Fleet Tracking - Last Mile Fleet

Lớp FleetEngineDeliveryVehicleLocationProvider

Lớp google.maps.journeySharing.FleetEngineDeliveryVehicleLocationProvider

Nhà cung cấp dịch vụ giao hàng cho xe.

Lớp này mở rộng PollingLocationProvider.

Truy cập bằng cách gọi const {FleetEngineDeliveryVehicleLocationProvider} = await google.maps.importLibrary("journeySharing"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

FleetEngineDeliveryVehicleLocationProvider
FleetEngineDeliveryVehicleLocationProvider(options)
Các thông số: 
Tạo một nhà cung cấp vị trí mới cho xe giao hàng của Fleet Engine.
deliveryVehicleId
Loại:  string
Mã nhận dạng cho xe mà nhà cung cấp vị trí này quan sát. Đặt trường này để theo dõi một chiếc xe.
shouldShowOutcomeLocations
Loại:  boolean optional
Cho phép người dùng hiển thị vị trí kết quả của nhiệm vụ (không bắt buộc).
shouldShowTasks
Loại:  boolean optional
Cho phép người dùng hiển thị các việc cần làm đã tìm nạp (không bắt buộc).
staleLocationThresholdMillis
Loại:  number
Trường này ở chế độ chỉ có thể đọc. Ngưỡng cho thông tin vị trí cũ của xe. Nếu vị trí được cập nhật gần đây nhất của xe cũ hơn ngưỡng này, thì xe sẽ không xuất hiện.
taskFilterOptions
Trả về các lựa chọn bộ lọc để áp dụng khi tìm nạp việc cần làm.
Kế thừa: isPolling, pollingIntervalMillis
Kế thừa: addListener
error
function(event)
Đối số: 
Sự kiện được kích hoạt khi trình cung cấp vị trí gặp lỗi.
update
function(event)
Sự kiện được kích hoạt khi hoàn tất yêu cầu cập nhật dữ liệu của Fleet Engine.
Kế thừa: ispollingchange

Giao diện FleetEngineDeliveryVehicleLocationProviderOptions

Giao diện google.maps.journeySharing.FleetEngineDeliveryVehicleLocationProviderOptions

Các lựa chọn dành cho nhà cung cấp dịch vụ giao hàng vị trí xe.

authTokenFetcher
Cung cấp mã thông báo web JSON để xác thực ứng dụng với Fleet Engine.
projectId
Loại:  string
Mã dự án của người tiêu dùng trong Google Cloud Console.
activePolylineCustomization optional
Tuỳ chỉnh được áp dụng cho hình nhiều đường đang hoạt động. Hình nhiều đường đang hoạt động tương ứng với một phần của tuyến đường mà xe đang đi qua.

Sử dụng trường này để chỉ định kiểu tuỳ chỉnh (chẳng hạn như màu nhiều đường) và tính tương tác (chẳng hạn như xử lý lượt nhấp).
 • Nếu bạn chỉ định đối tượng PolylineOptions, các thay đổi được chỉ định trong đối tượng đó sẽ được áp dụng cho hình nhiều đường sau khi hình nhiều đường được tạo, ghi đè các tuỳ chọn mặc định của đối tượng đó (nếu có).
 • Nếu một hàm được chỉ định, hàm này sẽ được gọi một lần khi hình nhiều đường được tạo. (Trong lệnh gọi này, tham số isNew trong đối tượng tham số hàm được đặt thành true.) Ngoài ra, hàm này được gọi khi toạ độ của hình nhiều đường thay đổi hoặc khi trình cung cấp vị trí nhận được dữ liệu từ Fleet Engine, bất kể dữ liệu tương ứng với hình nhiều đường này đã thay đổi hay chưa.

  Xem DeliveryVehiclePolylineCustomizationFunctionParams để biết danh sách các tham số được cung cấp và cách sử dụng chúng.
deliveryVehicleId optional
Loại:  string optional
Mã xe giao hàng để theo dõi ngay sau khi bạn tạo thực thể cho nhà cung cấp vị trí. Nếu bạn không chỉ định, nhà cung cấp vị trí sẽ không bắt đầu theo dõi bất kỳ chiếc xe nào. Hãy sử dụng FleetEngineDeliveryVehicleLocationProvider.deliveryVehicleId để đặt mã nhận dạng và bắt đầu theo dõi.
deliveryVehicleMarkerCustomization optional
Chế độ tuỳ chỉnh đã áp dụng cho điểm đánh dấu xe giao hàng.

