Package maps.fleetengine.delivery.v1

Chỉ mục

DeliveryService

Dịch vụ giao hàng trọn dặm.

BatchCreateTasks

rpc BatchCreateTasks(BatchCreateTasksRequest) returns (BatchCreateTasksResponse)

Tạo và trả về một loạt đối tượng Task mới.

CreateDeliveryVehicle

rpc CreateDeliveryVehicle(CreateDeliveryVehicleRequest) returns (DeliveryVehicle)

Tạo và trả về một DeliveryVehicle mới.

CreateTask

rpc CreateTask(CreateTaskRequest) returns (Task)

Tạo và trả về một đối tượng Task mới.

GetDeliveryVehicle

rpc GetDeliveryVehicle(GetDeliveryVehicleRequest) returns (DeliveryVehicle)

Trả về phiên bản thể hiện DeliveryVehicle đã chỉ định.

GetTask

rpc GetTask(GetTaskRequest) returns (Task)

Lấy thông tin về Task.

GetTaskTrackingInfo

rpc GetTaskTrackingInfo(GetTaskTrackingInfoRequest) returns (TaskTrackingInfo)

Trả về phiên bản thể hiện TaskTrackingInfo đã chỉ định.

ListDeliveryVehicles

rpc ListDeliveryVehicles(ListDeliveryVehiclesRequest) returns (ListDeliveryVehiclesResponse)

Lấy tất cả DeliveryVehicle đáp ứng tiêu chí lọc đã chỉ định.

ListTasks

rpc ListTasks(ListTasksRequest) returns (ListTasksResponse)

Lấy tất cả Task đáp ứng tiêu chí lọc đã chỉ định.

UpdateDeliveryVehicle

rpc UpdateDeliveryVehicle(UpdateDeliveryVehicleRequest) returns (DeliveryVehicle)

Ghi dữ liệu DeliveryVehicle đã cập nhật vào Fleet Engine và gán Tasks cho DeliveryVehicle. Bạn không thể cập nhật tên của DeliveryVehicle. Bạn có thể cập nhật remaining_vehicle_journey_segments, nhưng nó phải chứa tất cả VehicleJourneySegment hiện có trên DeliveryVehicle. task_id được truy xuất từ remaining_vehicle_journey_segmentsTasks tương ứng sẽ được gán cho DeliveryVehicle nếu chưa được gán.

UpdateTask

rpc UpdateTask(UpdateTaskRequest) returns (Task)

Cập nhật dữ liệu Task.

BatchCreateTasksRequest

Tin nhắn yêu cầu BatchCreateTask.

Trường
header

DeliveryRequestHeader

Không bắt buộc. Tiêu đề của yêu cầu API Phân phối tiêu chuẩn. Lưu ý: Nếu bạn đặt trường này thì trường tiêu đề của thông báo CreateTaskRequest phải được để trống hoặc phải khớp với trường này.

parent

string

Bắt buộc. Tài nguyên mẹ được tất cả công việc dùng chung. Giá trị này phải có định dạng providers/{provider}. provider phải là mã dự án trên Google Cloud. Ví dụ: sample-cloud-project. Trường mẹ trong thông báo CreateTaskRequest phải để trống hoặc phải khớp với trường này.

requests[]

CreateTaskRequest

Bắt buộc. Thông báo yêu cầu chỉ định tài nguyên cần tạo. Lưu ý: Bạn có thể tạo tối đa 500 việc cần làm trong một đợt.

BatchCreateTasksResponse

Tin nhắn phản hồi BatchCreateTask.

Trường
tasks[]

Task

Việc cần làm đã tạo.

CreateDeliveryVehicleRequest

Tin nhắn yêu cầu CreateDeliveryVehicle.

Trường
header

DeliveryRequestHeader

Không bắt buộc. Tiêu đề của yêu cầu API Phân phối tiêu chuẩn.

parent

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}. Nhà cung cấp phải là Mã dự án trên Google Cloud. Ví dụ: sample-cloud-project.

delivery_vehicle_id

string

Bắt buộc. Mã xe giao hàng phải là duy nhất và tuân theo các hạn chế sau:

 • Phải là một chuỗi Unicode hợp lệ.
 • Giới hạn độ dài tối đa là 64 ký tự.
 • Được chuẩn hoá theo Biểu mẫu chuẩn hoá Unicode C.
 • Không được chứa bất kỳ ký tự ASCII nào sau đây: "/", ':', '?', ",", hoặc '#'.
delivery_vehicle

DeliveryVehicle

Bắt buộc. Thực thể DeliveryVehicle cần tạo. Khi tạo xe giao hàng mới, bạn có thể đặt các trường không bắt buộc sau:

 • last_location
 • attributes

Lưu ý: Trường name của Deliveryvehicle sẽ bị bỏ qua. Bạn không được đặt tất cả các trường Giao hàng khác; nếu không, hệ thống sẽ trả về lỗi.

CreateTaskRequest

Tin nhắn yêu cầu CreateTask.

Trường
header

DeliveryRequestHeader

Không bắt buộc. Tiêu đề của yêu cầu API Phân phối tiêu chuẩn.

parent

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}. provider phải là mã dự án trên Google Cloud. Ví dụ: sample-cloud-project.

task_id

string

Bắt buộc. Mã công việc phải là duy nhất, nhưng không được là mã theo dõi vận chuyển. Để lưu trữ mã theo dõi vận chuyển, hãy sử dụng trường tracking_id. Xin lưu ý rằng nhiều công việc có thể có cùng một tracking_id. Mã việc cần làm phải tuân theo các hạn chế sau:

 • Phải là một chuỗi Unicode hợp lệ.
 • Giới hạn độ dài tối đa là 64 ký tự.
 • Được chuẩn hoá theo Biểu mẫu chuẩn hoá Unicode C.
 • Không được chứa bất kỳ ký tự ASCII nào sau đây: "/", ':', '?', ",", hoặc '#'.
task

Task

Bắt buộc. Thực thể Nhiệm vụ cần tạo. Khi tạo Việc cần làm, bạn phải điền các trường sau:

 • type
 • state (phải được đặt thành OPEN)
 • tracking_id (không được đặt cho tác vụ UNAVAILABLE hoặc SCHEDULED_STOP, nhưng là bắt buộc đối với tất cả các loại tác vụ khác)
 • planned_location (không bắt buộc đối với UNAVAILABLE việc cần làm)
 • task_duration

Lưu ý: Trường name của Nhiệm vụ sẽ bị bỏ qua. Bạn không được đặt tất cả các trường Tác vụ khác; nếu không, hệ thống sẽ trả về lỗi.

DeliveryRequestHeader

RequestHeader chứa các trường phổ biến cho tất cả các yêu cầu RPC phân phối.

