تبلیغات باز برنامه

{% setvar ad_unit_id %}ca-app-pub-3940256099942544/9257395921{% endsetvar %} {% setvar مسیر %}/admob/android/{% endsetvar %} {% setvar product %}AdMob{% endsetvar %} {% شامل "/admob/android/app-open/___app-open-ads" %} ، {% setvar ad_unit_id %}ca-app-pub-3940256099942544/9257395921{% endsetvar %} {% setvar مسیر %}/admob/android/{% endsetvar %} {% setvar product %}AdMob{% endsetvar %} {% شامل "/admob/android/app-open/___app-open-ads" %}