REST Resource: places.photos

منبع

هیچ داده دائمی مرتبط با این منبع وجود ندارد.

مواد و روش ها

getMedia

یک رسانه عکس با رشته مرجع عکس دریافت کنید.