فعال کردن تبلیغات آزمایشی

{% setvar ad_unit_id_app_open_dynamic %}ca-app-pub-3940256099942544/9257395921{% endsetvar %} {% setvar ad_unit_id_adaptive_banner_dynamic %}ca-app-pub-3940256099942544/9214589741{% endsetvar %} {% setvar ad_unit_id_fixed_size_banner_dynamic %}ca-app-pub-3940256099942544/6300978111{% endsetvar %} {% setvar ad_unit_id_interstitial_dynamic %}ca-app-pub-3940256099942544/1033173712{% endsetvar %} {% setvar ad_unit_id_rewarded_dynamic %}ca-app-pub-3940256099942544/5224354917{% endsetvar %} {% setvar ad_unit_id_rewarded_interstitial_dynamic %}ca-app-pub-3940256099942544/5354046379{% endsetvar %} {% setvar ad_unit_id_native_dynamic %}ca-app-pub-3940256099942544/2247696110{% endsetvar %} {% setvar ad_unit_id_native_video_dynamic %}ca-app-pub-3940256099942544/1044960115{% endsetvar %} {% setvar مسیر %}/admob/android/{% endsetvar %} {% setvar product %}AdMob{% endsetvar %} {% setvar ad_request %}AdRequest{% endsetvar %} {% شامل "/admob/android/___test-ads" %}