Last Mile Fleet Solution Delivery API

Dịch vụ cho nhà cung cấp giải pháp của hệ thống Last Mile Fleet.

Dịch vụ: Fleetengine.googleapis.com

Cần có tên dịch vụ fleetengine.googleapis.com để tạo mã giả lập ứng dụng RPC.

maps.fleetengine.delivery.v1.DeliveryService

Phương thức
BatchCreateTasks Tạo và trả về một loạt đối tượng Task mới.
CreateDeliveryVehicle Tạo và trả về một DeliveryVehicle mới.
CreateTask Tạo và trả về một đối tượng Task mới.
GetDeliveryVehicle Trả về phiên bản thể hiện DeliveryVehicle đã chỉ định.
GetTask Lấy thông tin về Task.
GetTaskTrackingInfo Trả về phiên bản thể hiện TaskTrackingInfo đã chỉ định.
ListDeliveryVehicles Lấy tất cả DeliveryVehicle đáp ứng tiêu chí lọc đã chỉ định.
ListTasks Lấy tất cả Task đáp ứng tiêu chí lọc đã chỉ định.
UpdateDeliveryVehicle Ghi dữ liệu DeliveryVehicle đã cập nhật vào Fleet Engine và gán Tasks cho DeliveryVehicle.
UpdateTask Cập nhật dữ liệu Task.