Shipment Tracking

Lớp FleetEngineShipmentLocationProvider

Lớp google.maps.journeySharing.FleetEngineShipmentLocationProvider

Nhà cung cấp địa điểm vận chuyển.

Lớp này mở rộng PollingLocationProvider.

Truy cập bằng cách gọi const {FleetEngineShipmentLocationProvider} = await google.maps.importLibrary("journeySharing"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

FleetEngineShipmentLocationProvider
FleetEngineShipmentLocationProvider(options)
Các thông số: 
Tạo một nhà cung cấp vị trí mới để theo dõi quá trình vận chuyển qua Fleet Engine.
trackingId
Loại:  string
Mã theo dõi cho tác vụ mà nhà cung cấp vị trí này quan sát. Đặt trường này để bắt đầu theo dõi.
Kế thừa: isPolling, pollingIntervalMillis
refresh
refresh()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  void
Làm mới rõ ràng vị trí được theo dõi.
Kế thừa: addListener
error
function(event)
Đối số: 
Sự kiện được kích hoạt khi trình cung cấp vị trí gặp lỗi.
update
function(event)
Sự kiện được kích hoạt khi hoàn tất yêu cầu cập nhật dữ liệu của Fleet Engine.
Kế thừa: ispollingchange

Giao diện FleetEngineShipmentLocationProviderOptions

Giao diện google.maps.journeySharing.FleetEngineShipmentLocationProviderOptions

Các lựa chọn dành cho nhà cung cấp vị trí vận chuyển.

authTokenFetcher
Cung cấp mã thông báo web JSON để xác thực ứng dụng với Fleet Engine.
projectId
Loại:  string
Mã dự án của người tiêu dùng trong Google Cloud Console.
activePolylineCustomization optional
Tuỳ chỉnh được áp dụng cho hình nhiều đường đang hoạt động. Hình nhiều đường đang hoạt động tương ứng với một phần của tuyến đường mà xe đang đi qua.

Sử dụng trường này để chỉ định kiểu tuỳ chỉnh (chẳng hạn như màu nhiều đường) và tính tương tác (chẳng hạn như xử lý lượt nhấp).
 • Nếu bạn chỉ định đối tượng PolylineOptions, các thay đổi được chỉ định trong đối tượng đó sẽ được áp dụng cho hình nhiều đường sau khi hình nhiều đường được tạo, ghi đè các tuỳ chọn mặc định của đối tượng đó (nếu có).
 • Nếu một hàm được chỉ định, hàm này sẽ được gọi một lần khi hình nhiều đường được tạo. (Trong lệnh gọi này, tham số isNew trong đối tượng tham số hàm được đặt thành true.) Ngoài ra, hàm này được gọi khi toạ độ của hình nhiều đường thay đổi hoặc khi trình cung cấp vị trí nhận được dữ liệu từ Fleet Engine, bất kể dữ liệu tương ứng với hình nhiều đường này đã thay đổi hay chưa.

  Xem ShipmentPolylineCustomizationFunctionParams để biết danh sách các tham số được cung cấp và cách sử dụng chúng.
deliveryVehicleMarkerCustomization optional
Loại:  (function(ShipmentMarkerCustomizationFunctionParams): void)|MarkerOptions optional
Chế độ tuỳ chỉnh đã áp dụng cho điểm đánh dấu xe giao hàng.

Sử dụng trường này để chỉ định kiểu tuỳ chỉnh (chẳng hạn như biểu tượng điểm đánh dấu) và khả năng tương tác (chẳng hạn như thao tác nhấp chuột).
 • Nếu bạn chỉ định một đối tượng MarkerOptions, các thay đổi được chỉ định trong đối tượng đó sẽ được áp dụng cho điểm đánh dấu sau khi điểm đánh dấu được tạo, ghi đè các tùy chọn mặc định của đối tượng đó (nếu có).
 • Nếu một hàm được chỉ định, hàm này được gọi một lần khi điểm đánh dấu được tạo, trước khi nó được thêm vào chế độ xem bản đồ. (Trong lệnh gọi này, tham số isNew trong đối tượng tham số hàm được đặt thành true.) Ngoài ra, hàm này được gọi khi trình cung cấp vị trí nhận được dữ liệu từ Fleet Engine, bất kể dữ liệu tương ứng với điểm đánh dấu này có thay đổi hay không.

  Hãy xem ShipmentMarkerCustomizationFunctionParams để biết danh sách các tham số được cung cấp và cách sử dụng chúng.
destinationMarkerCustomization optional
Loại:  (function(ShipmentMarkerCustomizationFunctionParams): void)|MarkerOptions optional
Chế độ tuỳ chỉnh đã áp dụng cho điểm đánh dấu điểm đến.

Sử dụng trường này để chỉ định kiểu tuỳ chỉnh (chẳng hạn như biểu tượng điểm đánh dấu) và khả năng tương tác (chẳng hạn như thao tác nhấp chuột).
 • Nếu bạn chỉ định một đối tượng MarkerOptions, các thay đổi được chỉ định trong đối tượng đó sẽ được áp dụng cho điểm đánh dấu sau khi điểm đánh dấu được tạo, ghi đè các tùy chọn mặc định của đối tượng đó (nếu có).
 • Nếu một hàm được chỉ định, hàm này được gọi một lần khi điểm đánh dấu được tạo, trước khi nó được thêm vào chế độ xem bản đồ. (Trong lệnh gọi này, tham số isNew trong đối tượng tham số hàm được đặt thành true.) Ngoài ra, hàm này được gọi khi trình cung cấp vị trí nhận được dữ liệu từ Fleet Engine, bất kể dữ liệu tương ứng với điểm đánh dấu này có thay đổi hay không.

