Package maps.fleetengine.v1

Chỉ mục

TripService

Dịch vụ quản lý chuyến đi.

CreateTrip

rpc CreateTrip(CreateTripRequest) returns (Trip)

Tạo một chuyến đi trong Fleet Engine và trả về chuyến đi mới.

GetTrip

rpc GetTrip(GetTripRequest) returns (Trip)

Nhận thông tin về một chuyến đi.

ReportBillableTrip

rpc ReportBillableTrip(ReportBillableTripRequest) returns (Empty)

Báo cáo mức sử dụng chuyến đi có tính phí.

SearchTrips

rpc SearchTrips(SearchTripsRequest) returns (SearchTripsResponse)

Xem tất cả các chuyến đi của một loại xe cụ thể.

UpdateTrip

rpc UpdateTrip(UpdateTripRequest) returns (Trip)

Cập nhật dữ liệu chuyến đi.

VehicleService

Dịch vụ quản lý xe.

CreateVehicle

rpc CreateVehicle(CreateVehicleRequest) returns (Vehicle)

Tạo thực thể cho một loại xe mới liên kết với một nhà cung cấp dịch vụ đi chung xe hoặc giao hàng theo yêu cầu. Mỗi Vehicle phải có một mã xe duy nhất.

Bạn bắt buộc phải điền các trường Vehicle sau khi tạo Vehicle:

 • vehicleState
 • supportedTripTypes
 • maximumCapacity
 • vehicleType

Các trường Vehicle sau sẽ bị bỏ qua khi tạo Vehicle:

 • name
 • currentTrips
 • availableCapacity
 • current_route_segment
 • current_route_segment_end_point
 • current_route_segment_version
 • current_route_segment_traffic
 • route
 • waypoints
 • waypoints_version
 • remaining_distance_meters
 • remaining_time_seconds
 • eta_to_next_waypoint
 • navigation_status

Tất cả các trường khác là không bắt buộc và được sử dụng nếu được cung cấp.

GetVehicle

rpc GetVehicle(GetVehicleRequest) returns (Vehicle)

Trả lại xe từ Fleet Engine.

ListVehicles

rpc ListVehicles(ListVehiclesRequest) returns (ListVehiclesResponse)

Trả về danh sách xe được phân trang liên kết với một nhà cung cấp khớp với các lựa chọn cho yêu cầu.

SearchVehicles

rpc SearchVehicles(SearchVehiclesRequest) returns (SearchVehiclesResponse)

Trả về danh sách xe phù hợp với các lựa chọn của yêu cầu.

UpdateVehicle

rpc UpdateVehicle(UpdateVehicleRequest) returns (Vehicle)

Ghi dữ liệu xe đã cập nhật vào Fleet Engine.

Khi cập nhật một Vehicle, bạn không thể cập nhật các trường sau đây vì các trường này do máy chủ quản lý:

 • currentTrips
 • availableCapacity
 • current_route_segment_version
 • waypoints_version

Cũng không cập nhật được xe name.

Nếu bạn cập nhật trường attributes, tất cả thuộc tính của xe sẽ được thay thế bằng các thuộc tính được cung cấp trong yêu cầu. Nếu bạn chỉ muốn cập nhật một số thuộc tính, hãy xem phương thức UpdateVehicleAttributes. Tương tự, trường waypoints có thể được cập nhật, nhưng phải chứa tất cả các điểm tham chiếu hiện có trên xe và không có điểm tham chiếu nào khác.

UpdateVehicleAttributes

rpc UpdateVehicleAttributes(UpdateVehicleAttributesRequest) returns (UpdateVehicleAttributesResponse)

Cập nhật một phần các thuộc tính của xe. Chỉ các thuộc tính được đề cập trong yêu cầu mới được cập nhật, các thuộc tính khác sẽ KHÔNG được thay đổi. Lưu ý: điều này khác trong UpdateVehicle, trong đó toàn bộ trường attributes sẽ được thay thế bằng một trường trong UpdateVehicleRequest, các thuộc tính không có trong yêu cầu sẽ bị xoá.

BatteryInfo

Thông tin về pin của thiết bị.

Trường
battery_status

BatteryStatus

Trạng thái của pin, cho dù là đầy hay đang sạc, v.v.

power_source

PowerSource

Trạng thái của nguồn pin.

battery_percentage

float

Tỷ lệ phần trăm pin hiện tại [0-100].

BatteryStatus

Trạng thái của pin, cho dù là đầy hay đang sạc, v.v.

Enum
UNKNOWN_BATTERY_STATUS Trạng thái pin không xác định.
BATTERY_STATUS_CHARGING Pin đang được sạc.
BATTERY_STATUS_DISCHARGING Pin đang hết.
BATTERY_STATUS_FULL Pin đã đầy.
BATTERY_STATUS_NOT_CHARGING Không sạc pin.
BATTERY_STATUS_POWER_LOW Pin yếu.

BillingPlatformIdentifier

Một tập hợp các giá trị cho biết yêu cầu được đưa ra trên nền tảng nào.

Enum
BILLING_PLATFORM_IDENTIFIER_UNSPECIFIED Mặc định. Dùng cho các nền tảng không xác định.
SERVER Nền tảng này là một máy chủ ứng dụng.
WEB Nền tảng này là một trình duyệt web.
ANDROID Nền tảng này là một thiết bị di động Android.
IOS Nền tảng này là một thiết bị di động iOS.
OTHERS Các nền tảng khác không có trong bản liệt kê này.

ConsumableTrafficPolyline

Mật độ giao thông dọc theo đường của xe.

Trường
speed_reading_interval[]

SpeedReadingInterval

Tốc độ lưu thông dọc theo đường dẫn từ điểm tham chiếu trước đó đến điểm tham chiếu hiện tại.

encoded_path_to_waypoint

string

Đường đi của người lái xe từ điểm tham chiếu trước đến điểm tham chiếu hiện tại. Đường dẫn này có các điểm mốc để ứng dụng có thể hiển thị các điểm đánh dấu giao thông dọc theo đường dẫn (xem speed_reading_interval). Tính năng giải mã chưa được hỗ trợ.

CreateTripRequest

Thông báo yêu cầu CreateTrip.

Trường
header

RequestHeader

Tiêu đề của yêu cầu Fleet Engine tiêu chuẩn.

parent

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}. Nhà cung cấp phải là Mã dự án (ví dụ: sample-cloud-project) của dự án Google Cloud có tài khoản dịch vụ thực hiện cuộc gọi này.

trip_id

string

Bắt buộc. Mã chuyến đi duy nhất. Tuân theo các hạn chế sau:

 • Phải là một chuỗi Unicode hợp lệ.
 • Giới hạn độ dài tối đa là 64 ký tự.
 • Được chuẩn hoá theo Biểu mẫu chuẩn hoá Unicode C.
 • Không được chứa bất kỳ ký tự ASCII nào sau đây: "/", ':', '?', ",", hoặc '#'.
trip

Trip

Bắt buộc. Thực thể chuyến đi để tạo.

Khi tạo Chuyến đi, các trường sau đây là bắt buộc:

 • trip_type
 • pickup_point

Các trường sau đây sẽ được sử dụng nếu bạn cung cấp các trường đó:

 • number_of_passengers
 • vehicle_id
 • dropoff_point
 • intermediate_destinations
 • vehicle_waypoints

Tất cả các trường Chuyến đi khác đều bị bỏ qua. Ví dụ: tất cả các chuyến đi đều bắt đầu bằng trip_statusNEW ngay cả khi bạn truyền trip_statusCANCELED trong yêu cầu tạo.

Chỉ có các chuyến đi EXCLUSIVE hỗ trợ intermediate_destinations.

Khi đặt vehicle_id cho một chuyến đi chung, bạn phải cung cấp danh sách Trip.vehicle_waypoints để chỉ định thứ tự của các điểm tham chiếu còn lại cho xe, nếu không thứ tự điểm tham chiếu sẽ không được xác định.

Khi bạn chỉ định Trip.vehicle_waypoints, danh sách này phải chứa tất cả điểm tham chiếu còn lại của chuyến đi của xe (không có điểm tham chiếu phụ). Bạn phải sắp xếp các điểm tham chiếu này sao cho đối với một chuyến đi nhất định, điểm đón khách sẽ trước các điểm đến trung gian, còn tất cả các điểm đến trung gian sẽ trước điểm trả xe. Các điểm tham chiếu của chuyến đi EXCLUSIVE không được xen kẽ với bất kỳ chuyến đi nào khác.

Các trường trip_id, waypoint_typelocation được dùng, đồng thời tất cả các trường Tripwaypoint khác trong vehicle_waypoints sẽ bị bỏ qua.

CreateVehicleRequest

Tin nhắn yêu cầu CreateVehicle.

