Hoạt động chuẩn bị CCPA

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Để giúp nhà xuất bản tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA), SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho phép nhà xuất bản sử dụng 2 thông số khác nhau để cho biết liệu Google có nên bật quy trình xử lý dữ liệu bị hạn chế hay không. SDK cho phép nhà xuất bản đặt RDP ở cấp yêu cầu quảng cáo bằng cách sử dụng các tín hiệu sau:

Khi bạn sử dụng một trong hai thông số đó, Google sẽ hạn chế cách Google sử dụng một số giá trị nhận dạng duy nhất và dữ liệu khác được xử lý trong quá trình cung cấp dịch vụ cho nhà xuất bản. Do đó, Google sẽ chỉ hiển thị quảng cáo không được cá nhân hóa. Các thông số này sẽ ghi đè tùy chọn cài đặt RDP trong giao diện người dùng.

Nhà xuất bản nên tự quyết định cách hạn chế quy trình xử lý dữ liệu có thể hỗ trợ kế hoạch tuân thủ của họ và thời điểm họ nên bật quy trình này. Bạn có thể sử dụng cả hai thông số tùy chọn cùng một lúc, mặc dù cả hai thông số này đều có cùng tác dụng trong hoạt động phân phát quảng cáo của Google.

Tài liệu hướng dẫn này là để giúp nhà xuất bản hiểu những bước bắt buộc phải thực hiện để bật các tùy chọn này trên cơ sở mỗi yêu cầu quảng cáo. Trong cả hai trường hợp, ứng dụng sẽ thêm thông số bổ sung vào mỗi yêu cầu quảng cáo, đồng thời ghi tùy chọn cài đặt vào SharedPreferences.

Tín hiệu RDP

Để thông báo cho Google biết rằng bạn sẽ bật RDP bằng tín hiệu của Google, hãy sử dụng khóa rdp cho thông số bổ sung và gad_rdp cho SharedPreferences. Hãy đảm bảo bạn sử dụng các tên khóa chính xác này.

Đoạn mã dưới đây minh họa cách tạo một yêu cầu quảng cáo bằng thông số RDP:

JAVA

  Bundle networkExtrasBundle = new Bundle();
  networkExtrasBundle.putInt("rdp", 1);
  AdRequest request = new AdRequest.Builder()
    .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, networkExtrasBundle)
    .build();
  

KOTLIN

  val networkExtrasBundle = Bundle()
  networkExtrasBundle.putInt("rdp", 1)
  val request = AdRequest.Builder()
    .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter::class.java!!, networkExtrasBundle)
    .build()
  

Đoạn mã này minh họa cách ghi để gắn cờ cho SharedPreferences trong một Hoạt động:

JAVA

  SharedPreferences sharedPref = this.getPreferences(Context.MODE_PRIVATE);
  SharedPreferences.Editor editor = sharedPref.edit();
  editor.putInt("gad_rdp", 1);
  editor.commit();
  

KOTLIN

  val sharedPref = this.getPreferences(Context.MODE_PRIVATE)
  val editor = sharedPref.edit()
  editor.putInt("gad_rdp", 1)
  editor.commit()
  

Tín hiệu IAB

Để thông báo cho Google biết rằng bạn sẽ bật RDP bằng tín hiệu của IAB, hãy sử dụng khóa IABUSPrivacy_String (bạn phải sao chép chính xác khóa này) cho cả thông số bổ sung và SharedPreferences. Hãy đảm bảo giá trị chuỗi mà bạn sử dụng tuân thủ thông số kỹ thuật IAB.

Đoạn mã dưới đây minh họa cách tạo một yêu cầu quảng cáo bằng thông số IAB:

JAVA

  Bundle networkExtrasBundle = new Bundle();
  networkExtrasBundle.putString("IABUSPrivacy_String", iab string);
  AdRequest request = new AdRequest.Builder()
    .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, networkExtrasBundle)
    .build();
  

KOTLIN

  val networkExtrasBundle = Bundle()
  networkExtrasBundle.putString("IABUSPrivacy_String", iab string)
  val request = AdRequest.Builder()
    .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter::class.java!!, networkExtrasBundle)
    .build()
  

Đoạn mã này minh họa cách ghi thông số vào SharedPreferences trong một Hoạt động:

JAVA

  SharedPreferences sharedPref = this.getPreferences(Context.MODE_PRIVATE);
  SharedPreferences.Editor editor = sharedPref.edit();
  editor.putString("IABUSPrivacy_String", iab string);
  editor.commit();
  

KOTLIN

  val sharedPref = this.getPreferences(Context.MODE_PRIVATE)
  val editor = sharedPref.edit()
  editor.putString("IABUSPrivacy_String", iab string)
  editor.commit()
  

Dàn xếp

Nếu bạn sử dụng tính năng dàn xếp, hãy tham khảo tài liệu của từng đối tác mạng quảng cáo để xác định những tùy chọn mà họ cung cấp để giúp bạn tuân thủ CCPA.