Sử dụng trường này để chỉ định kiểu tuỳ chỉnh (chẳng hạn như biểu tượng điểm đánh dấu) và khả năng tương tác (chẳng hạn như thao tác nhấp chuột).
 • Nếu bạn chỉ định một đối tượng MarkerOptions, các thay đổi được chỉ định trong đối tượng đó sẽ được áp dụng cho điểm đánh dấu sau khi điểm đánh dấu được tạo, ghi đè các tùy chọn mặc định của đối tượng đó (nếu có).
 • Nếu một hàm được chỉ định, hàm này được gọi một lần khi điểm đánh dấu được tạo, trước khi nó được thêm vào chế độ xem bản đồ. (Trong lệnh gọi này, tham số isNew trong đối tượng tham số hàm được đặt thành true.) Ngoài ra, hàm này được gọi khi trình cung cấp vị trí nhận được dữ liệu từ Fleet Engine, bất kể dữ liệu tương ứng với điểm đánh dấu này có thay đổi hay không.

  Hãy xem DeliveryVehicleMarkerCustomizationFunctionParams để biết danh sách các tham số được cung cấp và cách sử dụng chúng.
plannedStopMarkerCustomization optional
Loại:  (function(PlannedStopMarkerCustomizationFunctionParams): void)|MarkerOptions optional
Đã áp dụng chế độ tuỳ chỉnh cho điểm đánh dấu điểm dừng theo kế hoạch.

Sử dụng trường này để chỉ định kiểu tuỳ chỉnh (chẳng hạn như biểu tượng điểm đánh dấu) và khả năng tương tác (chẳng hạn như thao tác nhấp chuột).
 • Nếu bạn chỉ định một đối tượng MarkerOptions, các thay đổi được chỉ định trong đối tượng đó sẽ được áp dụng cho điểm đánh dấu sau khi điểm đánh dấu được tạo, ghi đè các tùy chọn mặc định của đối tượng đó (nếu có).
 • Nếu một hàm được chỉ định, hàm này được gọi một lần khi điểm đánh dấu được tạo, trước khi nó được thêm vào chế độ xem bản đồ. (Trong lệnh gọi này, tham số isNew trong đối tượng tham số hàm được đặt thành true.) Ngoài ra, hàm này được gọi khi trình cung cấp vị trí nhận được dữ liệu từ Fleet Engine, bất kể dữ liệu tương ứng với điểm đánh dấu này có thay đổi hay không.

  Hãy xem PlannedStopMarkerCustomizationFunctionParams để biết danh sách các tham số được cung cấp và cách sử dụng chúng.
pollingIntervalMillis optional
Loại:  number optional
Thời gian tối thiểu giữa các lần tìm nạp thông tin cập nhật vị trí tính bằng mili giây. Nếu mất hơn pollingIntervalMillis để tìm nạp thông tin cập nhật vị trí, thì lần cập nhật vị trí tiếp theo sẽ không bắt đầu cho đến khi hoàn tất quá trình cập nhật hiện tại.

Việc đặt giá trị này thành 0 sẽ tắt tính năng cập nhật vị trí định kỳ. Hệ thống sẽ tìm nạp thông tin cập nhật vị trí mới nếu bất kỳ thông số nào mà trình cung cấp vị trí quan sát thấy có sự thay đổi.

Khoảng thời gian thăm dò mặc định là 5.000 mili giây (khoảng thời gian tối thiểu). Nếu bạn đặt khoảng thời gian thăm dò thành một giá trị nhỏ hơn 0, thì 5000 sẽ được sử dụng.
remainingPolylineCustomization optional
Tùy chỉnh đã áp dụng cho hình nhiều đường còn lại. Hình nhiều đường còn lại tương ứng với một phần của tuyến đường mà xe chưa bắt đầu đi qua.

Sử dụng trường này để chỉ định kiểu tuỳ chỉnh (chẳng hạn như màu nhiều đường) và tính tương tác (chẳng hạn như xử lý lượt nhấp).
 • Nếu bạn chỉ định đối tượng PolylineOptions, các thay đổi được chỉ định trong đối tượng đó sẽ được áp dụng cho hình nhiều đường sau khi hình nhiều đường được tạo, ghi đè các tuỳ chọn mặc định của đối tượng đó (nếu có).
 • Nếu một hàm được chỉ định, hàm này sẽ được gọi một lần khi hình nhiều đường được tạo. (Trong lệnh gọi này, tham số isNew trong đối tượng tham số hàm được đặt thành true.) Ngoài ra, hàm này được gọi khi toạ độ của hình nhiều đường thay đổi hoặc khi trình cung cấp vị trí nhận được dữ liệu từ Fleet Engine, bất kể dữ liệu tương ứng với hình nhiều đường này đã thay đổi hay chưa.