Trường
header

RequestHeader

Tiêu đề của yêu cầu Fleet Engine tiêu chuẩn.

parent

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}. Nhà cung cấp phải là Mã dự án (ví dụ: sample-cloud-project) của dự án Google Cloud có tài khoản dịch vụ thực hiện cuộc gọi này.

vehicle_id

string

Bắt buộc. Mã xe duy nhất. Tuân theo các hạn chế sau:

 • Phải là một chuỗi Unicode hợp lệ.
 • Giới hạn độ dài tối đa là 64 ký tự.
 • Được chuẩn hoá theo Biểu mẫu chuẩn hoá Unicode C.
 • Không được chứa bất kỳ ký tự ASCII nào sau đây: "/", ':', '?', ",", hoặc '#'.
vehicle

Vehicle

Bắt buộc. Thực thể Xe cần tạo. Khi tạo xe, bạn phải cung cấp các trường sau:

 • vehicleState
 • supportedTripTypes
 • maximumCapacity
 • vehicleType

Khi tạo xe, các trường sau sẽ bị bỏ qua:

 • name
 • currentTrips
 • availableCapacity
 • current_route_segment
 • current_route_segment_end_point
 • current_route_segment_version
 • current_route_segment_traffic
 • route
 • waypoints
 • waypoints_version
 • remaining_distance_meters
 • remaining_time_seconds
 • eta_to_next_waypoint
 • navigation_status

Tất cả các trường khác là không bắt buộc và được sử dụng nếu được cung cấp.

DeviceSettings

Thông tin về các chế độ cài đặt trên thiết bị di động.

Trường
location_power_save_mode

LocationPowerSaveMode

Cách các tính năng vị trí được thiết lập để hoạt động trên thiết bị khi trình tiết kiệm pin đang bật.

is_power_save_mode

bool

Liệu thiết bị có đang ở chế độ tiết kiệm điện hay không.

is_interactive

bool

Xem thiết bị có ở trạng thái tương tác hay không.

battery_info

BatteryInfo

Thông tin về tình trạng pin.

GetTripRequest

Thông báo yêu cầu GetTrip.

Trường
header

RequestHeader

Tiêu đề của yêu cầu Fleet Engine tiêu chuẩn.

name

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}/trips/{trip}. Nhà cung cấp phải là Mã dự án (ví dụ: sample-cloud-project) của dự án Google Cloud có tài khoản dịch vụ thực hiện cuộc gọi này.

view

TripView

Tập hợp con các trường Chuyến đi sẽ được trả về và cách diễn giải của các trường đó.

current_route_segment_version

Timestamp

Cho biết dấu thời gian tối thiểu (không bao gồm) dữ liệu Trip.route hoặc Trip.current_route_segment được truy xuất. Nếu dữ liệu về tuyến đường không thay đổi kể từ dấu thời gian này, thì trường tuyến đường sẽ không được đặt trong phản hồi. Nếu không chỉ định mức tối thiểu, dữ liệu tuyến đường luôn được truy xuất.

remaining_waypoints_version

Timestamp

Cho biết dấu thời gian tối thiểu (không bao gồm) mà Trip.remaining_waypoints được truy xuất. Nếu các giá trị đó không thay đổi kể từ dấu thời gian này, thì remaining_waypoints sẽ không được đặt trong phản hồi. Nếu không chỉ định trường này, remaining_waypoints sẽ luôn được truy xuất.

route_format_type

PolylineFormatType

Định dạng tuyến được trả về hiện tại, LAT_LNG_LIST_TYPE (trong Trip.route) hoặc ENCODED_POLYLINE_TYPE (trong Trip.current_route_segment). Định dạng mặc định là LAT_LNG_LIST_TYPE.

current_route_segment_traffic_version

Timestamp

Cho biết dấu thời gian tối thiểu (không bao gồm) mà Trip.current_route_segment_traffic được truy xuất. Nếu dữ liệu lưu lượng truy cập không thay đổi kể từ dấu thời gian này, thì trường current_route_segment_traffic sẽ không được đặt trong phản hồi. Nếu không xác định mức tối thiểu, dữ liệu lưu lượng truy cập luôn được truy xuất. Xin lưu ý rằng lưu lượng truy cập chỉ dành cho những khách hàng sử dụng Giải pháp gọi xe và phân phối theo yêu cầu.

remaining_waypoints_route_version

Timestamp

Cho biết dấu thời gian tối thiểu (không bao gồm) dữ liệu Trip.remaining_waypoints.traffic_to_waypointTrip.remaining_waypoints.path_to_waypoint được truy xuất. Nếu dữ liệu không thay đổi kể từ dấu thời gian này, thì các trường ở trên sẽ không được đặt trong phản hồi. Nếu không chỉ định remaining_waypoints_route_version, thì lưu lượng truy cập và đường dẫn sẽ luôn được truy xuất.

GetVehicleRequest

Tin nhắn yêu cầu GetVehicle.

Trường
header

RequestHeader

Tiêu đề của yêu cầu Fleet Engine tiêu chuẩn.

name

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}/vehicles/{vehicle}. Nhà cung cấp phải là Mã dự án (ví dụ: sample-cloud-project) của dự án Google Cloud có tài khoản dịch vụ thực hiện cuộc gọi này.

current_route_segment_version

Timestamp

Cho biết dấu thời gian tối thiểu (không bao gồm) mà Vehicle.current_route_segment được truy xuất. Nếu tuyến không thay đổi kể từ dấu thời gian này, thì trường current_route_segment sẽ không được thiết lập trong phản hồi. Nếu không chỉ định giá trị tối thiểu, thì current_route_segment sẽ luôn được truy xuất.

waypoints_version

Timestamp

Cho biết dấu thời gian tối thiểu (không bao gồm) dữ liệu Vehicle.waypoints được truy xuất. Nếu điểm tham chiếu không thay đổi kể từ dấu thời gian này, thì dữ liệu vehicle.waypoints sẽ không được đặt trong phản hồi. Nếu không chỉ định trường này, vehicle.waypoints sẽ luôn được truy xuất.

LicensePlate

Thông tin biển số xe của xe. Để tránh việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân, chỉ thông tin tối thiểu về biển số xe được lưu trữ như một phần của thực thể.

Trường
country_code

string

Bắt buộc. Mã quốc gia/khu vực CLDR. Ví dụ: US đối với Hoa Kỳ hoặc IN đối với Ấn Độ.

last_character

string

Chữ số cuối cùng của biển số xe hoặc "-1" để biểu thị không có giá trị số nào trên biển số đó.

 • "ABC 1234" -> "4"
 • "AB 123 CD" -> "3"
 • "ABCDEF" -> "-1"

ListVehiclesRequest

Tin nhắn yêu cầu ListVehicles.

Trường
header

RequestHeader

Tiêu đề của yêu cầu Fleet Engine tiêu chuẩn.

parent

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}. Nhà cung cấp phải là Mã dự án (ví dụ: sample-cloud-project) của dự án Google Cloud có tài khoản dịch vụ thực hiện cuộc gọi này.

page_size

int32

Số lượng xe tối đa có thể trả về. Giá trị mặc định: 100.

page_token

string

Giá trị của next_page_token được cung cấp bởi lệnh gọi trước đó đến ListVehicles để bạn có thể phân trang thông qua các nhóm xe. Giá trị không xác định nếu tiêu chí lọc của yêu cầu không giống với tiêu chí lọc cho lệnh gọi trước đó đến ListVehicles.

minimum_capacity

Int32Value

Nêu rõ sức chứa tối thiểu bắt buộc của xe. Tất cả xe được trả lại sẽ có maximum_capacity lớn hơn hoặc bằng giá trị này. Nếu được đặt, giá trị này phải lớn hơn hoặc bằng 0.

trip_types[]

TripType

Giới hạn phản hồi đối với các xe hỗ trợ ít nhất một trong các loại chuyến đi đã chỉ định.

maximum_staleness

Duration

Hạn chế phản hồi những xe đã gửi thông tin cập nhật vị trí cho Fleet Engine trong khoảng thời gian quy định. Những phương tiện cố định vẫn đang truyền vị trí của chúng không bị coi là lỗi thời. Nếu có, thì thời lượng này phải là một giá trị dương hợp lệ.

vehicle_type_categories[]

Category

Bắt buộc. Chỉ phản hồi những xe thuộc một trong các danh mục loại được chỉ định. UNKNOWN là không được phép.

required_attributes[]

string

Phương thức gọi có thể tạo các phép toán logic phức tạp bằng cách sử dụng bất kỳ tổ hợp nào từ các trường required_attributes, required_one_of_attributesrequired_one_of_attribute_sets.

required_attributes là một danh sách; required_one_of_attributes sử dụng một thông báo cho phép tạo một danh sách các danh sách. Khi kết hợp, hai trường sẽ cho phép cấu thành biểu thức này:

(required_attributes[0] AND required_attributes[1] AND ...)
AND
(required_one_of_attributes[0][0] OR required_one_of_attributes[0][1] OR
...)
AND
(required_one_of_attributes[1][0] OR required_one_of_attributes[1][1] OR
...)

