không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.MarkerOptions cho khoá markerOptions trong các đối tượng MarkerSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc rỗng, hoặc không đặt markerOptions, thuộc tính này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho markerOptions.map hoặc markerOptions.position sẽ bị bỏ qua.
vehicleMarkerSetup
Loại:  MarkerSetup
Định cấu hình các tuỳ chọn cho điểm đánh dấu vị trí xe. Được gọi bất cứ khi nào một điểm đánh dấu xe mới được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và phải sửa đổi trường defaultMarkerOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.MarkerOptions, rồi trả về dưới dạng markerOptions trong đối tượng MarkerSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng MarkerSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng MarkerSetupOptions trong nhiều hàm MarkerSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau và không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.MarkerOptions cho khoá markerOptions trong các đối tượng MarkerSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc rỗng, hoặc không đặt markerOptions, thuộc tính này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho markerOptions.map hoặc markerOptions.position sẽ bị bỏ qua.
waypointMarkerSetup
Loại:  MarkerSetup
Định cấu hình các tuỳ chọn cho một điểm đánh dấu vị trí điểm tham chiếu. Được gọi bất cứ khi nào một điểm đánh dấu điểm tham chiếu mới được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và phải sửa đổi trường defaultMarkerOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.MarkerOptions, rồi trả về dưới dạng markerOptions trong đối tượng MarkerSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng MarkerSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng MarkerSetupOptions trong nhiều hàm MarkerSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau và không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.MarkerOptions cho khoá markerOptions trong các đối tượng MarkerSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc rỗng, hoặc không đặt markerOptions, thuộc tính này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho markerOptions.map hoặc markerOptions.position sẽ bị bỏ qua.
anticipatedRoutePolylineSetup
Loại:  PolylineSetup
Định cấu hình các tuỳ chọn cho hình nhiều đường dự kiến. Được gọi bất cứ khi nào một hình nhiều đường dự kiến mới được kết xuất.

Nếu chỉ định một hàm, thì hàm có thể và phải sửa đổi trường defaultPolylineOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.PolylineOptions, rồi trả về dưới dạng polylineOptions trong đối tượng PolylineSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng PolylineSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định một hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng PolylineSetupOptions trong các hàm PolylineSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau, đồng thời không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.PolylineOptions cho khoá polylineOptions trong các đối tượng PolylineSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc để trống polylineOptions hoặc hiển thị, thì giá trị này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho polylineOptions.map hoặc polylineOptions.path sẽ bị bỏ qua.
takenRoutePolylineSetup
Loại:  PolylineSetup
Định cấu hình các tuỳ chọn cho một hình nhiều đường đã đi. Được gọi bất cứ khi nào một hình nhiều đường mới đi theo tuyến đường được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, thì hàm có thể và phải sửa đổi trường defaultPolylineOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.PolylineOptions, rồi trả về dưới dạng polylineOptions trong đối tượng PolylineSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng PolylineSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định một hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng PolylineSetupOptions trong các hàm PolylineSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau, đồng thời không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.PolylineOptions cho khoá polylineOptions trong các đối tượng PolylineSetupOptions khác nhau.