  Xem DeliveryVehiclePolylineCustomizationFunctionParams để biết danh sách các tham số được cung cấp và cách sử dụng chúng.
shouldShowOutcomeLocations optional
Loại:  boolean optional
Boolean để hiện hoặc ẩn vị trí kết quả cho các nhiệm vụ đã tìm nạp.
shouldShowTasks optional
Loại:  boolean optional
Boolean để hiện hoặc ẩn việc cần làm. Nếu bạn đặt giá trị này thành false, thì hệ thống sẽ không gọi điểm cuối ListTasks để tìm nạp nhiệm vụ. Bạn sẽ chỉ thấy các trạm dừng của phương tiện sắp tới.
staleLocationThresholdMillis optional
Loại:  number optional
Ngưỡng cho thông tin vị trí cũ của xe. Nếu vị trí cập nhật gần đây nhất của xe cũ hơn ngưỡng này, thì xe sẽ không xuất hiện. Mặc định là 24 giờ tính bằng mili giây. Nếu ngưỡng này nhỏ hơn 0 (hoặc Infinity), thì ngưỡng này sẽ bị bỏ qua và vị trí của xe sẽ không bị coi là lỗi thời.
takenPolylineCustomization optional
Tùy chỉnh được áp dụng cho hình nhiều đường được chụp. Hình nhiều đường được sử dụng tương ứng với một phần của tuyến đường mà xe đã đi qua.

Sử dụng trường này để chỉ định kiểu tuỳ chỉnh (chẳng hạn như màu nhiều đường) và tính tương tác (chẳng hạn như xử lý lượt nhấp).
 • Nếu bạn chỉ định đối tượng PolylineOptions, các thay đổi được chỉ định trong đối tượng đó sẽ được áp dụng cho hình nhiều đường sau khi hình nhiều đường được tạo, ghi đè các tuỳ chọn mặc định của đối tượng đó (nếu có).
 • Nếu một hàm được chỉ định, hàm này sẽ được gọi một lần khi hình nhiều đường được tạo. (Trong lệnh gọi này, tham số isNew trong đối tượng tham số hàm được đặt thành true.) Ngoài ra, hàm này được gọi khi toạ độ của hình nhiều đường thay đổi hoặc khi trình cung cấp vị trí nhận được dữ liệu từ Fleet Engine, bất kể dữ liệu tương ứng với hình nhiều đường này đã thay đổi hay chưa.

  Xem DeliveryVehiclePolylineCustomizationFunctionParams để biết danh sách các tham số được cung cấp và cách sử dụng chúng.
taskFilterOptions optional
Loại:  FleetEngineTaskFilterOptions optional
Các lựa chọn bộ lọc sẽ áp dụng khi tìm nạp việc cần làm. Các lựa chọn có thể bao gồm xe, thời gian và trạng thái nhiệm vụ cụ thể.
taskMarkerCustomization optional
Loại:  (function(TaskMarkerCustomizationFunctionParams): void)|MarkerOptions optional
Đã áp dụng chế độ tuỳ chỉnh cho một điểm đánh dấu tác vụ. Điểm đánh dấu nhiệm vụ được hiển thị tại vị trí theo kế hoạch của từng nhiệm vụ được giao cho xe giao hàng.

Sử dụng trường này để chỉ định kiểu tuỳ chỉnh (chẳng hạn như biểu tượng điểm đánh dấu) và khả năng tương tác (chẳng hạn như thao tác nhấp chuột).
 • Nếu bạn chỉ định một đối tượng MarkerOptions, các thay đổi được chỉ định trong đối tượng đó sẽ được áp dụng cho điểm đánh dấu sau khi điểm đánh dấu được tạo, ghi đè các tùy chọn mặc định của đối tượng đó (nếu có).
 • Nếu một hàm được chỉ định, hàm này được gọi một lần khi điểm đánh dấu được tạo, trước khi nó được thêm vào chế độ xem bản đồ. (Trong lệnh gọi này, tham số isNew trong đối tượng tham số hàm được đặt thành true.) Ngoài ra, hàm này được gọi khi trình cung cấp vị trí nhận được dữ liệu từ Fleet Engine, bất kể dữ liệu tương ứng với điểm đánh dấu này có thay đổi hay không.