Chỉ phản hồi những xe có các thuộc tính đã chỉ định. Trường này là toán tử liên kết/AND. Chỉ được phép có tối đa 50 thuộc tính bắt buộc. Thuộc tính này khớp với số lượng thuộc tính tối đa được phép trên xe. Mỗi chuỗi lặp lại phải ở định dạng "key:value".

required_one_of_attributes[]

string

Giới hạn phản hồi cho các phương tiện có ít nhất một trong các thuộc tính được chỉ định trong mỗi VehicleAttributeList. Trong mỗi danh sách, một chiếc xe phải khớp với ít nhất một trong các thuộc tính. Trường này là một phép toán phân ly/HOẶC bao gồm trong mỗi VehicleAttributeList và là một phép toán tử/AND trên tập hợp VehicleAttributeList. Mỗi chuỗi lặp lại phải có định dạng "key1:value1|key2:value2|key3:value3".

required_one_of_attribute_sets[]

string

required_one_of_attribute_sets cung cấp chức năng bổ sung.

Tương tự như required_one_of_attributes, required_one_of_attribute_sets sử dụng thông báo để chấp nhận danh sách các danh sách, cho phép các biểu thức như sau:

(required_attributes[0] AND required_attributes[1] AND ...)
AND
(
 (required_one_of_attribute_sets[0][0] AND
 required_one_of_attribute_sets[0][1] AND
 ...)
 OR
 (required_one_of_attribute_sets[1][0] AND
 required_one_of_attribute_sets[1][1] AND
 ...)
)

Giới hạn phản hồi cho những phương tiện khớp với mọi thuộc tính trong VehicleAttributeList. Trong mỗi danh sách, một chiếc xe phải phù hợp với tất cả các thuộc tính. Trường này là một toán tử liên kết/AND trong mỗi VehicleAttributeList và bao gồm toán tử phân ly/OR (hoặc) trên tập hợp VehicleAttributeList. Mỗi chuỗi lặp lại phải có định dạng "key1:value1|key2:value2|key3:value3".

vehicle_state

VehicleState

Hạn chế phản hồi những xe có trạng thái xe này.

on_trip_only

bool

Chỉ trả lại những xe có(các) chuyến đi hiện tại.

filter

string

Không bắt buộc. Một cụm từ tìm kiếm để áp dụng bộ lọc khi đăng thông tin về xe. Hãy truy cập vào http://aip.dev/160 để xem các ví dụ về cú pháp bộ lọc.

Trường này được thiết kế để thay thế các trường required_attributes, required_one_of_attributesrequired_one_of_attributes_sets. Nếu một giá trị không trống được chỉ định ở đây thì các trường sau đây phải trống: required_attributes, required_one_of_attributesrequired_one_of_attributes_sets.

Bộ lọc này hoạt động dưới dạng mệnh đề AND với các quy tắc ràng buộc khác, chẳng hạn như vehicle_state hoặc on_trip_only.

Xin lưu ý rằng những cụm từ tìm kiếm duy nhất được hỗ trợ là về thuộc tính xe (ví dụ: attributes.<key> = <value> hoặc attributes.<key1> = <value1> AND attributes.<key2> = <value2>). Số lượng quy định hạn chế tối đa được phép trong một truy vấn bộ lọc là 50.

Ngoài ra, tất cả thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng chuỗi, do đó, phép so sánh duy nhất được hỗ trợ so với các thuộc tính là so sánh chuỗi. Để so sánh với các giá trị số hoặc boolean, các giá trị phải được trích dẫn rõ ràng để được coi là chuỗi (ví dụ: attributes.<key> = "10" hoặc attributes.<key> = "true").

viewport

Viewport

Không bắt buộc. Một bộ lọc giới hạn số xe được trả về cho những xe có vị trí xác định gần đây nhất là trong khu vực hình chữ nhật được xác định theo khung nhìn.

ListVehiclesResponse

ListVehicles tin nhắn phản hồi.

Trường
vehicles[]

Vehicle

Xe phù hợp với các tiêu chí trong yêu cầu. Số lượng xe tối đa được trả lại được xác định bằng trường page_size trong yêu cầu.

next_page_token

string

Mã thông báo để truy xuất trang tiếp theo về xe, hoặc để trống nếu không còn xe nào đáp ứng tiêu chí yêu cầu.

total_size

int64

Bắt buộc. Tổng số xe đáp ứng các tiêu chí của yêu cầu trên tất cả các trang.

LocationPowerSaveMode

Cách các tính năng vị trí được định cấu hình để hoạt động trên thiết bị di động khi tính năng "tiết kiệm pin" của thiết bị được bật. (https://developer.android.com/reference/android/os/PowerManager#getLocationPowerSaveMode())

Enum
UNKNOWN_LOCATION_POWER_SAVE_MODE LocationPowerSaveMode không xác định
LOCATION_MODE_NO_CHANGE Trình tiết kiệm pin sẽ không ảnh hưởng đến nhà cung cấp vị trí hoặc trình tiết kiệm pin đang tắt.
LOCATION_MODE_GPS_DISABLED_WHEN_SCREEN_OFF Bạn nên tắt trình cung cấp vị trí dựa trên GPS khi trình tiết kiệm pin đang bật và thiết bị không tương tác.
LOCATION_MODE_ALL_DISABLED_WHEN_SCREEN_OFF Bạn phải tắt tất cả các trình cung cấp vị trí khi trình tiết kiệm pin đang bật và thiết bị không tương tác.
LOCATION_MODE_FOREGROUND_ONLY Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ vị trí sẽ được giữ nguyên, nhưng bản sửa lỗi vị trí chỉ nên được cung cấp cho ứng dụng trên nền trước.
LOCATION_MODE_THROTTLE_REQUESTS_WHEN_SCREEN_OFF Dịch vụ vị trí sẽ không bị tắt, nhưng LocationManager sẽ điều tiết mọi yêu cầu đến nhà cung cấp khi thiết bị không có tính tương tác.

LocationSensor

Cảm biến hoặc phương pháp dùng để xác định vị trí.

Enum
UNKNOWN_SENSOR Cảm biến chưa được xác định hoặc không xác định.
GPS GPS (Hệ thống định vị toàn cầu) hoặc GPS được hỗ trợ.
NETWORK GPS được hỗ trợ, mã trạm phát sóng hoặc điểm truy cập Wi-Fi.
PASSIVE Mã nhận dạng trạm phát sóng hoặc điểm truy cập Wi-Fi.
ROAD_SNAPPED_LOCATION_PROVIDER Vị trí được thiết bị di động xác định là vị trí có nhiều khả năng nhất trên đường.
CUSTOMER_SUPPLIED_LOCATION Vị trí do khách hàng cung cấp từ một nguồn độc lập. Thông thường, giá trị này được dùng cho vị trí do các nguồn không phải thiết bị di động chạy SDK trình điều khiển cung cấp. Nếu nguồn ban đầu được mô tả bằng một trong các giá trị enum khác, hãy sử dụng giá trị đó. Các vị trí có đánh dấu CUSTOMER_ khoPLIED_LOCATION thường được cung cấp qua last_location.supplemental_location_sensor của xe.
FLEET_ENGINE_LOCATION Vị trí do Fleet Engine tính toán dựa trên tín hiệu có sẵn. Chỉ có đầu ra. Giá trị này sẽ bị từ chối nếu nhận được trong yêu cầu.
FUSED_LOCATION_PROVIDER Trình cung cấp vị trí kết hợp của Android.
CORE_LOCATION Nhà cung cấp dịch vụ vị trí trên các hệ điều hành của Apple.

Trạng thái chỉ đường của xe.

Enum
UNKNOWN_NAVIGATION_STATUS Trạng thái điều hướng chưa được chỉ định.
NO_GUIDANCE Thao tác điều hướng của ứng dụng Driver đang ở chế độ FREE_NAV.
ENROUTE_TO_DESTINATION Tính năng đi theo chỉ dẫn từng chặng hiện đã có sẵn và tính năng đi theo chỉ dẫn trong ứng dụng Driver đã chuyển sang chế độ GUIDED_NAV.
OFF_ROUTE Xe đã đi chệch khỏi tuyến đường đề xuất.
ARRIVED_AT_DESTINATION Xe trong phạm vi khoảng 50 m từ điểm đến.

PolylineFormatType

Loại định dạng nhiều đường.

