Xử lý lỗi yêu cầu

API Tuyến đường trả về thông báo lỗi trong quá trình phản hồi lệnh gọi phương thức. Ví dụ: nếu bạn bỏ qua khoá API khỏi yêu cầu, phương thức này sẽ trả về:

{
 "error": {
  "code": 403,
  "message": "The request is missing a valid API key.",
  "status": "PERMISSION_DENIED"
 }
}

Nếu bạn bỏ qua một tham số nội dung bắt buộc, chẳng hạn như origin, phương thức này sẽ trả về:

{
 "error": {
  "code": 400,
  "message": "Origin and destination must be set.",
  "status": "INVALID_ARGUMENT"
 }
}

Để biết thêm thông tin về lỗi và cách xử lý lỗi, hãy xem bài viết Lỗi.