Trường
language_code

string

Mã ngôn ngữ BCP-47, chẳng hạn như en-US hoặc sr-Latn. Để biết thêm thông tin, hãy xem http://www.unicode.org/reports/tr35/#Unicode_locale_identifier. Nếu bạn không nêu rõ câu trả lời, thì câu trả lời có thể bằng ngôn ngữ bất kỳ và sẽ ưu tiên tiếng Anh nếu có tên như vậy. Ví dụ về giá trị trường: en-US.

region_code

string

Bắt buộc. Mã vùng CLDR của vùng nơi yêu cầu bắt nguồn. Ví dụ về giá trị trường: US.

sdk_version

string

Phiên bản của SDK gọi (nếu có). Định dạng phiên bản là "major.minor.patch", ví dụ: 1.1.2.

os_version

string

Phiên bản của hệ điều hành mà SDK gọi đang chạy. Ví dụ về giá trị trường: 4.4.1, 12.1.

device_model

string

Kiểu thiết bị mà SDK gọi đang chạy. Ví dụ về giá trị trường: iPhone12,1, SM-G920F.

sdk_type

SdkType

Loại SDK gửi yêu cầu.

maps_sdk_version

string

Phiên bản của MapSDK mà SDK gọi phụ thuộc vào, nếu có. Định dạng phiên bản là "major.minor.patch", ví dụ: 5.2.1.

nav_sdk_version

string

Phiên bản của NavSDK mà SDK gọi phụ thuộc vào, nếu có. Định dạng phiên bản là "major.minor.patch", ví dụ: 2.1.0.

platform

Platform

Nền tảng của SDK gọi.

manufacturer

string

Nhà sản xuất thiết bị Android từ SDK gọi, chỉ áp dụng cho SDK Android. Ví dụ về giá trị trường: Samsung.

android_api_level

int32

Cấp độ API Android của SDK gọi, chỉ áp dụng cho các SDK Android. Ví dụ về giá trị trường: 23.

trace_id

string

Mã nhận dạng không bắt buộc có thể được cung cấp cho mục đích ghi nhật ký để xác định yêu cầu.

Nền tảng

Nền tảng của SDK gọi.

Enum
PLATFORM_UNSPECIFIED Giá trị mặc định. Giá trị này được sử dụng nếu nền tảng bị bỏ qua.
ANDROID Yêu cầu này đến từ Android.
IOS Yêu cầu này đến từ iOS.
WEB Yêu cầu này đến từ web.

SdkType

Các loại SDK có thể có.

Enum
SDK_TYPE_UNSPECIFIED Giá trị mặc định. Giá trị này được dùng nếu bạn bỏ qua sdk_type.
CONSUMER SDK gọi là Người tiêu dùng.
DRIVER SDK gọi là Driver.
JAVASCRIPT SDK gọi là JavaScript.

DeliveryVehicle

Tin nhắn DeliveryVehicle. Xe giao hàng vận chuyển các lô hàng từ một kho hàng đến một địa điểm giao hàng và từ một địa điểm nhận hàng tới kho chứa. Trong một số trường hợp, xe giao hàng cũng vận chuyển trực tiếp các lô hàng từ địa điểm nhận hàng đến địa điểm giao hàng.

Lưu ý: API gRPC và REST sử dụng quy ước đặt tên trường khác nhau. Ví dụ: trường DeliveryVehicle.current_route_segment trong API gRPC và trường DeliveryVehicle.currentRouteSegment trong API REST tham chiếu đến cùng một trường.

Trường
name

string

Tên duy nhất của Xe giao hàng này. Định dạng là providers/{provider}/deliveryVehicles/{vehicle}.

last_location

DeliveryVehicleLocation

Vị trí được báo cáo gần đây nhất của xe giao hàng.

navigation_status

DeliveryVehicleNavigationStatus

Trạng thái chỉ đường của xe giao hàng.

current_route_segment

bytes

Hình nhiều đường được mã hoá chỉ định tuyến đường mà thành phần điều hướng đề xuất đi tới điểm tham chiếu tiếp theo. Ứng dụng dành cho người lái xe sẽ cập nhật thông tin này khi bạn đến một điểm dừng hoặc đã đi qua, cũng như khi lộ trình đi theo chỉ dẫn lại. Các LatLng này được trả về trong Task.journey_sharing_info.remaining_vehicle_journey_segments[0].path (gRPC) hoặc Task.journeySharingInfo.remainingVehicleJourneySegments[0].path (REST) cho mọi Nhiệm vụ đang hoạt động được chỉ định cho xe.

Có một vài trường hợp mà trường này có thể không được dùng để điền sẵn Task.journey_sharing_info.remaining_vehicle_journey_segments[0].path (gRPC) hoặc Task.journeySharingInfo.remainingVehicleJourneySegments[0].path (REST):

 • Điểm cuối của current_route_segment không khớp với DeliveryVehicle.remaining_vehicle_journey_segments[0].stop (gRPC) hoặc DeliveryVehicle.remainingVehicleJourneySegments[0].stop (REST).

 • Ứng dụng trình điều khiển không cập nhật vị trí gần đây, vì vậy giá trị cập nhật gần đây nhất cho trường này có thể đã cũ.

 • Gần đây, ứng dụng dành cho người lái xe đã cập nhật vị trí, nhưng current_route_segment đã lỗi thời và trỏ đến một điểm dừng của xe trước đó.

Trong những trường hợp này, Fleet Engine sẽ điền một tuyến đường từ xe đã qua gần đây nhất đến CarsStop sắp tới để đảm bảo rằng khách hàng sử dụng trường này có thông tin phù hợp nhất về lộ trình hiện tại của Xe giao hàng.

current_route_segment_end_point

LatLng

Vị trí kết thúc của current_route_segment. Hiện tại, mã này chưa được ứng dụng trình điều khiển điền sẵn, nhưng bạn có thể cung cấp thông tin này trong các lệnh gọi UpdateDeliveryVehicle. Đó là LatLng từ điểm dừng của xe sắp tới hoặc LatLng cuối cùng của current_route_segment. Sau đó, Fleet Engine sẽ cố gắng hết sức để nội suy vào một VehicleStop thực tế.

Trường này sẽ bị bỏ qua trong các lệnh gọi UpdateDeliveryVehicle nếu trường current_route_segment trống.

remaining_distance_meters

Int32Value

Quãng đường lái xe còn lại của current_route_segment. Ứng dụng Driver thường cung cấp trường này, nhưng có một số trường hợp trong đó Fleet Engine sẽ ghi đè giá trị do ứng dụng gửi. Để biết thêm thông tin, hãy xem DeliveryVehicle.current_route_segment. Trường này được trả về trong Task.remaining_vehicle_journey_segments[0].driving_distance_meters (gRPC) hoặc Task.remainingVehicleJourneySegments[0].drivingDistanceMeters (REST) cho mọi Task đang hoạt động được chỉ định cho Xe giao hàng.