Mọi giá trị được đặt cho polylineOptions.map hoặc polylineOptions.path sẽ bị bỏ qua. Mọi giá trị không được đặt hoặc giá trị rỗng sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định.
pingMarkerSetup
Loại:  MarkerSetup
Định cấu hình tuỳ chọn cho một điểm đánh dấu vị trí ping. Được gọi bất cứ khi nào một điểm đánh dấu ping mới được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và phải sửa đổi trường defaultMarkerOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.MarkerOptions, rồi trả về dưới dạng markerOptions trong đối tượng MarkerSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng MarkerSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng MarkerSetupOptions trong nhiều hàm MarkerSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau và không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.MarkerOptions cho khoá markerOptions trong các đối tượng MarkerSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc rỗng, hoặc không đặt markerOptions, thuộc tính này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho markerOptions.map hoặc markerOptions.position sẽ bị bỏ qua.
successfulTaskMarkerSetup
Loại:  MarkerSetup
Định cấu hình các tuỳ chọn cho một điểm đánh dấu vị trí cho tác vụ thành công. Được gọi bất cứ khi nào một điểm đánh dấu nhiệm vụ thành công mới được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và phải sửa đổi trường defaultMarkerOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.MarkerOptions, rồi trả về dưới dạng markerOptions trong đối tượng MarkerSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng MarkerSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng MarkerSetupOptions trong nhiều hàm MarkerSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau và không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.MarkerOptions cho khoá markerOptions trong các đối tượng MarkerSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc rỗng, hoặc không đặt markerOptions, thuộc tính này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho markerOptions.map hoặc markerOptions.position sẽ bị bỏ qua.
destinationMarkers
Loại:  Array<Marker>
Trả về các điểm đánh dấu điểm đến, nếu có.
originMarkers
Loại:  Array<Marker>
Trả về các điểm đánh dấu gốc, nếu có.
successfulTaskMarkers
Loại:  Array<Marker>
Trả về các điểm đánh dấu tác vụ thành công, nếu có.
taskOutcomeMarkers
Loại:  Array<Marker>
Trả về điểm đánh dấu kết quả nhiệm vụ, nếu có.
unsuccessfulTaskMarkers
Loại:  Array<Marker>
Trả về các điểm đánh dấu tác vụ không thành công, nếu có.
vehicleMarkers
Loại:  Array<Marker>
Trả về các điểm đánh dấu của xe, nếu có.
waypointMarkers
Loại:  Array<Marker>
Trả về điểm đánh dấu điểm tham chiếu, nếu có.
anticipatedRoutePolylines
Loại:  Array<Polyline>
Trả về các hình nhiều đường dự kiến của tuyến đường, nếu có.
takenRoutePolylines
Loại:  Array<Polyline>
Trả về các hình nhiều đường đã chọn của tuyến đường, nếu có.
addLocationProvider
addLocationProvider(locationProvider)
Tham số: 
Giá trị trả về: Không có
Thêm nhà cung cấp vị trí vào chế độ xem bản đồ. Nếu nhà cung cấp vị trí đã được thêm, thì sẽ không có hành động nào được thực hiện.
removeLocationProvider
removeLocationProvider(locationProvider)
Tham số: 
Giá trị trả về: Không có
Xoá nhà cung cấp vị trí khỏi chế độ xem bản đồ. Nếu nhà cung cấp vị trí chưa được thêm vào chế độ xem bản đồ, thì sẽ không có hành động nào được thực hiện.

Giao diện JourneySharingMapViewOptions

Giao diện google.maps.journeySharing.JourneySharingMapViewOptions

Tuỳ chọn cho chế độ xem bản đồ.

element
Loại:  Element
Phần tử DOM hỗ trợ chế độ xem. Bắt buộc.
anticipatedRoutePolylineSetup optional
Loại:  PolylineSetup optional
Định cấu hình các tuỳ chọn cho hình nhiều đường dự kiến. Được gọi bất cứ khi nào một hình nhiều đường dự kiến mới được kết xuất.

