Yêu cầu giá trị được bản địa hóa

Giá trị phản hồi đã bản địa hoá là một trường phản hồi bổ sung cung cấp văn bản đã bản địa hoá cho các giá trị tham số được trả về. Văn bản đã bản địa hoá được cung cấp cho thời gian chuyến đi, khoảng cách và hệ thống đơn vị (hệ mét hoặc hệ đo lường Anh). Bạn yêu cầu các giá trị đã bản địa hoá bằng mặt nạ trường (field mask) và có thể chỉ định hệ thống ngôn ngữ và đơn vị hoặc sử dụng các giá trị do API suy ra. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem LocalizedValues.

Ví dụ: nếu chỉ định mã ngôn ngữ cho đơn vị tiếng Đức (de) và hệ đo lường Anh, thì bạn sẽ nhận được giá trị cho distanceMeters là 49889, 7, nhưng cũng là văn bản được bản địa hoá cung cấp cách đo khoảng cách đó theo đơn vị tiếng Đức và hệ Anh, nghĩa là "31 Meile".

Dưới đây là ví dụ về những gì bạn sẽ thấy đối với giá trị đã bản địa hoá:

{ "localized_values":
 {
  "distance": { "text": "31,0 Meile/n" },
  "duration": { "text": 38 Minuten}.
  "static_duration": { "text": 36 Minuten}.
 }
}

Nếu bạn không chỉ định ngôn ngữ hoặc hệ thống đơn vị, thì API sẽ suy ra ngôn ngữ và đơn vị như sau:

 • Phương thức ComputeRoutes dự đoán vị trí và đơn vị khoảng cách từ điểm tham chiếu gốc. Vì vậy, đối với một yêu cầu định tuyến ở Hoa Kỳ, API sẽ dự đoán ngôn ngữ en-US và các đơn vị IMPERIAL.
 • Theo mặc định, phương thức ComputeRouteMatrix sử dụng ngôn ngữ "en-US" và các đơn vị METRIC.

Để yêu cầu giá trị đã bản địa hoá

Để đưa các giá trị đã bản địa hoá vào phản hồi, bạn cần làm như sau:

 1. Yêu cầu các giá trị đã bản địa hoá trong mặt nạ cho trường (field mask). Ví dụ:

  REST

  -H X-Goog-FieldMask: routes.localized_values

  RPC

  const (fieldMask = "routes.localized_values")
 2. Nếu bạn muốn các giá trị đã bản địa hoá trong một hệ thống ngôn ngữ hoặc đơn vị cụ thể, hãy chỉ định mã ngôn ngữ và hệ thống đơn vị:

  "languageCode": "language_code",
  "units": "METRIC | IMPERIAL",
  

  Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hỗ trợ ngôn ngữ.

  Ví dụ: đoạn mã này chỉ định ngôn ngữ là tiếng Đức (de) và đơn vị METRIC:

  "languageCode": "de",
  "units": "METRIC",
  

Yêu cầu mẫu

curl -X POST -d '{
 "origin": { "location": {
  "latLng": { "latitude": 37.7873146, "longitude": -122.4159327 } }
 },
 "destination": { "location": {
  "latLng": { "latitude": 37.7621008, "longitude": -122.4382503 } }
 },
 "travelMode": "DRIVE",
 "computeAlternativeRoutes": true,
 "languageCode": "de",
 "units": "METRIC"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY' \
-H 'X-Goog-FieldMask: routes.localized_values' \
'https://routes.googleapis.com/directions/v2:computeRoutes'

Ví dụ về phản hồi

Phản hồi sẽ trả về các giá trị đã bản địa hoá cho các trường distance, durationstaticDuration:

{
  "localizedValues": {
    "distance": {
      "text": "15,5 km"
     },
    "duration": {
      "text": "16 Minuten"
    },
    "staticDuration": {
      "text": "16 Minuten"
    }
  }
}