Fleet Engine sẽ bỏ qua trường này trong UpdateDeliveryVehicleRequest nếu trường current_route_segment trống.

remaining_duration

Duration

Thời gian lái xe còn lại của current_route_segment. Ứng dụng Driver thường cung cấp trường này, nhưng có một số trường hợp trong đó Fleet Engine sẽ ghi đè giá trị do ứng dụng gửi. Để biết thêm thông tin, hãy xem DeliveryVehicle.current_route_segment. Trường này được trả về trong Task.remaining_vehicle_journey_segments[0].driving_duration (gRPC) hoặc Task.remainingVehicleJourneySegments[0].drivingDuration (REST) cho mọi nhiệm vụ đang hoạt động được giao cho Xe giao hàng.

Fleet Engine sẽ bỏ qua trường này trong UpdateDeliveryVehicleRequest nếu trường current_route_segment trống.

remaining_vehicle_journey_segments[]

VehicleJourneySegment

Đoạn hành trình được chỉ định cho Xe giao hàng này, bắt đầu từ vị trí được báo cáo gần đây nhất của xe. Trường này sẽ không được điền sẵn trong phản hồi của ListDeliveryVehicles.

attributes[]

DeliveryVehicleAttribute

Danh sách các thuộc tính Xe giao hàng tuỳ chỉnh. Xe giao hàng có thể có tối đa 100 thuộc tính và mỗi thuộc tính phải có một khoá duy nhất.

type

DeliveryVehicleType

Loại xe giao hàng này. Nếu bạn không đặt chính sách này thì giá trị mặc định sẽ là AUTO.

DeliveryVehicleType

Loại xe giao hàng.

Enum
DELIVERY_VEHICLE_TYPE_UNSPECIFIED Giá trị này không được sử dụng.
AUTO Ô tô.
TWO_WHEELER Xe mô tô, xe đạp gắn máy hoặc xe hai bánh khác
BICYCLE Phương tiện vận tải sử dụng con người.
PEDESTRIAN Phương tiện vận chuyển người, thường là đi bộ hoặc chạy, đi dọc theo các đường dành cho người đi bộ.

DeliveryVehicleAttribute

Mô tả thuộc tính xe dưới dạng một cặp khoá-giá trị. Chuỗi "key:value" không được vượt quá 256 ký tự.

Trường
key

string

Khoá của thuộc tính.

value

string

Giá trị của thuộc tính.

Trường hợp delivery_vehicle_attribute_value. Giá trị của thuộc tính có thể ở dạng chuỗi, bool hoặc kiểu kép. delivery_vehicle_attribute_value chỉ có thể là một trong những trạng thái sau:
string_value

string

Giá trị thuộc tính đã nhập chuỗi.

Lưu ý: Trường này giống với trường value (sắp ngừng hoạt động). Đối với phương thức tạo hoặc cập nhật, bạn có thể sử dụng một trong hai trường, nhưng bạn nên sử dụng string_value. Nếu bạn đặt cả string_valuevalue, thì các phần tử này phải giống hệt nhau, nếu không sẽ xảy ra lỗi. Cả hai trường đều được điền sẵn vào câu trả lời.

bool_value

bool

Giá trị thuộc tính đã nhập Boolean.

number_value

double

Giá trị thuộc tính đã nhập 2 lần.

DeliveryVehicleLocation

Vị trí, tốc độ và hướng đi của xe tại một thời điểm.

Trường
location

LatLng

Vị trí của xe. Khi được gửi đến Fleet Engine, thông tin vị trí của xe sẽ là vị trí GPS. Khi bạn nhận được thông tin phản hồi, vị trí của xe có thể là vị trí GPS, vị trí bổ sung hoặc vị trí ước đoán khác. Nguồn này được chỉ định trong location_sensor.

horizontal_accuracy
(deprecated)

DoubleValue

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng latlng_accuracy.

latlng_accuracy

DoubleValue

Độ chính xác của bán kính là location tính bằng mét.

heading

Int32Value

Hướng xe đang di chuyển theo độ. 0 đại diện cho phía Bắc. Phạm vi hợp lệ là [0,360).

bearing_accuracy
(deprecated)

DoubleValue

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng heading_accuracy.

heading_accuracy

DoubleValue

Độ chính xác của heading tính theo độ.

altitude

DoubleValue

Độ cao tính bằng mét trên WGS84.

vertical_accuracy
(deprecated)

DoubleValue

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng altitude_accuracy.

altitude_accuracy

DoubleValue

Độ chính xác của altitude tính bằng mét.

speed_kmph
(deprecated)

Int32Value

Tốc độ của xe tính bằng km/giờ. Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng speed.

speed

DoubleValue

Tốc độ của xe tính bằng mét/giây

speed_accuracy

DoubleValue

Độ chính xác: speed tính bằng mét/giây.

update_time

Timestamp

Thời điểm location được cảm biến báo cáo theo đồng hồ của cảm biến.

server_time

Timestamp

Chỉ có đầu ra. Thời điểm máy chủ nhận được thông tin vị trí.

location_sensor

DeliveryVehicleLocationSensor

Nhà cung cấp dữ liệu vị trí (ví dụ: GPS).

is_road_snapped

BoolValue

Liệu location có đang được cố định trên đường hay không.

is_gps_sensor_enabled

BoolValue

Chỉ nhập. Cho biết liệu cảm biến GPS có được bật trên thiết bị di động hay không.

time_since_update

Int32Value

Chỉ nhập. Thời gian (tính bằng giây) kể từ khi vị trí này được gửi lần đầu đến máy chủ. Giá trị này sẽ bằng 0 trong lần cập nhật đầu tiên. Nếu không xác định được thời gian (ví dụ: khi ứng dụng khởi động lại), thì giá trị này sẽ được đặt lại về 0.

num_stale_updates
(deprecated)

Int32Value

Chỉ nhập. Không dùng nữa: Các tín hiệu khác hiện được dùng để xác định xem một vị trí có lỗi thời hay không.

raw_location

LatLng

Vị trí thô của xe (chưa được giao dịch viên đường bộ xử lý).

raw_location_time

Timestamp

Dấu thời gian liên kết với vị trí thô.

raw_location_sensor

DeliveryVehicleLocationSensor

Nguồn vị trí thô. Giá trị mặc định là GPS.

raw_location_accuracy

DoubleValue

Độ chính xác của raw_location dưới dạng bán kính, tính bằng mét.

supplemental_location

LatLng

Vị trí bổ sung do ứng dụng tích hợp cung cấp.

supplemental_location_time

Timestamp

Dấu thời gian liên kết với vị trí bổ sung.

supplemental_location_sensor

DeliveryVehicleLocationSensor

Nguồn của vị trí bổ sung. Giá trị mặc định là CUSTOMER_SUPPLIED_LOCATION.

supplemental_location_accuracy

DoubleValue

Độ chính xác của supplemental_location dưới dạng bán kính, tính bằng mét.

road_snapped
(deprecated)

bool

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng is_road_snapped.