Enum
UNKNOWN_FORMAT_TYPE Định dạng không được chỉ định hoặc không xác định.
LAT_LNG_LIST_TYPE Danh sách google.type.LatLng.
ENCODED_POLYLINE_TYPE Hình nhiều đường được mã hoá bằng thuật toán nén nhiều đường. Chưa hỗ trợ tính năng giải mã.

PowerSource

Loại bộ sạc được dùng để sạc pin.

Enum
UNKNOWN_POWER_SOURCE Không rõ nguồn điện.
POWER_SOURCE_AC Nguồn điện là bộ sạc AC.
POWER_SOURCE_USB Nguồn điện là một cổng USB.
POWER_SOURCE_WIRELESS Nguồn điện là không dây.
POWER_SOURCE_UNPLUGGED Đã rút pin ra khỏi nguồn điện.

ReportBillableTripRequest

Thông báo yêu cầu ReportBillableTrip.

Trường
name

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}/billableTrips/{billable_trip}. Nhà cung cấp phải là Mã dự án (ví dụ: sample-cloud-project) của dự án Google Cloud có tài khoản dịch vụ thực hiện cuộc gọi này.

country_code

string

Bắt buộc. Mã quốc gia gồm hai chữ cái của quốc gia nơi chuyến đi diễn ra. Giá được xác định theo mã quốc gia.

platform

BillingPlatformIdentifier

Nền tảng đưa ra yêu cầu.

related_ids[]

string

Giá trị nhận dạng có liên quan trực tiếp đến chuyến đi được báo cáo. Đây thường là các mã (ví dụ: mã phiên) của các hoạt động đặt trước được thực hiện trước khi có mã chuyến đi. Số lượng related_ids bị giới hạn ở 50.

solution_type

SolutionType

Loại giải pháp sản phẩm GMP (ví dụ: ON_DEMAND_RIDESHARING_AND_DELIVERIES) được sử dụng cho chuyến đi được báo cáo.

SolutionType

Bộ chọn cho các loại giải pháp khác nhau của một chuyến đi được báo cáo.

Enum
SOLUTION_TYPE_UNSPECIFIED Giá trị mặc định. Để đảm bảo khả năng tương thích ngược, API sẽ sử dụng ON_DEMAND_RIDESHARING_AND_DELIVERIES theo mặc định, đây là loại giải pháp đầu tiên được hỗ trợ.
ON_DEMAND_RIDESHARING_AND_DELIVERIES Giải pháp này dành cho dịch vụ đi chung xe và giao hàng theo yêu cầu.

RequestHeader

RequestHeader chứa các trường chung cho tất cả các yêu cầu RPC của Fleet Engine.

Trường
language_code

string

Mã ngôn ngữ BCP-47, chẳng hạn như en-US hoặc sr-Latn. Để biết thêm thông tin, hãy xem http://www.unicode.org/reports/tr35/#Unicode_locale_identifier. Nếu bạn không nêu rõ câu trả lời, thì câu trả lời có thể bằng ngôn ngữ bất kỳ và sẽ ưu tiên tiếng Anh nếu có tên như vậy. Ví dụ về giá trị trường: en-US.

region_code

string

Bắt buộc. Mã vùng CLDR của vùng nơi yêu cầu bắt nguồn. Ví dụ về giá trị trường: US.

sdk_version

string

Phiên bản của SDK gọi (nếu có). Định dạng phiên bản là "major.minor.patch", ví dụ: 1.1.2.

os_version

string

Phiên bản của hệ điều hành mà SDK gọi đang chạy. Ví dụ về giá trị trường: 4.4.1, 12.1.

device_model

string

Kiểu thiết bị mà SDK gọi đang chạy. Ví dụ về giá trị trường: iPhone12,1, SM-G920F.

sdk_type

SdkType

Loại SDK gửi yêu cầu.

maps_sdk_version

string

Phiên bản của MapSDK mà SDK gọi phụ thuộc vào, nếu có. Định dạng phiên bản là "major.minor.patch", ví dụ: 5.2.1.

nav_sdk_version

string

Phiên bản của NavSDK mà SDK gọi phụ thuộc vào, nếu có. Định dạng phiên bản là "major.minor.patch", ví dụ: 2.1.0.

platform

Platform

Nền tảng của SDK gọi.

manufacturer

string

Nhà sản xuất thiết bị Android từ SDK gọi, chỉ áp dụng cho SDK Android. Ví dụ về giá trị trường: Samsung.

android_api_level

int32

Cấp độ API Android của SDK gọi, chỉ áp dụng cho các SDK Android. Ví dụ về giá trị trường: 23.

trace_id

string

Mã nhận dạng không bắt buộc có thể được cung cấp cho mục đích ghi nhật ký để xác định yêu cầu.

Nền tảng

Nền tảng của SDK gọi.

Enum
PLATFORM_UNSPECIFIED Giá trị mặc định. Giá trị này được sử dụng nếu nền tảng bị bỏ qua.
ANDROID Yêu cầu này đến từ Android.
IOS Yêu cầu này đến từ iOS.
WEB Yêu cầu này đến từ web.

SdkType

Các loại SDK có thể có.

Enum
SDK_TYPE_UNSPECIFIED Giá trị mặc định. Giá trị này được dùng nếu bạn bỏ qua sdk_type.
CONSUMER SDK gọi là Người tiêu dùng.
DRIVER SDK gọi là Driver.
JAVASCRIPT SDK gọi là JavaScript.

SearchTripsRequest

Tin nhắn yêu cầu SearchTrips.

Trường
header

RequestHeader

Tiêu đề của yêu cầu Fleet Engine tiêu chuẩn.

parent

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}. Nhà cung cấp phải là Mã dự án (ví dụ: sample-cloud-project) của dự án Google Cloud có tài khoản dịch vụ thực hiện cuộc gọi này.

vehicle_id

string

Xe liên kết với các chuyến đi trong yêu cầu. Nếu bạn chưa chỉ định, các chuyến đi được trả về sẽ không chứa:

 • current_route_segment
 • remaining_waypoints
 • remaining_distance_meters
 • eta_to_first_waypoint
active_trips_only

bool

Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì phản hồi sẽ bao gồm những Chuyến đi ảnh hưởng đến tuyến đường của người lái xe.

page_size

int32

Nếu bạn không đặt chính sách này, máy chủ sẽ quyết định số lượng kết quả cần trả về.

page_token

string

Đặt giá trị này thành một giá trị trước đó được trả về trong SearchTripsResponse để tiếp tục từ các kết quả trước đó.

minimum_staleness

Duration

Nếu được chỉ định, hàm sẽ trả về các chuyến đi chưa được cập nhật sau thời gian (current - minimum_staleness).

SearchTripsResponse

Tin nhắn phản hồi của SearchTrips.

Trường
trips[]

Trip

Danh sách các chuyến đi của xe yêu cầu.

next_page_token

string

Chuyển mã thông báo này trong SearchTripsRequest đến trang thông qua kết quả trong danh sách. API sẽ trả về danh sách chuyến đi trên mỗi lệnh gọi và khi không có kết quả nào khác thì danh sách chuyến đi vẫn trống.

SearchVehiclesRequest

Tin nhắn yêu cầu SearchVehicles.

Trường
header

RequestHeader

Tiêu đề của yêu cầu Fleet Engine tiêu chuẩn.

parent

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}. Nhà cung cấp phải là Mã dự án (ví dụ: sample-cloud-project) của dự án Google Cloud có tài khoản dịch vụ thực hiện cuộc gọi này.

pickup_point

TerminalLocation

Bắt buộc. Điểm đón khách để tìm kiếm gần.

dropoff_point

TerminalLocation

Vị trí trả xe dự kiến của khách hàng. Đây là trường bắt buộc nếu trip_types chứa TripType.SHARED.

pickup_radius_meters

int32

Bắt buộc. Xác định bán kính tìm kiếm xe xung quanh điểm đón khách. Hệ thống sẽ chỉ trả lại những xe trong phạm vi bán kính tìm kiếm. Giá trị phải nằm trong khoảng từ 400 đến 10.000 mét (bao gồm).

count

int32

Bắt buộc. Chỉ định số lượng xe tối đa cần trả lại. Giá trị phải nằm trong khoảng từ 1 đến 50 (bao gồm).

minimum_capacity

int32

Bắt buộc. Xác định số lượng hành khách được cân nhắc cho một chuyến đi. Giá trị phải lớn hơn hoặc bằng 1. Trình điều khiển không được xem xét trong giá trị sức chứa.

trip_types[]

TripType

Bắt buộc. Đại diện cho loại chuyến đi đề xuất. Phải bao gồm chính xác một loại. UNKNOWN_TRIP_TYPE là không được phép. Giới hạn tìm kiếm chỉ cho những xe có thể hỗ trợ loại chuyến đi đó.

