Nhận ma trận tuyến đường khi chuyển tuyến

Nhận ma trận tuyến đường phương tiện công cộng sử dụng các tùy chọn phương tiện công cộng có sẵn trong khu vực. Các phương tiện công cộng có thể bao gồm xe buýt, tàu điện ngầm, tàu hoả và các phương tiện khác.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xem tuyến đường trên phương tiện công cộng.

Ví dụ về ma trận tuyến đường phương tiện

Ví dụ sau đây tính toán ma trận tuyến đường khi phương tiện công cộng, yêu cầu giá vé đi phương tiện công cộng cùng với các mặt nạ trường điển hình cho ma trận tuyến đường:

curl -X POST -d '{
 "origins": [
  {
   "waypoint": {
    "location": {
     "latLng": {
      "latitude": 37.420761,
      "longitude": -122.081356
     }
    }
   }
  },
  {
   "waypoint": {
    "location": {
     "latLng": {
      "latitude": 37.403184,
      "longitude": -122.097371
     }
    }
   }
  }
 ],
 "destinations": [
  {
   "waypoint": {
    "location": {
     "latLng": {
      "latitude": 37.420999,
      "longitude": -122.086894
     }
    }
   }
  },
  {
   "waypoint": {
    "location": {
     "latLng": {
      "latitude": 37.383047,
      "longitude": -122.044651
     }
    }
   }
  }
 ],
 "travelMode": "TRANSIT"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY' \
-H 'X-Goog-FieldMask: originIndex,destinationIndex,duration,distanceMeters,status,condition,travelAdvisory.transitFare' \
'https://routes.googleapis.com/distanceMatrix/v2:computeRouteMatrix'

Phản hồi ma trận tuyến đường phương tiện công cộng

Dưới đây là phản hồi từ yêu cầu ma trận tuyến đường chuyển tuyến:

[
  {
    "originIndex": 1,
    "destinationIndex": 1,
    "status": {},
    "distanceMeters": 8709,
    "duration": "2754s",
    "travelAdvisory": {
      "transitFare": {
        "currencyCode": "USD",
        "units": "2",
        "nanos": 500000000
      }
    },
    "condition": "ROUTE_EXISTS"
  },
  {
    "originIndex": 0,
    "destinationIndex": 0,
    "status": {},
    "distanceMeters": 530,
    "duration": "394s",
    "travelAdvisory": {
      "transitFare": {}
    },
    "condition": "ROUTE_EXISTS"
  },
  {
    "originIndex": 1,
    "destinationIndex": 0,
    "status": {},
    "distanceMeters": 2934,
    "duration": "740s",
    "travelAdvisory": {
      "transitFare": {
        "currencyCode": "USD",
        "units": "2",
        "nanos": 500000000
      }
    },
    "condition": "ROUTE_EXISTS"
  },
  {
    "originIndex": 0,
    "destinationIndex": 1,
    "status": {},
    "distanceMeters": 9883,
    "duration": "3049s",
    "travelAdvisory": {
      "transitFare": {
        "currencyCode": "USD",
        "units": "5"
      }
    },
    "condition": "ROUTE_EXISTS"
  }
]