DeliveryVehicleLocationSensor

Cảm biến hoặc phương pháp dùng để xác định vị trí.

Enum
UNKNOWN_SENSOR Cảm biến chưa được xác định hoặc không xác định.
GPS GPS (Hệ thống định vị toàn cầu) hoặc GPS được hỗ trợ.
NETWORK GPS được hỗ trợ, mã trạm phát sóng hoặc điểm truy cập Wi-Fi.
PASSIVE Mã nhận dạng trạm phát sóng hoặc điểm truy cập Wi-Fi.
ROAD_SNAPPED_LOCATION_PROVIDER Vị trí được thiết bị di động xác định là vị trí có nhiều khả năng nhất trên đường.
CUSTOMER_SUPPLIED_LOCATION Vị trí do khách hàng cung cấp từ một nguồn độc lập. Thông thường, giá trị này được dùng cho vị trí do các nguồn không phải thiết bị di động chạy SDK trình điều khiển cung cấp. Nếu nguồn ban đầu được mô tả bằng một trong các giá trị enum khác, hãy sử dụng giá trị đó. Các vị trí được đánh dấu CUSTOMER_ áp dụngPLIED_LOCATION thường được cung cấp thông qua last_location.supplemental_location_sensor của DeliveryCar.
FLEET_ENGINE_LOCATION Vị trí do Fleet Engine tính toán dựa trên tín hiệu có sẵn. Chỉ có đầu ra. Giá trị này sẽ bị từ chối nếu nhận được trong yêu cầu.
FUSED_LOCATION_PROVIDER Trình cung cấp vị trí kết hợp của Android.
CORE_LOCATION Nhà cung cấp dịch vụ vị trí trên các hệ điều hành của Apple.

DeliveryVehicleNavigationStatus

Trạng thái chỉ đường của xe.

Enum
UNKNOWN_NAVIGATION_STATUS Trạng thái điều hướng chưa được chỉ định.
NO_GUIDANCE Thao tác điều hướng của ứng dụng Driver đang ở chế độ FREE_NAV.
ENROUTE_TO_DESTINATION Tính năng đi theo chỉ dẫn từng chặng hiện đã có sẵn và tính năng đi theo chỉ dẫn trong ứng dụng Driver đã chuyển sang chế độ GUIDED_NAV.
OFF_ROUTE Xe đã đi chệch khỏi tuyến đường đề xuất.
ARRIVED_AT_DESTINATION Xe trong phạm vi khoảng 50 m từ điểm đến.

GetDeliveryVehicleRequest

Tin nhắn yêu cầu GetDeliveryVehicle.

Trường
header

DeliveryRequestHeader

Không bắt buộc. Tiêu đề của yêu cầu API Phân phối tiêu chuẩn.

name

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}/deliveryVehicles/{delivery_vehicle}. provider phải là mã dự án trên Google Cloud. Ví dụ: sample-cloud-project.

GetTaskRequest

Tin nhắn yêu cầu GetTask.

Trường
header

DeliveryRequestHeader

Không bắt buộc. Tiêu đề của yêu cầu API Phân phối tiêu chuẩn.

name

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}/tasks/{task}. provider phải là mã dự án trên Google Cloud. Ví dụ: sample-cloud-project.

GetTaskTrackingInfoRequest

Tin nhắn yêu cầu GetTaskTrackingInfoRequest.

Trường
header

DeliveryRequestHeader

Không bắt buộc. Tiêu đề của yêu cầu API Phân phối tiêu chuẩn.

name

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}/taskTrackingInfo/{tracking_id}. provider phải là mã dự án trên Google Cloud và tracking_id phải là mã theo dõi được liên kết với việc cần làm. Tên ví dụ có thể là providers/sample-cloud-project/taskTrackingInfo/sample-tracking-id.

ListDeliveryVehiclesRequest

Tin nhắn yêu cầu ListDeliveryVehicles.

Trường
header

DeliveryRequestHeader

Không bắt buộc. Tiêu đề của yêu cầu API Phân phối tiêu chuẩn.

parent

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}. provider phải là mã dự án trên Google Cloud. Ví dụ: sample-cloud-project.

page_size

int32

Không bắt buộc. Số lượng xe tối đa có thể trả về. Dịch vụ có thể trả về ít hơn số này. Nếu bạn không chỉ định số này, thì máy chủ sẽ xác định số lượng kết quả cần trả về.

page_token

string

Không bắt buộc. Mã thông báo trang, nhận được từ lệnh gọi ListDeliveryVehicles trước đó. Bạn phải cung cấp mã này để truy xuất trang tiếp theo.

Khi phân trang, tất cả các tham số khác được cung cấp cho ListDeliveryVehicles phải khớp với lệnh gọi đã cung cấp mã thông báo trang.

filter

string

Không bắt buộc. Một cụm từ tìm kiếm bộ lọc sẽ áp dụng khi đăng thông tin về xe giao hàng. Hãy truy cập vào http://aip.dev/160 để xem các ví dụ về cú pháp bộ lọc. Nếu bạn không chỉ định giá trị hoặc nếu bạn chỉ định một chuỗi trống cho bộ lọc thì tất cả xe giao hàng sẽ được trả về.

Xin lưu ý rằng các truy vấn duy nhất được hỗ trợ cho ListDeliveryVehicles là về thuộc tính xe (ví dụ: attributes.<key> = <value> hoặc attributes.<key1> = <value1> AND attributes.<key2> = <value2>). Ngoài ra, tất cả thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng chuỗi nên chỉ hỗ trợ so sánh với các thuộc tính là so sánh chuỗi. Để so sánh với các giá trị số hoặc boolean, các giá trị phải được trích dẫn rõ ràng để được coi là chuỗi (ví dụ: attributes.<key> = "10" hoặc attributes.<key> = "true").

Số lượng quy tắc hạn chế tối đa được phép trong một cụm từ tìm kiếm của bộ lọc là 50. Hạn chế là một phần của truy vấn biểu mẫu attribute.<KEY> <COMPARATOR> <VALUE>, ví dụ: attributes.foo = bar là 1 hạn chế.

viewport

Viewport

Không bắt buộc. Một bộ lọc giới hạn số xe được trả về cho những xe có vị trí xác định gần đây nhất là trong khu vực hình chữ nhật được xác định theo khung nhìn.

