Quảng cáo biểu ngữ có kích thước cố định

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hỗ trợ kích thước quảng cáo cố định trong trường hợp quảng cáo biểu ngữ thích ứng không đáp ứng nhu cầu của bạn.

Bảng sau liệt kê các kích thước biểu ngữ chuẩn.

Kích thước đo bằng dp (RxC) Nội dung mô tả Phạm vi cung cấp Hằng số AdSize
320x50 Biểu ngữ Điện thoại và máy tính bảng BANNER
320x100 Biểu ngữ lớn Điện thoại và máy tính bảng LARGE_BANNER
300x250 Hình chữ nhật trung bình IAB Điện thoại và máy tính bảng MEDIUM_RECTANGLE
468x60 Biểu ngữ có kích thước đầy đủ IAB Máy tính bảng FULL_BANNER
728x90 Hình chữ nhật dài IAB Máy tính bảng LEADERBOARD

Vùng chứa mà bạn đặt quảng cáo ít nhất phải lớn bằng biểu ngữ. Bất kỳ khoảng đệm nào cũng đều làm giảm hiệu quả kích thước vùng chứa của bạn. Nếu vùng chứa không thể vừa với quảng cáo biểu ngữ, thì quảng cáo sẽ không xuất hiện và cảnh báo sau đây sẽ được ghi lại:

W/Ads: Not enough space to show ad. Needs 320x50 dp, but only has 288x495 dp.

Ví dụ về quảng cáo biểu ngữ có kích thước cố định

Java Kotlin