بنرهای هوشمند

{% setvar ad_view %}AdView{% endsetvar %} {% setvar product %}AdMob{% endsetvar %} {% setvar adview_tag %}com.google.android.gms.ads.AdView{% endsetvar %} {% setvar مسیر %}/admob/android/{% endsetvar %} {% شامل "/admob/android/banner/___smart" %}