ListDeliveryVehiclesResponse

Tin nhắn phản hồi ListDeliveryVehicles.

Trường
delivery_vehicles[]

DeliveryVehicle

Nhóm xe giao hàng đáp ứng các tiêu chí lọc theo yêu cầu. Khi không có bộ lọc nào được chỉ định, yêu cầu sẽ trả về tất cả các xe giao hàng. Phản hồi thành công cũng có thể trống. Phản hồi trống cho biết không tìm thấy xe giao hàng nào đáp ứng tiêu chí lọc đã yêu cầu.

next_page_token

string

Bạn có thể chuyển mã thông báo này vào ListDeliveryVehiclesRequest để tiếp tục liệt kê kết quả. Khi tất cả kết quả được trả về, trường này sẽ không có trong phản hồi hoặc sẽ là một chuỗi trống.

total_size

int64

Tổng số xe giao hàng phù hợp với tiêu chí yêu cầu trên tất cả các trang.

ListTasksRequest

Tin nhắn yêu cầu ListTasks.

Trường
header

DeliveryRequestHeader

Không bắt buộc. Tiêu đề của yêu cầu API Phân phối tiêu chuẩn.

parent

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}. provider phải là mã dự án trên Google Cloud. Ví dụ: sample-cloud-project.

page_size

int32

Không bắt buộc. Số lượng Tác vụ tối đa cần trả về. Dịch vụ có thể trả về ít hơn giá trị này. Nếu bạn không chỉ định giá trị này, thì máy chủ sẽ xác định số lượng kết quả cần trả về.

page_token

string

Không bắt buộc. Mã thông báo trang đã nhận được từ lệnh gọi ListTasks trước đó. Bạn có thể cung cấp URL này để truy xuất trang tiếp theo.

Khi phân trang, tất cả các tham số khác được cung cấp cho ListTasks phải khớp với lệnh gọi đã cung cấp mã thông báo trang.

filter

string

Không bắt buộc. Cụm từ tìm kiếm bộ lọc sẽ áp dụng khi liệt kê Tasks. Hãy truy cập vào http://aip.dev/160 để xem các ví dụ về cú pháp bộ lọc. Nếu bạn không chỉ định giá trị hoặc nếu bạn lọc theo một chuỗi trống, thì tất cả Công việc sẽ được trả về. Để biết thông tin về thuộc tính Công việc mà bạn có thể lọc, hãy xem bài viết Công việc trong danh sách.

ListTasksResponse

Phản hồi ListTasks chứa tập hợp Tasks đáp ứng tiêu chí lọc trong ListTasksRequest.

Trường
tasks[]

Task

Nhóm việc cần làm đáp ứng tiêu chí lọc theo yêu cầu. Khi không có bộ lọc nào được chỉ định, yêu cầu sẽ trả về tất cả tác vụ. Phản hồi thành công cũng có thể trống. Phản hồi trống cho biết không tìm thấy Tasks nào đáp ứng tiêu chí lọc đã yêu cầu.

next_page_token

string

Truyền mã thông báo này vào ListTasksRequest để tiếp tục liệt kê kết quả. Nếu tất cả kết quả đều được trả về, thì trường này là một chuỗi trống hoặc không xuất hiện trong phản hồi.

total_size

int64

Tổng số việc cần làm phù hợp với tiêu chí yêu cầu trên tất cả các trang.

LocationInfo

Vị trí có mọi giá trị nhận dạng bổ sung.

Trường
point

LatLng

Toạ độ của vị trí.

Việc cần làm

Tác vụ trong API phân phối thể hiện một hành động cần theo dõi. Nói chung, có sự khác biệt giữa Tác vụ liên quan đến vận chuyển và Tác vụ phá vỡ. Một lô hàng có thể được liên kết với nhiều Tasks. Ví dụ: có thể có một Nhiệm vụ là đến lấy hàng và một Nhiệm vụ là để trả xe hoặc chuyển hàng. Ngoài ra, các loại xe khác nhau có thể xử lý các Nhiệm vụ khác nhau cho một lô hàng cụ thể. Ví dụ: Một xe có thể xử lý việc đến lấy hàng, chuyển kiện hàng đến trung tâm, trong khi một xe khác lại vận chuyển lô hàng đó từ trung tâm đến điểm trả xe.

Lưu ý: API gRPC và REST sử dụng quy ước đặt tên trường khác nhau. Ví dụ: trường Task.journey_sharing_info trong API gRPC và trường Task.journeySharingInfo trong API REST tham chiếu đến cùng một trường.

Trường
name

string

Phải ở định dạng providers/{provider}/tasks/{task}.

type

Type

Bắt buộc. Không thể thay đổi. Xác định loại Tác vụ. Ví dụ: nghỉ giải lao hoặc vận chuyển hàng.

state

State

Bắt buộc. Trạng thái thực thi hiện tại của Tác vụ.

task_outcome

TaskOutcome

Kết quả của Nhiệm vụ.

task_outcome_time

Timestamp

Dấu thời gian cho biết thời điểm trình cung cấp đặt kết quả của Task.

task_outcome_location

LocationInfo

Vị trí đặt kết quả của Task. Giá trị này được cập nhật trong UpdateTask. Nếu nhà cung cấp không cập nhật rõ ràng giá trị này, thì theo mặc định, Fleet Engine sẽ điền giá trị này bằng vị trí gần đây nhất của xe (vị trí thô).

task_outcome_location_source

TaskOutcomeLocationSource

Cho biết giá trị của task_outcome_location đến từ đâu.

tracking_id

string

Không thể thay đổi. Trường này hỗ trợ việc lưu trữ mã nhận dạng để bạn có thể tránh sử dụng quá trình liên kết phức tạp. Bạn không thể đặt tracking_id cho Tasks thuộc loại UNAVAILABLESCHEDULED_STOP. Những mã nhận dạng này phải tuân thủ các quy định hạn chế sau:

 • Phải là một chuỗi Unicode hợp lệ.
 • Giới hạn độ dài tối đa là 64 ký tự.
 • Được chuẩn hoá theo Biểu mẫu chuẩn hoá Unicode C.
 • Không được chứa bất kỳ ký tự ASCII nào sau đây: "/", ':', '?', ",", hoặc '#'.
delivery_vehicle_id

string

Chỉ có đầu ra. Mã của xe đang thực hiện Nhiệm vụ này. Mã xe giao hàng phải tuân theo các hạn chế sau:

 • Phải là một chuỗi Unicode hợp lệ.
 • Giới hạn độ dài tối đa là 64 ký tự.
 • Được chuẩn hoá theo Biểu mẫu chuẩn hoá Unicode C.
 • Không được chứa bất kỳ ký tự ASCII nào sau đây: "/", ':', '?', ",", hoặc '#'.
planned_location