Nếu chỉ định một hàm, thì hàm có thể và phải sửa đổi trường defaultPolylineOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.PolylineOptions, rồi trả về dưới dạng polylineOptions trong đối tượng PolylineSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng PolylineSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định một hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng PolylineSetupOptions trong các hàm PolylineSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau, đồng thời không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.PolylineOptions cho khoá polylineOptions trong các đối tượng PolylineSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc để trống polylineOptions hoặc hiển thị, thì giá trị này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho polylineOptions.map hoặc polylineOptions.path sẽ bị bỏ qua.
automaticViewportMode optional
Loại:  AutomaticViewportMode optional
Chế độ khung nhìn tự động. Giá trị mặc định là FIT_ANTICIPATED_WEEK, cho phép chế độ xem bản đồ tự động điều chỉnh khung nhìn cho vừa với điểm đánh dấu xe, điểm đánh dấu vị trí và bất kỳ hình nhiều đường dự kiến có thể nhìn thấy trên tuyến đường. Đặt giá trị này thành NONE để tắt tính năng tự động điều chỉnh.
destinationMarkerSetup optional
Loại:  MarkerSetup optional
Định cấu hình các tuỳ chọn cho một điểm đánh dấu vị trí điểm đến. Được gọi bất cứ khi nào một điểm đánh dấu điểm đến mới được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và phải sửa đổi trường defaultMarkerOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.MarkerOptions, rồi trả về dưới dạng markerOptions trong đối tượng MarkerSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng MarkerSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng MarkerSetupOptions trong nhiều hàm MarkerSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau và không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.MarkerOptions cho khoá markerOptions trong các đối tượng MarkerSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc rỗng, hoặc không đặt markerOptions, thuộc tính này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho markerOptions.map hoặc markerOptions.position sẽ bị bỏ qua.
locationProvider optional
Loại:  LocationProvider optional
Nguồn các vị trí được theo dõi sẽ được hiển thị trong chế độ xem bản đồ theo dõi. Không bắt buộc.
locationProviders optional
Loại:  Array<LocationProvider> optional
Các nguồn của các vị trí được theo dõi sẽ hiển thị trong chế độ xem bản đồ theo dõi. Không bắt buộc.
mapOptions optional
Loại:  MapOptions optional
Các tuỳ chọn bản đồ được chuyển vào hàm khởi tạo google.maps.Map.
originMarkerSetup optional
Loại:  MarkerSetup optional
Định cấu hình tuỳ chọn cho điểm đánh dấu vị trí điểm khởi hành. Được gọi bất cứ khi nào một điểm đánh dấu gốc mới được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và phải sửa đổi trường defaultMarkerOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.MarkerOptions, rồi trả về dưới dạng markerOptions trong đối tượng MarkerSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng MarkerSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng MarkerSetupOptions trong nhiều hàm MarkerSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau và không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.MarkerOptions cho khoá markerOptions trong các đối tượng MarkerSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc rỗng, hoặc không đặt markerOptions, thuộc tính này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho markerOptions.map hoặc markerOptions.position sẽ bị bỏ qua.
pingMarkerSetup optional
Loại:  MarkerSetup optional
Định cấu hình tuỳ chọn cho một điểm đánh dấu vị trí ping. Được gọi bất cứ khi nào một điểm đánh dấu ping mới được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và phải sửa đổi trường defaultMarkerOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.MarkerOptions, rồi trả về dưới dạng markerOptions trong đối tượng MarkerSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng MarkerSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng MarkerSetupOptions trong nhiều hàm MarkerSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau và không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.MarkerOptions cho khoá markerOptions trong các đối tượng MarkerSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc rỗng, hoặc không đặt markerOptions, thuộc tính này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho markerOptions.map hoặc markerOptions.position sẽ bị bỏ qua.
successfulTaskMarkerSetup optional
Loại:  MarkerSetup optional
Định cấu hình các tuỳ chọn cho một điểm đánh dấu vị trí cho tác vụ thành công. Được gọi bất cứ khi nào một điểm đánh dấu nhiệm vụ thành công mới được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và phải sửa đổi trường defaultMarkerOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.MarkerOptions, rồi trả về dưới dạng markerOptions trong đối tượng MarkerSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng MarkerSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng MarkerSetupOptions trong nhiều hàm MarkerSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau và không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.MarkerOptions cho khoá markerOptions trong các đối tượng MarkerSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc rỗng, hoặc không đặt markerOptions, thuộc tính này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho markerOptions.map hoặc markerOptions.position sẽ bị bỏ qua.
takenRoutePolylineSetup optional
Loại:  PolylineSetup optional
Định cấu hình các tuỳ chọn cho một hình nhiều đường đã đi. Được gọi bất cứ khi nào một hình nhiều đường mới đi theo tuyến đường được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, thì hàm có thể và phải sửa đổi trường defaultPolylineOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.PolylineOptions, rồi trả về dưới dạng polylineOptions trong đối tượng PolylineSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng PolylineSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định một hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng PolylineSetupOptions trong các hàm PolylineSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau, đồng thời không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.PolylineOptions cho khoá polylineOptions trong các đối tượng PolylineSetupOptions khác nhau.