maximum_staleness

Duration

Giới hạn tìm kiếm ở những xe đã gửi thông tin cập nhật vị trí cho Fleet Engine trong khoảng thời gian quy định. Những phương tiện cố định vẫn đang truyền vị trí của chúng không bị coi là lỗi thời. Nếu bạn không đặt trường này, máy chủ sẽ sử dụng giá trị mặc định là 5 phút.

vehicle_types[]

VehicleType

Bắt buộc. Giới hạn tìm kiếm trong những xe thuộc một trong các loại đã chỉ định. Bạn phải chỉ định ít nhất một loại xe. Không được phép sử dụng các loại xe có danh mục UNKNOWN.

required_attributes[]

VehicleAttribute

Phương thức gọi có thể tạo các phép toán logic phức tạp bằng cách sử dụng bất kỳ tổ hợp nào từ các trường required_attributes, required_one_of_attributesrequired_one_of_attribute_sets.

required_attributes là một danh sách; required_one_of_attributes sử dụng một thông báo cho phép tạo một danh sách các danh sách. Khi kết hợp, hai trường sẽ cho phép cấu thành biểu thức này:

(required_attributes[0] AND required_attributes[1] AND ...)
AND
(required_one_of_attributes[0][0] OR required_one_of_attributes[0][1] OR
...)
AND
(required_one_of_attributes[1][0] OR required_one_of_attributes[1][1] OR
...)

Chỉ tìm kiếm những chiếc xe có các thuộc tính đã chỉ định. Trường này là toán tử liên kết/AND. Chỉ được phép có tối đa 50 thuộc tính bắt buộc. Thuộc tính này khớp với số lượng thuộc tính tối đa được phép trên xe.

required_one_of_attributes[]

VehicleAttributeList

Chỉ tìm kiếm những xe có ít nhất một trong các thuộc tính được chỉ định trong mỗi VehicleAttributeList. Trong mỗi danh sách, một chiếc xe phải khớp với ít nhất một trong các thuộc tính. Trường này là một phép toán phân ly/HOẶC bao gồm trong mỗi VehicleAttributeList và là một phép toán tử/AND trên tập hợp VehicleAttributeList.

required_one_of_attribute_sets[]

VehicleAttributeList

required_one_of_attribute_sets cung cấp chức năng bổ sung.

Tương tự như required_one_of_attributes, required_one_of_attribute_sets sử dụng thông báo để chấp nhận danh sách các danh sách, cho phép các biểu thức như sau:

(required_attributes[0] AND required_attributes[1] AND ...)
AND
(
 (required_one_of_attribute_sets[0][0] AND
 required_one_of_attribute_sets[0][1] AND
 ...)
 OR
 (required_one_of_attribute_sets[1][0] AND
 required_one_of_attribute_sets[1][1] AND
 ...)
)

Chỉ tìm kiếm những xe có tất cả các thuộc tính trong một VehicleAttributeList. Trong mỗi danh sách, một chiếc xe phải phù hợp với tất cả các thuộc tính. Trường này là một toán tử liên kết/AND trong mỗi VehicleAttributeList và bao gồm toán tử phân ly/OR (hoặc) trên tập hợp VehicleAttributeList.

order_by

VehicleMatchOrder

Bắt buộc. Chỉ định tiêu chí sắp xếp mong muốn cho kết quả.

include_back_to_back

bool

Cột này cho biết những phương tiện có một chuyến đi đang hoạt động có đủ điều kiện cho nội dung tìm kiếm này hay không. Trường này chỉ được dùng khi chưa chỉ định current_trips_present. Nếu bạn không chỉ định current_trips_present và trường này là false, thì những chiếc xe có chuyến đi được chỉ định sẽ bị loại trừ khỏi kết quả tìm kiếm. Nếu bạn không chỉ định current_trips_present và trường này là true, thì kết quả tìm kiếm có thể bao gồm cả những phương tiện có một chuyến đi đang hoạt động có trạng thái là ENROUTE_TO_DROPOFF. Khi current_trips_present được chỉ định, bạn không thể đặt trường này thành true.

Giá trị mặc định là false.

trip_id

string

Cho biết chuyến đi được liên kết với SearchVehicleRequest này.

current_trips_present

CurrentTripsPresent

Cột này cho biết những phương tiện có chuyến đi đang hoạt động có đủ điều kiện xuất hiện trong nội dung tìm kiếm này hay không. Thuộc tính này phải được thiết lập thành giá trị khác CURRENT_TRIPS_PRESENT_UNSPECIFIED nếu trip_type bao gồm SHARED.

filter

string

Không bắt buộc. Một cụm từ tìm kiếm để áp dụng bộ lọc khi tìm kiếm xe. Hãy truy cập vào http://aip.dev/160 để xem các ví dụ về cú pháp bộ lọc.

Trường này được thiết kế để thay thế các trường required_attributes, required_one_of_attributesrequired_one_of_attributes_sets. Nếu một giá trị không trống được chỉ định ở đây thì các trường sau đây phải trống: required_attributes, required_one_of_attributesrequired_one_of_attributes_sets.

Bộ lọc này hoạt động dưới dạng mệnh đề AND với các quy tắc ràng buộc khác, chẳng hạn như minimum_capacity hoặc vehicle_types.

Xin lưu ý rằng những cụm từ tìm kiếm duy nhất được hỗ trợ là về thuộc tính xe (ví dụ: attributes.<key> = <value> hoặc attributes.<key1> = <value1> AND attributes.<key2> = <value2>). Số lượng quy định hạn chế tối đa được phép trong một truy vấn bộ lọc là 50.

Ngoài ra, tất cả thuộc tính đều được lưu trữ dưới dạng chuỗi, do đó, phép so sánh duy nhất được hỗ trợ so với các thuộc tính là so sánh chuỗi. Để so sánh với các giá trị số hoặc boolean, các giá trị phải được trích dẫn rõ ràng để được coi là chuỗi (ví dụ: attributes.<key> = "10" hoặc attributes.<key> = "true").

CurrentTripsPresent

Xác định các loại quy định hạn chế đối với các chuyến đi hiện tại của xe.

Enum
CURRENT_TRIPS_PRESENT_UNSPECIFIED Phạm vi cung cấp phương tiện có các chuyến đi hiện tại chịu sự điều chỉnh của trường include_back_to_back.
NONE Những chiếc xe không có chuyến đi có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Khi dùng giá trị này, include_back_to_back không được là true.
ANY Các xe có tối đa 5 chuyến đi hiện tại và 10 điểm tham chiếu được đưa vào kết quả tìm kiếm. Khi dùng giá trị này, include_back_to_back không được là true.

VehicleMatchOrder

Chỉ định thứ tự của xe trùng khớp trong phản hồi.

Enum
UNKNOWN_VEHICLE_MATCH_ORDER Mặc định, dùng cho đơn đặt hàng khớp xe không xác định hoặc không nhận dạng được.
PICKUP_POINT_ETA Đơn đặt hàng tăng dần theo thời gian lái xe đến điểm đón.
PICKUP_POINT_DISTANCE Thứ tự tăng dần theo khoảng cách lái xe đến điểm đón.
DROPOFF_POINT_ETA Tăng dần thứ tự theo thời gian lái xe đến điểm trả xe. Đơn đặt hàng này chỉ có thể được sử dụng nếu điểm bỏ ngang được chỉ định trong yêu cầu.
PICKUP_POINT_STRAIGHT_DISTANCE Đơn đặt hàng tăng dần theo khoảng cách theo đường thẳng từ vị trí được báo cáo gần đây nhất của xe đến điểm đón.
COST Thứ tự tăng dần theo chi phí so khớp đã thiết lập. Chi phí phù hợp được định nghĩa là phép tính có trọng số giữa khoảng cách đường thẳng và ETA. Trọng số được đặt với giá trị mặc định và có thể sửa đổi theo từng khách hàng. Vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google nếu bạn cần sửa đổi các trọng số này cho dự án của mình.

SearchVehiclesResponse

SearchVehicles tin nhắn phản hồi.

Trường
matches[]

VehicleMatch

Danh sách xe đáp ứng các tiêu chí của SearchVehiclesRequest, sắp xếp theo trường SearchVehiclesRequest.order_by.

SpeedReadingInterval

Chỉ báo mật độ lưu lượng truy cập trên một đoạn liền kề của đường dẫn. Cho sẵn một đường dẫn với các điểm P_0, P_1, ... , P_N (chỉ số dựa trên 0), SpeedReadingInterval xác định một khoảng thời gian và mô tả lưu lượng truy cập của nó bằng cách sử dụng các danh mục sau.