  Hãy xem TaskMarkerCustomizationFunctionParams để biết danh sách các tham số được cung cấp và cách sử dụng chúng.
taskOutcomeMarkerCustomization optional
Loại:  function(TaskMarkerCustomizationFunctionParams): void optional
Chế độ tuỳ chỉnh đã áp dụng cho một điểm đánh dấu kết quả nhiệm vụ. Điểm đánh dấu kết quả nhiệm vụ được hiển thị tại vị trí kết quả thực tế của mỗi nhiệm vụ được chỉ định cho xe giao hàng.

Sử dụng trường này để chỉ định kiểu tuỳ chỉnh (chẳng hạn như biểu tượng điểm đánh dấu) và khả năng tương tác (chẳng hạn như thao tác nhấp chuột).
 • Nếu bạn chỉ định một đối tượng MarkerOptions, các thay đổi được chỉ định trong đối tượng đó sẽ được áp dụng cho điểm đánh dấu sau khi điểm đánh dấu được tạo, ghi đè các tùy chọn mặc định của đối tượng đó (nếu có).
 • Nếu một hàm được chỉ định, hàm này được gọi một lần khi điểm đánh dấu được tạo, trước khi nó được thêm vào chế độ xem bản đồ. (Trong lệnh gọi này, tham số isNew trong đối tượng tham số hàm được đặt thành true.) Ngoài ra, hàm này được gọi khi trình cung cấp vị trí nhận được dữ liệu từ Fleet Engine, bất kể dữ liệu tương ứng với điểm đánh dấu này có thay đổi hay không.

  Hãy xem TaskMarkerCustomizationFunctionParams để biết danh sách các tham số được cung cấp và cách sử dụng chúng.

Giao diện FleetEngineTaskFilterOptions

Giao diện google.maps.journeySharing.FleetEngineTaskFilterOptions

Các lựa chọn lọc cho các nhiệm vụ trong Trình cung cấp vị trí xe giao hàng.

completionTimeFrom optional
Loại:  Date optional
Loại trừ giới hạn dưới về thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Dùng để lọc những việc cần làm đã hoàn thành sau thời gian chỉ định.
completionTimeTo optional
Loại:  Date optional
Không bao gồm giới hạn trên cho thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Dùng để lọc những việc cần làm đã hoàn thành trước thời gian chỉ định.
state optional
Loại:  string optional
Trạng thái của việc cần làm. Các giá trị hợp lệ đang MỞ hoặc ĐÓNG.

Giao diện FleetEngineDeliveryVehicleLocationProviderUpdateEvent

Giao diện google.maps.journeySharing.FleetEngineDeliveryVehicleLocationProviderUpdateEvent

Đối tượng sự kiện được chuyển đến trình xử lý sự kiện khi sự kiện FleetEngineDeliveryVehicleLocationProvider.update được kích hoạt.

completedVehicleJourneySegments optional
Loại:  Array<VehicleJourneySegment> optional
Những đoạn đường trong hành trình mà xe này đã hoàn thành. Không thể sửa đổi.
deliveryVehicle optional
Loại:  DeliveryVehicle optional
Cấu trúc dữ liệu xe giao hàng được bản cập nhật trả về. Không thể sửa đổi.
tasks optional
Loại:  Array<Task> optional
Danh sách nhiệm vụ mà xe giao hàng này thực hiện. Không thể sửa đổi.

Lớp FleetEngineDeliveryFleetLocationProvider

Lớp google.maps.journeySharing.FleetEngineDeliveryFleetLocationProvider

Nhà cung cấp vị trí nhóm giao hàng.

Lớp này mở rộng PollingLocationProvider.

Truy cập bằng cách gọi const {FleetEngineDeliveryFleetLocationProvider} = await google.maps.importLibrary("journeySharing"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

FleetEngineDeliveryFleetLocationProvider
FleetEngineDeliveryFleetLocationProvider(options)
Các thông số: 
Tạo một nhà cung cấp vị trí mới cho các xe do Fleet Engine theo dõi.
deliveryVehicleFilter
Loại:  string optional
Bộ lọc được áp dụng khi tìm nạp xe giao hàng.
locationRestriction
Những giới hạn mà trong đó để theo dõi xe giao hàng. Nếu không có giới hạn nào được thiết lập, sẽ không có xe giao hàng nào được theo dõi. Để theo dõi tất cả xe giao hàng bất kể vị trí, hãy đặt các giới hạn tương đương với toàn bộ trái đất.
staleLocationThresholdMillis
Loại:  number
Trường này ở chế độ chỉ có thể đọc. Ngưỡng cho thông tin vị trí cũ của xe. Nếu vị trí được cập nhật gần đây nhất của xe cũ hơn ngưỡng này, thì xe sẽ không xuất hiện.
Kế thừa: isPolling, pollingIntervalMillis
Kế thừa: addListener
update
function(event)
Sự kiện được kích hoạt khi hoàn tất yêu cầu cập nhật dữ liệu của Fleet Engine.
Kế thừa: ispollingchange

