بررسی اجمالی نمونه کد

پلتفرم را انتخاب کنید: Android iOS JavaScript

مخزن Google Samples در GitHub شامل برنامه های نمونه ای است که استفاده از Places SDK برای Android را نشان می دهد.

علاوه بر این، هر صفحه در راهنمای توسعه دهنده شامل قطعه کد است. برای مثال، راهنمای جزئیات مکان ، تکمیل خودکار ، و دریافت مکان فعلی را ببینید.