Trường
start_polyline_point_index

int32

Chỉ mục bắt đầu của khoảng thời gian này trong đường dẫn. Trong JSON, khi chỉ mục bằng 0, trường này sẽ có vẻ như không được điền.

end_polyline_point_index

int32

Chỉ mục kết thúc của khoảng thời gian này trong đường dẫn. Trong JSON, khi chỉ mục bằng 0, trường này sẽ có vẻ như không được điền.

speed

Speed

Tốc độ lưu lượng truy cập trong khoảng thời gian này.

Tốc độ

Phân loại tốc độ hình nhiều đường dựa trên dữ liệu giao thông.

Enum
SPEED_UNSPECIFIED Giá trị mặc định. Giá trị này không được sử dụng.
NORMAL Tốc độ bình thường, không phát hiện thấy va chạm.
SLOW Đã phát hiện thấy ùn tắc, nhưng không có kẹt xe nào hình thành.
TRAFFIC_JAM Đã phát hiện thấy kẹt xe.

StopLocation

Vị trí thực tế mà bạn dừng xe (đến lấy hàng/trả khách).

Trường
point

LatLng

Bắt buộc. Mô tả vị trí thực tế.

timestamp

Timestamp

Cho biết thời điểm dừng xảy ra.

stop_time
(deprecated)

Timestamp

Chỉ nhập. Không dùng nữa. Sử dụng trường dấu thời gian.

TerminalLocation

Mô tả vị trí của một điểm tham chiếu.

Trường
point

LatLng

Bắt buộc. Biểu thị vị trí của điểm tham chiếu chuyến đi.

terminal_point_id
(deprecated)

TerminalPointId

Không dùng nữa: Chỉ định trường point.

access_point_id
(deprecated)

string

Không dùng nữa: Chỉ định trường point.

trip_id
(deprecated)

string

Không dùng nữa.

terminal_location_type
(deprecated)

WaypointType

Không dùng nữa: Vehicle.waypoint sẽ có dữ liệu này.

TerminalPointId

Ngừng sử dụng: TerminalPoint không còn được hỗ trợ trong Fleet Engine. Thay vào đó, hãy sử dụng TerminalLocation.point.

Trường
value
(deprecated)

string

Không dùng nữa.

Trường hợp Id. Không dùng nữa. Id chỉ có thể là một trong những trạng thái sau:
place_id
(deprecated)

string

Không dùng nữa.

generated_id
(deprecated)

string

Không dùng nữa.

TrafficPolylineData

Tình trạng giao thông dọc theo tuyến đường dự kiến của xe.

Trường
traffic_rendering

VisualTrafficReportPolylineRendering

Hình nhiều đường hiển thị tốc độ truy cập của lưu lượng truy cập ở tất cả các khu vực dọc theo một đoạn đường trong chuyến đi của khách hàng.

Chuyến đi

Siêu dữ liệu về chuyến đi.

Trường
name

string

Chỉ có đầu ra. Ở định dạng "providers/{provider}/trips/{trip}"

vehicle_id

string

Mã của chiếc xe trong chuyến đi này.

trip_status

TripStatus

Trạng thái hiện tại của chuyến đi.

trip_type

TripType

Loại chuyến đi.

pickup_point

TerminalLocation

Vị trí mà khách hàng cho biết họ sẽ đến lấy hàng.

actual_pickup_point

StopLocation

Chỉ nhập. Địa điểm thực tế, thời điểm và địa điểm đón khách. Trường này dành cho nhà cung cấp đưa ra ý kiến phản hồi về thông tin thực tế đến lấy hàng.

actual_pickup_arrival_point

StopLocation

Chỉ nhập. Thời gian và vị trí thực tế mà tài xế sẽ đến tại điểm đón khách. Trường này dành cho nhà cung cấp để cung cấp ý kiến phản hồi về thông tin thực tế đến tại điểm đón.

pickup_time

Timestamp

Chỉ có đầu ra. Thời gian ước tính trong tương lai khi(những) người lái xe sẽ được đón hoặc thời gian thực tế khi họ được đón.

intermediate_destinations[]

TerminalLocation

Điểm dừng trung gian theo thứ tự chuyến đi yêu cầu (ngoài việc đến lấy hàng và trả xe). Ban đầu, tính năng này sẽ không được hỗ trợ cho các chuyến đi chung.

intermediate_destinations_version

Timestamp

Cho biết lần gần đây nhất intermediate_destinations được sửa đổi. Máy chủ của bạn nên lưu giá trị này vào bộ nhớ đệm và truyền giá trị này vào UpdateTripRequest khi cập nhật intermediate_destination_index để đảm bảo intermediate_destinations không bị thay đổi.

intermediate_destination_index

int32

Khi TripStatusENROUTE_TO_INTERMEDIATE_DESTINATION, một số trong khoảng [0..N-1] cho biết xe sẽ đi qua điểm đến trung gian nào tiếp theo. Khi TripStatusARRIVED_AT_INTERMEDIATE_DESTINATION, một số trong khoảng [0..N-1] cho biết xe đang ở điểm đến trung gian nào. Nhà cung cấp sẽ đặt giá trị này. Nếu không có intermediate_destinations, trường này sẽ bị bỏ qua.

actual_intermediate_destination_arrival_points[]

StopLocation

Chỉ nhập. Thời gian thực tế và vị trí mà người lái xe sẽ đến một điểm đến trung gian. Trường này dành cho nhà cung cấp để cung cấp ý kiến phản hồi về thông tin thực tế đến tại các điểm đến trung gian.

actual_intermediate_destinations[]

StopLocation

Chỉ nhập. Thời gian và vị trí thực tế, thời điểm và địa điểm đón khách hàng từ một điểm đến trung gian. Trường này dành cho nhà cung cấp để cung cấp ý kiến phản hồi về thông tin thực tế đến lấy hàng tại các điểm đến trung gian.

dropoff_point

TerminalLocation

Vị trí mà khách hàng cho biết họ sẽ được trả hàng.

actual_dropoff_point

StopLocation

Chỉ nhập. Thời gian và địa điểm thực tế, thời điểm và địa điểm khách hàng bỏ ngang. Trường này là để nhà cung cấp đưa ra ý kiến phản hồi về thông tin thực tế bỏ ngang.

dropoff_time

Timestamp

Chỉ có đầu ra. Thời gian dự kiến trong tương lai khi(những) người lái xe sẽ trả khách ở điểm đến cuối cùng hoặc thời gian thực tế khi họ xuống xe.

remaining_waypoints[]

TripWaypoint

Chỉ có đầu ra. Đường dẫn đầy đủ từ vị trí hiện tại đến điểm trả xe (bao gồm cả vị trí đó). Đường dẫn này có thể bao gồm các điểm tham chiếu từ các chuyến đi khác.

vehicle_waypoints[]

TripWaypoint

Trường này hỗ trợ sắp xếp các điểm tham chiếu theo cách thủ công cho chuyến đi. Dữ liệu này chứa tất cả các điểm tham chiếu còn lại của xe được chỉ định, cũng như điểm đón và trả xe cho chuyến đi này. Nếu chuyến đi chưa được chỉ định cho một xe nào, thì Fleet Engine sẽ bỏ qua trường này. Vì lý do liên quan đến quyền riêng tư, trường này chỉ được máy chủ điền sẵn trong các lệnh gọi UpdateTripCreateTrip, KHÔNG điền vào trường này trên các lệnh gọi GetTrip.

route[]

LatLng

Chỉ có đầu ra. Tuyến đường dự kiến cho chuyến đi này đến mục nhập đầu tiên trong còn_waypoints. Lưu ý rằng điểm tham chiếu đầu tiên có thể thuộc về một chuyến đi khác.

current_route_segment

string

Chỉ có đầu ra. Một đường dẫn được mã hoá đến điểm tham chiếu tiếp theo.

Lưu ý: Trường này chỉ dành cho SDK trình điều khiển và SDK người dùng. Chưa hỗ trợ tính năng giải mã.

current_route_segment_version

Timestamp

Chỉ có đầu ra. Cho biết lần gần đây nhất tuyến đường được sửa đổi.

Lưu ý: Trường này chỉ dành cho SDK trình điều khiển và SDK người dùng.

current_route_segment_traffic

ConsumableTrafficPolyline

Chỉ có đầu ra. Cho biết tình trạng giao thông dọc theo current_route_segment khi các đường này có sẵn.

Lưu ý: Trường này chỉ dành cho SDK trình điều khiển và SDK người dùng.

current_route_segment_traffic_version

Timestamp

Chỉ có đầu ra. Cho biết lần gần đây nhất current_route_segment_traffic được sửa đổi.