Giao diện FleetEngineDeliveryFleetLocationProviderOptions

Giao diện google.maps.journeySharing.FleetEngineDeliveryFleetLocationProviderOptions

Các lựa chọn dành cho nhà cung cấp vị trí nhóm giao hàng.

authTokenFetcher
Cung cấp mã thông báo web JSON để xác thực ứng dụng với Fleet Engine.
projectId
Loại:  string
Mã dự án của người tiêu dùng trong Google Cloud Console.
deliveryVehicleFilter optional
Loại:  string optional
Một cụm từ tìm kiếm bộ lọc để áp dụng khi tìm nạp xe giao hàng. Bộ lọc này được chuyển trực tiếp đến Fleet Engine.

Hãy truy cập vào ListDeliveryVehiclesRequest.filter để biết các định dạng được hỗ trợ.

Xin lưu ý rằng bộ lọc hợp lệ cho thuộc tính phải có tiền tố "thuộc tính". Ví dụ: attributes.x = "y" hoặc attributes."x y" = "z".
deliveryVehicleMarkerCustomization optional
Loại:  function(DeliveryVehicleMarkerCustomizationFunctionParams): void optional
Chế độ tuỳ chỉnh đã áp dụng cho điểm đánh dấu xe giao hàng.

Sử dụng trường này để chỉ định kiểu tuỳ chỉnh (chẳng hạn như biểu tượng điểm đánh dấu) và khả năng tương tác (chẳng hạn như thao tác nhấp chuột).
 • Nếu bạn chỉ định một đối tượng MarkerOptions, các thay đổi được chỉ định trong đối tượng đó sẽ được áp dụng cho điểm đánh dấu sau khi điểm đánh dấu được tạo, ghi đè các tùy chọn mặc định của đối tượng đó (nếu có).
 • Nếu một hàm được chỉ định, hàm này được gọi một lần khi điểm đánh dấu được tạo, trước khi nó được thêm vào chế độ xem bản đồ. (Trong lệnh gọi này, tham số isNew trong đối tượng tham số hàm được đặt thành true.) Ngoài ra, hàm này được gọi khi trình cung cấp vị trí nhận được dữ liệu từ Fleet Engine, bất kể dữ liệu tương ứng với điểm đánh dấu này có thay đổi hay không.

  Hãy xem DeliveryVehicleMarkerCustomizationFunctionParams để biết danh sách các tham số được cung cấp và cách sử dụng chúng.
locationRestriction optional
Giới hạn vĩ độ/kinh độ mà trong đó có thể theo dõi phương tiện ngay sau khi trình cung cấp vị trí được tạo thực thể. Nếu bạn không đặt chính sách này, trình cung cấp vị trí sẽ không bắt đầu theo dõi phương tiện nào. Hãy sử dụng FleetEngineDeliveryFleetLocationProvider.locationRestriction để đặt các giới hạn và bắt đầu theo dõi. Để theo dõi tất cả xe giao hàng bất kể vị trí, hãy đặt các giới hạn tương đương với toàn bộ trái đất.
staleLocationThresholdMillis optional
Loại:  number optional
Ngưỡng cho thông tin vị trí cũ của xe. Nếu vị trí cập nhật gần đây nhất của xe cũ hơn ngưỡng này, thì xe sẽ không xuất hiện. Mặc định là 24 giờ tính bằng mili giây. Nếu ngưỡng này nhỏ hơn 0 (hoặc Infinity), thì ngưỡng này sẽ bị bỏ qua và vị trí của xe sẽ không bị coi là lỗi thời.

Giao diện FleetEngineDeliveryFleetLocationProviderUpdateEvent

Giao diện google.maps.journeySharing.FleetEngineDeliveryFleetLocationProviderUpdateEvent

Đối tượng sự kiện được chuyển đến trình xử lý sự kiện khi sự kiện FleetEngineDeliveryFleetLocationProvider.update được kích hoạt.

deliveryVehicles optional
Loại:  Array<DeliveryVehicle> optional
Danh sách xe giao hàng mà truy vấn trả về. Không thể sửa đổi.