Quảng cáo biểu ngữ có thể thu gọn

Quảng cáo biểu ngữ có thể thu gọn là quảng cáo biểu ngữ ban đầu được trình bày dưới dạng quảng cáo biểu ngữ lớn hơn có nút để thu gọn chúng về kích thước biểu ngữ được yêu cầu ban đầu. Quảng cáo biểu ngữ có thể thu gọn được dùng để cải thiện hiệu suất của quảng cáo cố định cuối màn hình nếu không thì sẽ có kích thước nhỏ hơn. Hướng dẫn này trình bày cách bật biểu ngữ có thể thu gọn quảng cáo cho các vị trí biểu ngữ hiện tại.

Điều kiện tiên quyết

Triển khai

Đảm bảo chế độ xem biểu ngữ được xác định theo kích thước mà bạn muốn người dùng nhìn thấy ở trạng thái biểu ngữ thông thường (đã được thu gọn). Bao gồm thông số bổ sung trong quảng cáo yêu cầu với collapsible là khoá và vị trí của quảng cáo là giá trị.

Vị trí có thể thu gọn xác định cách các vùng mở rộng cố định vào biểu ngữ quảng cáo.

Giá trị Placement Hành vi Trường hợp sử dụng dự kiến
top Phần trên cùng của quảng cáo mở rộng căn chỉnh với phần trên cùng của quảng cáo thu gọn. Quảng cáo được đặt ở đầu màn hình.
bottom Phần dưới cùng của quảng cáo mở rộng sẽ căn chỉnh với phần dưới cùng của quảng cáo thu gọn quảng cáo. Quảng cáo được đặt ở cuối màn hình.

Nếu quảng cáo đã tải là biểu ngữ có thể thu gọn, biểu ngữ đó sẽ hiển thị ngay lập tức sau khi được đặt vào hệ phân cấp khung hiển thị.

Java

private void loadBannerAd() {
 adView = new AdView(this);
 adView.setAdUnitId("ca-app-pub-3940256099942544/2014213617")

 AdSize adSize = getAdSize();
 adView.setAdSize(adSize);
 // Create an extra parameter that aligns the bottom of the expanded ad to
 // the bottom of the bannerView.
 Bundle extras = new Bundle();
 extras.putString("collapsible", "bottom");

 AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder()
   .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, extras)
   .build();

 adView.loadAd(adRequest);
}

Kotlin

private fun loadBanner() {adView = AdView(this);
 adView.adUnitId = "ca-app-pub-3940256099942544/2014213617"

 adView.setAdSize(adSize)

 // Create an extra parameter that aligns the bottom of the expanded ad to
 // the bottom of the bannerView.
 val extras = Bundle()
 extras.putString("collapsible", "bottom")

 val adRequest = AdRequest.Builder()
  .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter::class.java, extras)
  .build()

 adView.loadAd(adRequest)
}

Hành vi làm mới quảng cáo

Đối với những ứng dụng định cấu hình tính năng tự động làm mới cho quảng cáo biểu ngữ trong Giao diện web của AdMob, khi một quảng cáo biểu ngữ có thể thu gọn được yêu cầu cho vùng biểu ngữ, các lần làm mới quảng cáo tiếp theo sẽ không yêu cầu quảng cáo biểu ngữ có thể thu gọn. Điều này là do hiển thị một biểu ngữ có thể thu gọn trên mỗi làm mới có thể tác động tiêu cực đến trải nghiệm người dùng.

Nếu muốn tải một quảng cáo biểu ngữ có thể thu gọn khác vào lúc khác trong phiên, bạn có thể tải một quảng cáo theo cách thủ công bằng một yêu cầu chứa thông số có thể thu gọn.

Kiểm tra xem một quảng cáo đã tải có thể thu gọn hay không

Gọi isCollapsible để kiểm tra xem biểu ngữ được tải gần đây nhất có thể thu gọn được hay không. Nếu yêu cầu không tải được và biểu ngữ trước đó có thể thu gọn, API sẽ trả về giá trị true.

Java

public void onAdLoaded() {
 Log.i(TAG, String.format("The last loaded banner is %scollapsible.", adView.isCollapsible() ? "" : "not "));
}

Kotlin

fun onAdLoaded() {
 Log.i(TAG, "The last loaded banner is ${if (adView.isCollapsible) "" else "not "}collapsible.")
}

Dàn xếp

Quảng cáo biểu ngữ có thể thu gọn chỉ dành cho nhu cầu của Google trong giai đoạn thử nghiệm beta 6 tháng. Quảng cáo được phân phát thông qua tính năng dàn xếp hiển thị dưới dạng quảng cáo biểu ngữ thông thường, không thể thu gọn.

Hành vi phân phát quảng cáo

Để tối đa hoá hiệu suất của quảng cáo biểu ngữ, những quảng cáo không hỗ trợ kích thước lớn hơn lớp phủ có thể thu gọn có thể trả về một số yêu cầu biểu ngữ có thể thu gọn và hiển thị ngay lập tức ở kích thước biểu ngữ thông thường.