Lưu ý: Trường này chỉ dành cho SDK trình điều khiển và SDK người dùng.

current_route_segment_end_point

TripWaypoint

Chỉ có đầu ra. Điểm tham chiếu nơi current_route_segment kết thúc.

remaining_distance_meters

Int32Value

Chỉ có đầu ra. Quãng đường lái xe còn lại trong trường current_route_segment. Giá trị này không được xác định nếu chuyến đi không được chỉ định cho một chiếc xe, hoặc chuyến đi đã kết thúc/bị huỷ.

eta_to_first_waypoint

Timestamp

Chỉ có đầu ra. ETA cho điểm tham chiếu tiếp theo (mục nhập đầu tiên trong trường remaining_waypoints). Giá trị này không được xác định nếu chuyến đi không được chỉ định cho một phương tiện nào đó hoặc chuyến đi không hoạt động (đã hoàn tất hoặc bị huỷ).

remaining_time_to_first_waypoint

Duration

Chỉ có đầu ra. Khoảng thời gian kể từ khi dữ liệu Chuyến đi được trả về cho thời gian trong Trip.eta_to_first_waypoint. Giá trị này không được xác định nếu chuyến đi không được chỉ định cho một phương tiện nào đó hoặc chuyến đi không hoạt động (đã hoàn tất hoặc bị huỷ).

remaining_waypoints_version

Timestamp

Chỉ có đầu ra. Cho biết lần gần đây nhất remaining_waypoints được thay đổi (một điểm tham chiếu đã được thêm, xoá hoặc thay đổi).

remaining_waypoints_route_version

Timestamp

Chỉ có đầu ra. Cho biết lần sửa đổi gần đây nhất remaining_waypoints.path_to_waypointremaining_waypoints.traffic_to_waypoint. Ứng dụng khách của bạn phải lưu giá trị này vào bộ nhớ đệm và truyền giá trị này vào GetTripRequest để đảm bảo các đường dẫn và lưu lượng truy cập cho remaining_waypoints chỉ được trả về nếu được cập nhật.

number_of_passengers

int32

Không thể thay đổi. Cho biết số lượng hành khách của chuyến đi này và không bao gồm người lái xe. Xe phải còn hạn mức để có thể trả lại trong phản hồi SearchVehicles.

last_location

VehicleLocation

Chỉ có đầu ra. Cho biết vị trí được báo cáo lần gần đây nhất của xe dọc theo tuyến đường.

last_location_snappable

bool

Chỉ có đầu ra. Cho biết liệu last_location của xe có thể được kết nối với current_route_segment hay không. Sai nếu last_location hoặc current_route_segment không tồn tại. Số liệu này được tính toán theo Fleet Engine. Mọi cập nhật của ứng dụng sẽ bị bỏ qua.

view

TripView

Tập hợp con các trường Chuyến đi được điền sẵn và cách các trường đó được diễn giải.

TripStatus

Trạng thái của chuyến đi cho biết tiến trình của chuyến đi.

Enum
UNKNOWN_TRIP_STATUS Mặc định, dùng cho trạng thái chuyến đi không xác định hoặc không xác định.
NEW Chuyến đi mới tạo.
ENROUTE_TO_PICKUP Tài xế đang trên đường đến điểm đón.
ARRIVED_AT_PICKUP Tài xế đã đến điểm đón.
ARRIVED_AT_INTERMEDIATE_DESTINATION Tài xế đã đến một điểm đến trung gian và đang chờ người lái.
ENROUTE_TO_INTERMEDIATE_DESTINATION Tài xế đang trên đường đến một điểm đến trung gian (không phải điểm trả xe).
ENROUTE_TO_DROPOFF Người lái xe đã đón người lái và đang trên đường đến điểm đến tiếp theo.
COMPLETE Người lái xe đã bị trả lại và chuyến đi đã kết thúc.
CANCELED Chuyến đi đã bị huỷ trước khi người lái xe, người lái xe hoặc nhà cung cấp dịch vụ đi chung xe đến lấy hàng.

TripType

Loại chuyến đi.

Enum
UNKNOWN_TRIP_TYPE Mặc định, dùng cho các loại chuyến đi không xác định hoặc không được nhận dạng.
SHARED Chuyến đi có thể chung xe với các chuyến đi khác.
EXCLUSIVE Chuyến đi chỉ dành riêng cho một phương tiện di chuyển.

TripView

Bộ chọn cho các tập hợp trường Chuyến đi khác nhau trong một phản hồi GetTrip. Hãy xem AIP-157 để biết thêm thông tin. Bạn có thể thêm các chế độ xem khác.

Enum
TRIP_VIEW_UNSPECIFIED Giá trị mặc định. Để đảm bảo khả năng tương thích ngược, API sẽ mặc định ở chế độ xem SDK. Để đảm bảo độ ổn định và khả năng hỗ trợ, khách hàng nên chọn TripView thay vì SDK.
SDK Bao gồm các trường có thể không diễn giải được hoặc không hỗ trợ được khi sử dụng các thư viện công khai.
JOURNEY_SHARING_V1S Các trường chuyến đi được điền sẵn cho trường hợp sử dụng Chia sẻ hành trình. Chế độ xem này dành cho hoạt động giao tiếp giữa các máy chủ.

TripWaypoint

Mô tả điểm dừng trên tuyến đường của xe hoặc điểm kết thúc trong chuyến đi của xe.

Trường
location

TerminalLocation

Vị trí của điểm tham chiếu này.

trip_id

string

Chuyến đi liên quan đến điểm tham chiếu này.

waypoint_type

WaypointType

Vai trò của điểm tham chiếu này trong chuyến đi này, chẳng hạn như đón khách hoặc trả xe.

path_to_waypoint[]

LatLng

Đường dẫn từ điểm tham chiếu trước đó đến điểm tham chiếu hiện tại. Không xác định được điểm tham chiếu đầu tiên trong danh sách. Trường này chỉ được điền khi có yêu cầu.

encoded_path_to_waypoint

string

Đường dẫn được mã hoá từ điểm tham chiếu trước đó đến điểm tham chiếu hiện tại.

Lưu ý: Trường này chỉ dành cho SDK trình điều khiển và SDK người dùng. Chưa hỗ trợ tính năng giải mã.

traffic_to_waypoint

ConsumableTrafficPolyline

Tình trạng giao thông dọc theo đường dẫn đến điểm tham chiếu này. Xin lưu ý rằng chỉ những khách hàng sử dụng Giải pháp gọi xe và giao hàng trên Nền tảng Google Maps mới có thể xem lưu lượng truy cập.

distance_meters

Int32Value

Khoảng cách trong đường dẫn từ điểm tham chiếu trước đó đến điểm tham chiếu hiện tại. Không xác định được điểm tham chiếu đầu tiên trong danh sách.

eta

Timestamp

Thời gian dự kiến đến điểm tham chiếu này. Không xác định được điểm tham chiếu đầu tiên trong danh sách.

duration

Duration

Thời gian di chuyển từ điểm tham chiếu trước đó đến thời điểm này. Không xác định được điểm tham chiếu đầu tiên trong danh sách.

UpdateTripRequest

Thông báo yêu cầu Cập nhật Chuyến đi.

Trường
header

RequestHeader

Tiêu đề của yêu cầu Fleet Engine tiêu chuẩn.

name

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}/trips/{trip}. Nhà cung cấp phải là Mã dự án (ví dụ: sample-consumer-project) của dự án Google Cloud có tài khoản dịch vụ thực hiện cuộc gọi này.

trip

Trip

Bắt buộc. Chuyến đi được liên kết với nội dung cập nhật.

Các trường sau đây do Fleet Engine duy trì. Đừng cập nhật các thông tin này bằng Trip.update.

 • current_route_segment
 • current_route_segment_end_point
 • current_route_segment_traffic
 • current_route_segment_traffic_version
 • current_route_segment_version
 • dropoff_time
 • eta_to_next_waypoint
 • intermediate_destinations_version
 • last_location
 • name
 • number_of_passengers
 • pickup_time
 • remaining_distance_meters
 • remaining_time_to_first_waypoint
 • remaining_waypoints
 • remaining_waypoints_version
 • route

Khi cập nhật Trip.vehicle_id cho một chuyến đi chung, bạn phải cung cấp danh sách Trip.vehicle_waypoints để chỉ định thứ tự của các điểm tham chiếu còn lại, nếu không thứ tự sẽ không được xác định.

Khi bạn chỉ định Trip.vehicle_waypoints, danh sách này phải chứa tất cả điểm tham chiếu còn lại của chuyến đi của xe (không có điểm tham chiếu phụ). Bạn phải sắp xếp các điểm tham chiếu này sao cho đối với một chuyến đi nhất định, điểm đón khách sẽ trước các điểm đến trung gian, còn tất cả các điểm đến trung gian sẽ trước điểm trả xe. Các điểm tham chiếu của chuyến đi EXCLUSIVE không được xen kẽ với bất kỳ chuyến đi nào khác. Các trường trip_id, waypoint_typelocation được dùng, đồng thời tất cả các trường Tripwaypoint khác trong vehicle_waypoints sẽ bị bỏ qua.