  Hãy xem ShipmentMarkerCustomizationFunctionParams để biết danh sách các tham số được cung cấp và cách sử dụng chúng.
pollingIntervalMillis optional
Loại:  number optional
Thời gian tối thiểu giữa các lần tìm nạp thông tin cập nhật vị trí tính bằng mili giây. Nếu mất hơn pollingIntervalMillis để tìm nạp thông tin cập nhật vị trí, thì lần cập nhật vị trí tiếp theo sẽ không bắt đầu cho đến khi hoàn tất quá trình cập nhật hiện tại.

Việc đặt giá trị này thành 0, Infinity hoặc giá trị âm sẽ tắt tính năng tự động cập nhật vị trí. Thông tin cập nhật vị trí mới sẽ được tìm nạp một lần nếu thông số mã theo dõi (ví dụ: mã theo dõi vận chuyển của nhà cung cấp vị trí vận chuyển) hoặc lựa chọn lọc (ví dụ: giới hạn khung nhìn hoặc bộ lọc thuộc tính đối với nhà cung cấp vị trí của nhóm thiết bị) thay đổi.

Khoảng thời gian thăm dò mặc định và tối thiểu là 5000 mili giây. Nếu bạn đặt khoảng thời gian thăm dò thành giá trị dương thấp hơn, thì 5000 sẽ được lưu trữ và sử dụng.
remainingPolylineCustomization optional
Tùy chỉnh đã áp dụng cho hình nhiều đường còn lại. Hình nhiều đường còn lại tương ứng với một phần của tuyến đường mà xe chưa bắt đầu đi qua.

Sử dụng trường này để chỉ định kiểu tuỳ chỉnh (chẳng hạn như màu nhiều đường) và tính tương tác (chẳng hạn như xử lý lượt nhấp).
 • Nếu bạn chỉ định đối tượng PolylineOptions, các thay đổi được chỉ định trong đối tượng đó sẽ được áp dụng cho hình nhiều đường sau khi hình nhiều đường được tạo, ghi đè các tuỳ chọn mặc định của đối tượng đó (nếu có).
 • Nếu một hàm được chỉ định, hàm này sẽ được gọi một lần khi hình nhiều đường được tạo. (Trong lệnh gọi này, tham số isNew trong đối tượng tham số hàm được đặt thành true.) Ngoài ra, hàm này được gọi khi toạ độ của hình nhiều đường thay đổi hoặc khi trình cung cấp vị trí nhận được dữ liệu từ Fleet Engine, bất kể dữ liệu tương ứng với hình nhiều đường này đã thay đổi hay chưa.

  Xem ShipmentPolylineCustomizationFunctionParams để biết danh sách các tham số được cung cấp và cách sử dụng chúng.
takenPolylineCustomization optional
Tùy chỉnh được áp dụng cho hình nhiều đường được chụp. Hình nhiều đường được sử dụng tương ứng với một phần của tuyến đường mà xe đã đi qua.

Sử dụng trường này để chỉ định kiểu tuỳ chỉnh (chẳng hạn như màu nhiều đường) và tính tương tác (chẳng hạn như xử lý lượt nhấp).
 • Nếu bạn chỉ định đối tượng PolylineOptions, các thay đổi được chỉ định trong đối tượng đó sẽ được áp dụng cho hình nhiều đường sau khi hình nhiều đường được tạo, ghi đè các tuỳ chọn mặc định của đối tượng đó (nếu có).
 • Nếu một hàm được chỉ định, hàm này sẽ được gọi một lần khi hình nhiều đường được tạo. (Trong lệnh gọi này, tham số isNew trong đối tượng tham số hàm được đặt thành true.) Ngoài ra, hàm này được gọi khi toạ độ của hình nhiều đường thay đổi hoặc khi trình cung cấp vị trí nhận được dữ liệu từ Fleet Engine, bất kể dữ liệu tương ứng với hình nhiều đường này đã thay đổi hay chưa.

  Xem ShipmentPolylineCustomizationFunctionParams để biết danh sách các tham số được cung cấp và cách sử dụng chúng.
trackingId optional
Loại:  string optional
Mã theo dõi của tác vụ cần theo dõi ngay sau khi tạo thực thể cho trình cung cấp vị trí. Nếu bạn không chỉ định, trình cung cấp vị trí sẽ không bắt đầu theo dõi bất kỳ tác vụ nào; hãy sử dụng FleetEngineShipmentLocationProvider.trackingId để đặt mã theo dõi và bắt đầu theo dõi.

Giao diện FleetEngineShipmentLocationProviderUpdateEvent

Giao diện google.maps.journeySharing.FleetEngineShipmentLocationProviderUpdateEvent

Đối tượng sự kiện được chuyển đến trình xử lý sự kiện khi sự kiện FleetEngineShipmentLocationProvider.update được kích hoạt.

taskTrackingInfo optional
Loại:  TaskTrackingInfo optional
Cấu trúc thông tin theo dõi tác vụ được cập nhật trả về. Không thể sửa đổi.