LocationInfo

Không thể thay đổi. Vị trí mà Nhiệm vụ sẽ được hoàn thành. Không bắt buộc đối với UNAVAILABLE Công việc, nhưng bắt buộc đối với tất cả các Tasks khác.

task_duration

Duration

Bắt buộc. Không thể thay đổi. Thời gian cần thiết để thực hiện một Tác vụ tại vị trí này.

target_time_window

TimeWindow

Khoảng thời gian hoàn thành việc cần làm.

journey_sharing_info

JourneySharingInfo

Chỉ có đầu ra. Các trường dành riêng cho việc chia sẻ hành trình. Không được điền khi trạng thái là CLOSED.

task_tracking_view_config

TaskTrackingViewConfig

Cấu hình cho tính năng theo dõi công việc chỉ định những phần tử dữ liệu mà người dùng cuối có thể nhìn thấy trong trường hợp nào.

attributes[]

TaskAttribute

Danh sách các thuộc tính tuỳ chỉnh của Việc cần làm. Mỗi thuộc tính phải có một khoá duy nhất.

JourneySharingInfo

Các trường cụ thể của tính năng Chia sẻ hành trình.

Trường
remaining_vehicle_journey_segments[]

VehicleJourneySegment

Theo dõi thông tin về các điểm dừng mà xe được chỉ định sẽ dừng trước khi hoàn thành Nhiệm vụ này. Xin lưu ý rằng danh sách này có thể chứa các điểm dừng của các tác vụ khác.

Đoạn đường đầu tiên, Task.journey_sharing_info.remaining_vehicle_journey_segments[0] (gRPC) hoặc Task.journeySharingInfo.remainingVehicleJourneySegments[0] (REST), chứa thông tin về tuyến đường từ vị trí gần đây nhất của người lái xe đến VehicleStop sắp tới. Thông tin về tuyến đường hiện tại thường được lấy từ ứng dụng của người lái xe, ngoại trừ một số trường hợp được nêu trong tài liệu về DeliveryVehicle.current_route_segment. Các đoạn đường khác trong Task.journey_sharing_info.remaining_vehicle_journey_segments (gRPC) hoặc Task.journeySharingInfo.remainingVehicleJourneySegments (REST) do Fleet Engine điền sẵn. Chúng cung cấp thông tin tuyến đường giữa VehicleStops còn lại.

last_location

DeliveryVehicleLocation

Cho biết vị trí được báo cáo gần đây nhất cho xe được chỉ định của xe.

last_location_snappable

bool

Cho biết liệu Vị trí cuối cùng của xe có thể được gắn với current_route_segment hay không. Giá trị này là False nếu last_location hoặc current_route_segment không tồn tại. Giá trị này được Fleet Engine tính toán. Nội dung cập nhật của ứng dụng sẽ bị bỏ qua.

Tiểu bang

Trạng thái của một Nhiệm vụ. Mã này cho biết tiến trình của Tasks.

Enum
STATE_UNSPECIFIED Mặc định. Dùng cho trạng thái Nhiệm vụ không xác định hoặc không xác định.
OPEN Nhiệm vụ chưa được giao cho xe giao hàng hoặc xe giao hàng chưa vượt qua điểm dừng xe được chỉ định của Task.
CLOSED Khi xe đi qua trạm dừng xe để thực hiện Nhiệm vụ này.

TaskOutcome

Kết quả của việc cố gắng thực thi một Tác vụ. Khi TaskState đóng, TaskOutcome cho biết liệu bạn đã hoàn tất thành công hay chưa.

Enum
TASK_OUTCOME_UNSPECIFIED Kết quả của Nhiệm vụ trước khi giá trị của nó được đặt.
SUCCEEDED Đã hoàn tất việc cần làm.
FAILED Không thể hoàn thành Việc cần làm hoặc việc cần làm đã bị huỷ.

TaskOutcomeLocationSource

Thông tin nhận dạng của nguồn đã điền task_outcome_location.

Enum
TASK_OUTCOME_LOCATION_SOURCE_UNSPECIFIED Kết quả của tác vụ trước khi đặt.
PROVIDER Ứng dụng do ứng dụng cung cấp chỉ định task_outcome_location.
LAST_VEHICLE_LOCATION Nhà cung cấp chưa chỉ định task_outcome_location, vì vậy, Fleet Engine đã sử dụng thông tin vị trí xác định gần đây nhất của xe.

Loại

Loại Việc cần làm.

Enum
TYPE_UNSPECIFIED Mặc định, Loại tác vụ không xác định.
PICKUP Nhiệm vụ đến lấy hàng là hành động được khách hàng thực hiện để lấy hàng. Xe bán hàng tại kho hàng hoặc xe trung chuyển phải sử dụng loại SCHEDULED_STOP.
DELIVERY Nhiệm vụ giao hàng là hành động được thực hiện để giao hàng cho khách hàng cuối. Các chuyến trả xe tại kho hàng hoặc trung chuyển tuyến phải sử dụng loại SCHEDULED_STOP.
SCHEDULED_STOP Việc cần làm dừng theo lịch sẽ được dùng để lập kế hoạch. Ví dụ: đó có thể thể hiện việc nhận hoặc trả hàng từ các xe trung chuyển hoặc kho chứa. Bạn không nên sử dụng thuộc tính này cho bất kỳ lô hàng nào được khách hàng cuối đến lấy hoặc gửi đi.
UNAVAILABLE Một việc cần làm có nghĩa là Xe không thể hoạt động. Ví dụ: tình trạng này có thể xảy ra khi người lái xe nghỉ giải lao hoặc khi xe đang được tiếp nhiên liệu.

TaskAttribute

Mô tả thuộc tính của công việc dưới dạng một cặp khoá-giá trị. Chuỗi "key:value" không được vượt quá 256 ký tự.

Trường
key

string

Khoá của thuộc tính. Khoá không được chứa ký tự dấu hai chấm (:).

Trường hợp task_attribute_value. Giá trị của thuộc tính có thể ở dạng chuỗi, bool hoặc kiểu kép. Nếu bạn không đặt thuộc tính nào, thì TaskAttribute string_value sẽ được lưu trữ dưới dạng chuỗi trống "". task_attribute_value có thể chỉ là một trong các giá trị sau:
string_value

string

Giá trị thuộc tính đã nhập chuỗi.

bool_value

bool

Giá trị thuộc tính đã nhập Boolean.

number_value

double

Giá trị thuộc tính đã nhập 2 lần.

TaskTrackingInfo

Tin nhắn TaskTrackingInfo. Thông báo này chứa thông tin theo dõi công việc sẽ được dùng để hiển thị. Nếu một mã theo dõi được liên kết với nhiều Tasks, Fleet Engine sẽ sử dụng thông tin phỏng đoán để quyết định TaskTrackingInfo cần chọn.