Mọi giá trị được đặt cho polylineOptions.map hoặc polylineOptions.path sẽ bị bỏ qua. Mọi giá trị không được đặt hoặc giá trị rỗng sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định.
taskOutcomeMarkerSetup optional
Loại:  MarkerSetup optional
Định cấu hình các tuỳ chọn cho điểm đánh dấu vị trí kết quả nhiệm vụ. Được gọi bất cứ khi nào một điểm đánh dấu vị trí mới của kết quả nhiệm vụ được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và phải sửa đổi trường defaultMarkerOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.MarkerOptions, rồi trả về dưới dạng markerOptions trong đối tượng MarkerSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng MarkerSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng MarkerSetupOptions trong nhiều hàm MarkerSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau và không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.MarkerOptions cho khoá markerOptions trong các đối tượng MarkerSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc rỗng, hoặc không đặt markerOptions, thuộc tính này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho markerOptions.map hoặc markerOptions.position sẽ bị bỏ qua.
unsuccessfulTaskMarkerSetup optional
Loại:  MarkerSetup optional
Định cấu hình các tuỳ chọn cho điểm đánh dấu vị trí tác vụ không thành công. Được gọi bất cứ khi nào một điểm đánh dấu tác vụ không thành công mới được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và phải sửa đổi trường defaultMarkerOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.MarkerOptions, rồi trả về dưới dạng markerOptions trong đối tượng MarkerSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng MarkerSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng MarkerSetupOptions trong nhiều hàm MarkerSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau và không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.MarkerOptions cho khoá markerOptions trong các đối tượng MarkerSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc rỗng, hoặc không đặt markerOptions, thuộc tính này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho markerOptions.map hoặc markerOptions.position sẽ bị bỏ qua.
vehicleMarkerSetup optional
Loại:  MarkerSetup optional
Định cấu hình các tuỳ chọn cho điểm đánh dấu vị trí xe. Được gọi bất cứ khi nào một điểm đánh dấu xe mới được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và phải sửa đổi trường defaultMarkerOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.MarkerOptions, rồi trả về dưới dạng markerOptions trong đối tượng MarkerSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng MarkerSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng MarkerSetupOptions trong nhiều hàm MarkerSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau và không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.MarkerOptions cho khoá markerOptions trong các đối tượng MarkerSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc rỗng, hoặc không đặt markerOptions, thuộc tính này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho markerOptions.map hoặc markerOptions.position sẽ bị bỏ qua.
waypointMarkerSetup optional
Loại:  MarkerSetup optional
Định cấu hình các tuỳ chọn cho một điểm đánh dấu vị trí điểm tham chiếu. Được gọi bất cứ khi nào một điểm đánh dấu điểm tham chiếu mới được hiển thị.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và phải sửa đổi trường defaultMarkerOptions của dữ liệu đầu vào chứa đối tượng google.maps.MarkerOptions, rồi trả về dưới dạng markerOptions trong đối tượng MarkerSetupOptions đầu ra.

Việc chỉ định một đối tượng MarkerSetupOptions có tác dụng tương tự như việc chỉ định hàm trả về đối tượng tĩnh đó.

Không dùng lại cùng một đối tượng MarkerSetupOptions trong nhiều hàm MarkerSetup hoặc các giá trị tĩnh khác nhau và không sử dụng lại cùng một đối tượng google.maps.MarkerOptions cho khoá markerOptions trong các đối tượng MarkerSetupOptions khác nhau. Nếu bạn không đặt hoặc rỗng, hoặc không đặt markerOptions, thuộc tính này sẽ bị ghi đè bằng giá trị mặc định. Mọi giá trị được đặt cho markerOptions.map hoặc markerOptions.position sẽ bị bỏ qua.