Trường
name

string

Phải ở định dạng providers/{provider}/taskTrackingInfo/{tracking}, trong đó tracking là mã theo dõi.

tracking_id

string

Không thể thay đổi. Mã theo dõi của một Việc cần làm. * Phải là một chuỗi Unicode hợp lệ. * Giới hạn độ dài tối đa là 64 ký tự. * Được chuẩn hoá theo Biểu mẫu chuẩn hoá Unicode C. * Không được chứa bất kỳ ký tự ASCII nào sau đây: "/", ':', '?', ',' hoặc '#'.

vehicle_location

DeliveryVehicleLocation

Vị trí cuối cùng của xe.

route_polyline_points[]

LatLng

Danh sách các điểm khi được nối tạo thành một hình nhiều đường thể hiện tuyến đường dự kiến của xe đến vị trí của công việc này.

remaining_stop_count

Int32Value

Cho biết số điểm dừng mà xe còn lại cho đến khi đạt đến điểm dừng làm việc, bao gồm cả điểm dừng thực hiện công việc đó. Ví dụ: nếu điểm dừng tiếp theo của chiếc xe là điểm dừng thực hiện nhiệm vụ, thì giá trị sẽ là 1.

remaining_driving_distance_meters

Int32Value

Tổng khoảng cách còn lại tính bằng mét đến VehicleStop địa điểm quan tâm.

estimated_arrival_time

Timestamp

Dấu thời gian cho biết thời gian đến dự kiến tới vị trí dừng.

estimated_task_completion_time

Timestamp

Dấu thời gian cho biết thời gian hoàn thành ước tính của một Việc cần làm.

state

State

Trạng thái thực thi hiện tại của Tác vụ.

task_outcome

TaskOutcome

Kết quả của việc cố gắng thực thi một Tác vụ.

task_outcome_time

Timestamp

Dấu thời gian cho biết thời điểm nhà cung cấp đã đặt kết quả của Tác vụ.

planned_location

LocationInfo

Không thể thay đổi. Vị trí mà Nhiệm vụ sẽ được hoàn thành.

target_time_window

TimeWindow

Khoảng thời gian hoàn thành việc cần làm.

attributes[]

TaskAttribute

Các thuộc tính tuỳ chỉnh được đặt cho tác vụ.

TaskTrackingViewConfig

Thông báo cấu hình xác định thời điểm người dùng cuối sẽ nhìn thấy một phần tử dữ liệu của một Nhiệm vụ.

Trường
route_polyline_points_visibility

VisibilityOption

Trường chỉ định thời điểm các điểm nhiều đường định tuyến có thể hiển thị. Nếu bạn không chỉ định trường này, thì cấu hình chế độ hiển thị mặc định ở cấp dự án cho dữ liệu này sẽ được sử dụng.

estimated_arrival_time_visibility

VisibilityOption

Trường chỉ định thời điểm thời gian đến dự kiến có thể hiển thị. Nếu bạn không chỉ định trường này, thì cấu hình chế độ hiển thị mặc định ở cấp dự án cho dữ liệu này sẽ được sử dụng.

estimated_task_completion_time_visibility

VisibilityOption

Trường chỉ định thời điểm thời gian hoàn thành việc cần làm ước tính có thể hiển thị. Nếu bạn không chỉ định trường này, thì cấu hình chế độ hiển thị mặc định ở cấp dự án cho dữ liệu này sẽ được sử dụng.

remaining_driving_distance_visibility

VisibilityOption

Trường chỉ định thời điểm có thể nhìn thấy quãng đường lái xe còn lại. Nếu bạn không chỉ định trường này, thì cấu hình chế độ hiển thị mặc định ở cấp dự án cho dữ liệu này sẽ được sử dụng.

remaining_stop_count_visibility

VisibilityOption

Trường chỉ định thời điểm có thể hiển thị số điểm dừng còn lại. Nếu bạn không chỉ định trường này, thì cấu hình chế độ hiển thị mặc định ở cấp dự án cho dữ liệu này sẽ được sử dụng.

vehicle_location_visibility

VisibilityOption

Trường chỉ định thời điểm có thể hiển thị thông tin vị trí của xe. Nếu bạn không chỉ định trường này, thì cấu hình chế độ hiển thị mặc định ở cấp dự án cho dữ liệu này sẽ được sử dụng.

VisibilityOption

Thông báo tuỳ chọn xác định thời điểm người dùng cuối sẽ nhìn thấy một phần tử dữ liệu.

Trường
Trường hợp visibility_option. Chế độ hiển thị cụ thể đã chọn. visibility_option chỉ có thể là một trong những trạng thái sau:
remaining_stop_count_threshold

int32

Người dùng cuối có thể thấy thành phần dữ liệu này nếu số điểm dừng còn lại <= left_stop_count_threshold.

duration_until_estimated_arrival_time_threshold

Duration

Người dùng cuối sẽ nhìn thấy thành phần dữ liệu này nếu thời gian dự kiến đến điểm dừng <= Duration_until_estimated_arrival_time_threshold.

remaining_driving_distance_meters_threshold

int32

Người dùng cuối sẽ thấy thành phần dữ liệu này nếu quãng đường lái xe còn lại tính bằng mét <= còn_driving_distance_meters_threshold.

always

bool

Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì người dùng cuối sẽ luôn nhìn thấy phần tử dữ liệu này mà không có ngưỡng nào được áp dụng. Không thể đặt trường này thành false.

never

bool

Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì phần tử dữ liệu này sẽ luôn ẩn đối với người dùng cuối mà không có ngưỡng nào được áp dụng. Không thể đặt trường này thành false.

TimeWindow

Phạm vi thời gian.

Trường
start_time

Timestamp

Bắt buộc. Thời gian bắt đầu của khoảng thời gian (bao gồm cả thời gian này).

end_time

Timestamp

Bắt buộc. Thời gian kết thúc của khung thời gian (bao gồm cả thời gian này).

UpdateDeliveryVehicleRequest

Tin nhắn yêu cầu UpdateDeliveryVehicle.

Trường
header

DeliveryRequestHeader

Không bắt buộc. Tiêu đề của yêu cầu API Phân phối tiêu chuẩn.

delivery_vehicle

DeliveryVehicle

Bắt buộc. Cập nhật thực thể DeliveryVehicle để áp dụng. Lưu ý: Bạn không thể cập nhật tên của DeliveryVehicle.

update_mask

FieldMask

Bắt buộc. Mặt nạ trường (field mask) cho biết những trường DeliveryVehicle cần cập nhật. Lưu ý rằng update_mask phải chứa ít nhất một trường.

Đây là danh sách các tên trường đủ điều kiện được phân tách bằng dấu phẩy. Ví dụ: "remaining_vehicle_journey_segments"

UpdateTaskRequest

Tin nhắn yêu cầu UpdateTask.

Trường
header

DeliveryRequestHeader

Không bắt buộc. Tiêu đề của yêu cầu API Phân phối tiêu chuẩn.

task

Task

Bắt buộc. Việc cần làm được liên kết với nội dung cập nhật. Các trường sau đây do Fleet Engine duy trì. Đừng cập nhật các thuộc tính này bằng Task.update.

 • last_location.
 • last_location_snappable.
 • name.
 • remaining_vehicle_journey_segments.
 • task_outcome_location_source.

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi giá trị của task_outcome sau khi đặt.

Nếu Nhiệm vụ đã được giao cho một xe giao hàng, thì đừng đặt trạng thái Nhiệm vụ thành ĐÃ ĐÓNG bằng cách sử dụng Task.update. Thay vào đó, hãy xoá VehicleStop chứa Nhiệm vụ khỏi xe giao hàng. Thao tác này sẽ tự động đặt trạng thái Nhiệm vụ thành ĐANG ĐÓNG.

update_mask

FieldMask

Bắt buộc. Mặt nạ trường (field mask) cho biết các trường Tác vụ cần cập nhật. Lưu ý: update_mask phải chứa ít nhất 1 trường.

Đây là danh sách các tên trường đủ điều kiện được phân tách bằng dấu phẩy. Ví dụ: "task_outcome,task_outcome_time,task_outcome_location"

VehicleJourneySegment

Đại diện cho đoạn đường di chuyển của xe, từ điểm dừng trước đó đến điểm dừng hiện tại. Nếu đó là điểm dừng đầu tiên hoạt động, thì tức là tính từ vị trí hiện tại của xe đến điểm dừng này.

Trường
stop

VehicleStop

Chỉ định vị trí dừng, cùng với Task được liên kết với điểm dừng đó. Một số trường của DeviceStop có thể không xuất hiện nếu đoạn hành trình này là một phần của JourneySharingInfo.

driving_distance_meters

Int32Value

Chỉ có đầu ra. Khoảng cách di chuyển từ điểm dừng trước đó đến điểm dừng này. Nếu điểm dừng hiện tại là điểm dừng đầu tiên trong danh sách đoạn đường đi, thì điểm xuất phát là vị trí của xe, được ghi lại tại thời điểm điểm dừng này được thêm vào danh sách. Trường này có thể không xuất hiện nếu đoạn hành trình này là một phần của JourneySharingInfo.

driving_duration

Duration

Chỉ có đầu ra. Thời gian di chuyển từ điểm dừng trước đến điểm dừng này. Nếu điểm dừng hiện tại là điểm dừng đầu tiên trong danh sách đoạn đường đi, thì điểm bắt đầu là vị trí của xe, được ghi lại tại thời điểm điểm dừng này được thêm vào danh sách.

Nếu trường này được xác định trong đường dẫn Task.remaining_vehicle_journey_segments[0].driving_duration (gRPC) hoặc Task.remainingVehicleJourneySegments[0].drivingDuration (REST), thì trường này có thể được điền bằng giá trị từ DeliveryVehicle.remaining_duration (gRPC) hoặc DeliveryVehicle.remainingDuration (REST). Thời gian này cho biết thời gian lái xe còn lại tính từ vị trí mới nhất của ứng dụng lái xe, thay vì thời gian lái xe từ điểm dừng trước đó.

path[]

LatLng

Chỉ có đầu ra. Đường đi từ điểm dừng trước đến điểm dừng này. Nếu điểm dừng hiện tại là điểm dừng đầu tiên trong danh sách đoạn đường đi, thì đây là đường đi từ vị trí hiện tại của xe đến điểm dừng này tại thời điểm điểm dừng được thêm vào danh sách. Trường này có thể không xuất hiện nếu đoạn hành trình này là một phần của JourneySharingInfo.

Nếu bạn xác định trường này trong đường dẫn Task.journey_sharing_info.remaining_vehicle_journey_segments[0].path (gRPC) hoặc Task.journeySharingInfo.remainingVehicleJourneySegments[0].path (REST), thì trường này có thể được điền sẵn bằng LatLng được giải mã từ DeliveryVehicle.current_route_segment (gRPC) hoặc DeliveryVehicle.currentRouteSegment (REST). Thuộc tính này cung cấp đường dẫn lái xe từ vị trí đã biết mới nhất của ứng dụng dành cho người lái xe thay vì đường dẫn từ điểm dừng trước đó.

VehicleStop

Mô tả một điểm mà Xe dừng để thực hiện một hoặc nhiều Task.

Trường
planned_location

LocationInfo

Bắt buộc. Vị trí của điểm dừng. Lưu ý rằng các vị trí trong Task có thể không khớp chính xác với vị trí này nhưng sẽ ở trong một khoảng cách ngắn từ nó. Trường này sẽ không được điền sẵn khi phản hồi lệnh gọi GetTask.

tasks[]

TaskInfo

Danh sách các Task sẽ được thực hiện tại điểm dừng này. Trường này sẽ không được điền sẵn khi phản hồi lệnh gọi GetTask.

state

State

Trạng thái của VehicleStop. Trường này sẽ không được điền sẵn khi phản hồi lệnh gọi GetTask.

Tiểu bang

Trạng thái hiện tại của VehicleStop.

Enum
STATE_UNSPECIFIED Không xác định.
NEW Đã tạo nhưng không chủ động định tuyến.
ENROUTE Đã chỉ định và chủ động định tuyến.
ARRIVED Đã đến nơi. Giả sử khi Xe đang đi đến điểm dừng tiếp theo, thì tất cả các điểm dừng trước đó đã hoàn tất.

TaskInfo

Thông tin bổ sung về Việc cần làm được thực hiện tại điểm dừng này.

Trường
task_id

string

Mã việc cần làm. Trường này sẽ không được điền sẵn khi phản hồi lệnh gọi GetTask. Mã việc cần làm phải tuân theo các hạn chế sau:

 • Phải là một chuỗi Unicode hợp lệ.
 • Giới hạn độ dài tối đa là 64 ký tự.
 • Được chuẩn hoá theo Biểu mẫu chuẩn hoá Unicode C.
 • Không được chứa bất kỳ ký tự ASCII nào sau đây: "/", ':', '?', ",", hoặc '#'.
task_duration

Duration

Chỉ có đầu ra. Thời gian cần thiết để thực hiện Nhiệm vụ.

target_time_window

TimeWindow

Chỉ có đầu ra. Khoảng thời gian hoàn thành việc cần làm. Thuộc tính này chỉ được đặt để phản hồi GetDeliveryVehicle.