Hằng số AutomaticViewportMode

Hằng số google.maps.journeySharing.AutomaticViewportMode

Chế độ khung nhìn tự động.

Truy cập bằng cách gọi const {AutomaticViewportMode} = await google.maps.importLibrary("journeySharing"). Xem Thư viện trong API Maps JavaScript.

FIT_ANTICIPATED_ROUTE Tự động điều chỉnh khung nhìn cho vừa với các điểm đánh dấu và mọi hình nhiều đường dự kiến có thể nhìn thấy được. Đây là tuỳ chọn mặc định.
NONE Không tự động điều chỉnh khung nhìn.

Lớp trừu tượng LocationProvider

Lớp trừu tượng google.maps.journeySharing.LocationProvider

Lớp mẹ của tất cả các nhà cung cấp vị trí.

addListener
addListener(eventName, handler)
Tham số: 
  • eventNamestring Tên của sự kiện cần theo dõi.
  • handlerFunction Trình xử lý sự kiện.
Giá trị trả về:  MapsEventListener
Thêm MapsEventListener cho một sự kiện do nhà cung cấp vị trí này kích hoạt. Trả về một giá trị nhận dạng cho trình nghe này có thể dùng với event.removeListener.

Lớp trừu tượng PollingLocationProvider

Lớp trừu tượng google.maps.journeySharing.PollingLocationProvider

Lớp cha gồm các nhà cung cấp địa điểm bỏ phiếu.

Lớp trừu tượng này mở rộng LocationProvider.

isPolling
Loại:  boolean
Đúng nếu nhà cung cấp vị trí này đang thăm dò ý kiến. Chỉ đọc.
pollingIntervalMillis
Loại:  number
Thời gian tối thiểu giữa những lần tìm nạp thông tin cập nhật vị trí tính bằng mili giây. Nếu mất hơn pollingIntervalMillis để tìm nạp thông tin cập nhật vị trí, thì quá trình cập nhật vị trí tiếp theo sẽ không bắt đầu cho đến khi quá trình cập nhật hiện tại hoàn tất.

Việc đặt giá trị này thành 0, Infinity hoặc giá trị âm sẽ tắt tính năng tự động cập nhật vị trí. Hệ thống sẽ tìm nạp thông tin cập nhật vị trí mới một lần nếu tham số mã theo dõi (ví dụ: mã theo dõi vận chuyển của nhà cung cấp vị trí vận chuyển) hoặc tuỳ chọn lọc (ví dụ: giới hạn khung nhìn hoặc bộ lọc thuộc tính cho nhà cung cấp vị trí của đội xe) thay đổi.

Khoảng thời gian thăm dò mặc định và tối thiểu là 5.000 mili giây. Nếu bạn đặt khoảng thời gian thăm dò ở một giá trị dương thấp hơn, thì 5000 sẽ được lưu trữ và sử dụng.
Kế thừa: addListener
ispollingchange
function(event)
Sự kiện được kích hoạt khi trạng thái thăm dò ý kiến của trình cung cấp vị trí được cập nhật. Sử dụng PollingLocationProvider.isPolling để xác định trạng thái thăm dò hiện tại.

Giao diện PollingLocationProviderIsPollingChangeEvent

Giao diện google.maps.journeySharing.PollingLocationProviderIsPollingChangeEvent

Đối tượng sự kiện được chuyển đến trình xử lý sự kiện khi sự kiện PollingLocationProvider.ispollingchange được kích hoạt.

error optional
Loại:  Error optional
Lỗi khiến trạng thái thăm dò ý kiến thay đổi, nếu việc thay đổi trạng thái đó là do lỗi. Không xác định được liệu thay đổi trạng thái có phải là do các hoạt động bình thường hay không.