Để tránh tình trạng tương tranh cho các chuyến đi có nhiều điểm đến, bạn nên cung cấp Trip.intermediate_destinations_version khi cập nhật trạng thái chuyến đi thành ENROUTE_TO_INTERMEDIATE_DESTINATION. Trip.intermediate_destinations_version được chuyển phải nhất quán với phiên bản của Fleet Engine. Nếu không, yêu cầu sẽ không thành công.

update_mask

FieldMask

Bắt buộc. Mặt nạ cho trường (field mask) cho biết những trường cần cập nhật trong Chuyến đi. update_mask phải chứa ít nhất 1 trường.

UpdateVehicleAttributesRequest

Tin nhắn yêu cầu UpdateVehicleAttributes.

Trường
header

RequestHeader

Tiêu đề của yêu cầu Fleet Engine tiêu chuẩn.

name

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}/vehicles/{vehicle}. Nhà cung cấp phải là Mã dự án (ví dụ: sample-cloud-project) của dự án Google Cloud có tài khoản dịch vụ thực hiện cuộc gọi này.

attributes[]

VehicleAttribute

Bắt buộc. Các thuộc tính xe cần cập nhật. Những thuộc tính chưa được đề cập sẽ không bị thay đổi hoặc xoá bỏ.

UpdateVehicleAttributesResponse

UpdateVehicleAttributes tin nhắn phản hồi.

Trường
attributes[]

VehicleAttribute

Bắt buộc. Danh sách đầy đủ được cập nhật về các thuộc tính xe, bao gồm cả các thuộc tính mới, đã được thay đổi và chưa được sửa đổi.

UpdateVehicleRequest

"Cập nhật thông báo yêu cầu về phương tiện.

Trường
header

RequestHeader

Tiêu đề của yêu cầu Fleet Engine tiêu chuẩn.

name

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}/vehicles/{vehicle}. {provider} phải là Mã dự án (ví dụ: sample-cloud-project) của dự án Google Cloud có tài khoản dịch vụ thực hiện cuộc gọi này.

vehicle

Vehicle

Bắt buộc. Giá trị của thực thể Vehicle cần áp dụng. Khi cập nhật Vehicle, các trường sau có thể không cập nhật được vì do máy chủ quản lý.

 • available_capacity
 • current_route_segment_version
 • current_trips
 • name
 • waypoints_version

Nếu bạn cập nhật trường attributes, tất cả thuộc tính của xe sẽ được thay thế bằng các thuộc tính được cung cấp trong yêu cầu. Nếu bạn chỉ muốn cập nhật một số thuộc tính, hãy xem phương thức UpdateVehicleAttributes.

Tương tự, trường waypoints có thể được cập nhật, nhưng phải chứa tất cả các điểm tham chiếu hiện có trên xe và không có điểm tham chiếu nào khác.

update_mask

FieldMask

Bắt buộc. Mặt nạ trường (field mask) cho biết những trường của Vehicle cần cập nhật. Bạn phải cung cấp ít nhất 1 tên trường.

Loại xe

Siêu dữ liệu về xe.

Trường
name

string

Chỉ có đầu ra. Tên riêng biệt của xe này. Định dạng là providers/{provider}/vehicles/{vehicle}.

vehicle_state

VehicleState

Trạng thái xe.

supported_trip_types[]

TripType

Các loại chuyến đi được xe này hỗ trợ.

current_trips[]

string

Chỉ có đầu ra. Danh sách của trip_id cho các chuyến đi hiện được chỉ định cho xe này.

last_location

VehicleLocation

Vị trí được báo cáo gần đây nhất của chiếc xe.

maximum_capacity

int32

Tổng số người mà chiếc xe này có thể chở. Trình điều khiển không được xem xét trong giá trị này. Giá trị này phải lớn hơn hoặc bằng 1.

attributes[]

VehicleAttribute

Danh sách các thuộc tính của xe. Xe có thể có tối đa 100 thuộc tính và mỗi thuộc tính phải có một chìa khoá duy nhất.

vehicle_type

VehicleType

Bắt buộc. Loại xe này. Có thể dùng để lọc xe trong kết quả SearchVehicles. Đồng thời cũng ảnh hưởng đến giờ đến dự kiến và việc tính toán tuyến đường.

license_plate

LicensePlate

Thông tin biển số xe của xe.

route[]
(deprecated)

TerminalLocation

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng Vehicle.waypoints.

current_route_segment

string

Hình nhiều đường chỉ định tuyến đường mà ứng dụng trình điều khiển dự định đi tới điểm tham chiếu tiếp theo. Danh sách này cũng được trả về trong Trip.current_route_segment cho mọi chuyến đi đang hoạt động được chỉ định cho xe.

Lưu ý: Trường này chỉ dành cho SDK trình điều khiển. Chưa hỗ trợ tính năng giải mã.

current_route_segment_traffic

TrafficPolylineData

Chỉ nhập. Fleet Engine sử dụng thông tin này để cải thiện hoạt động chia sẻ hành trình. Lưu ý: Trường này chỉ dành cho SDK trình điều khiển.

current_route_segment_version

Timestamp

Chỉ có đầu ra. Thời điểm đặt current_route_segment. Ứng dụng có thể lưu trữ thông tin này và chuyển trong các yêu cầu GetVehicle trong tương lai để ngăn việc trả về những tuyến đường chưa thay đổi.

current_route_segment_end_point

TripWaypoint

Điểm tham chiếu nơi current_route_segment kết thúc. Người lái xe có thể cung cấp giá trị này trong các lệnh gọi UpdateVehicle dưới dạng điểm tham chiếu đầy đủ, điểm tham chiếu LatLng hoặc LatLng cuối cùng của current_route_segment. Sau đó, Fleet Engine sẽ cố gắng hết sức để nội suy tới một điểm tham chiếu thực tế nếu điểm tham chiếu đó không được chỉ định đầy đủ. Trường này sẽ bị bỏ qua trong các lệnh gọi UpdateVehicle trừ phi bạn cũng chỉ định current_route_segment.

remaining_distance_meters

Int32Value

Quãng đường lái xe còn lại của current_route_segment. Giá trị này cũng được trả về trong Trip.remaining_distance_meters cho mọi chuyến đi đang hoạt động được chỉ định cho xe. Giá trị không được chỉ định nếu trường current_route_segment trống.

eta_to_first_waypoint

Timestamp

ETA cho mục nhập đầu tiên trong trường waypoints. Giá trị không được chỉ định nếu trường waypoints trống hoặc trường Vehicle.current_route_segment trống.

Khi cập nhật một xe, remaining_time_seconds được ưu tiên hơn eta_to_first_waypoint trong cùng một yêu cầu.

remaining_time_seconds

Int32Value

Chỉ nhập. Thời gian lái xe còn lại của current_route_segment. Giá trị không được chỉ định nếu trường waypoints trống hoặc trường Vehicle.current_route_segment trống. Giá trị này phải khớp với eta_to_first_waypointcurrent_time nếu tất cả các bên đang sử dụng cùng một đồng hồ.

Khi cập nhật xe, remaining_time_seconds được ưu tiên hơn eta_to_first_waypoint trong cùng một yêu cầu.

waypoints[]

TripWaypoint

Các điểm tham chiếu còn lại được chỉ định cho Xe này.

waypoints_version

Timestamp

Chỉ có đầu ra. Lần gần đây nhất trường waypoints được cập nhật. Ứng dụng nên lưu giá trị này vào bộ nhớ đệm và truyền giá trị này vào GetVehicleRequest để đảm bảo trường waypoints chỉ được trả về nếu cập nhật.

back_to_back_enabled

bool

Cho biết liệu tài xế có chấp nhận các chuyến đi ngược chiều hay không. Nếu giá trị là true, thì SearchVehicles có thể bao gồm xe ngay cả khi xe đó hiện được chỉ định cho một chuyến đi. Giá trị mặc định là false.

navigation_status

NavigationStatus

Trạng thái chỉ đường của xe.

device_settings

DeviceSettings

Chỉ nhập. Thông tin về các chế độ cài đặt trong thiết bị di động mà người lái xe sử dụng.

VehicleType

Loại phương tiện.

Trường
category

Category

Danh mục loại xe

Danh mục

Danh mục loại xe

Enum
UNKNOWN Giá trị mặc định, dùng cho các danh mục xe không xác định hoặc không nhận dạng được.
AUTO Ô tô.
TAXI Bất kỳ loại xe nào hoạt động như taxi (thường được cấp phép hoặc quản lý).
TRUCK Thường là loại xe có dung lượng chứa lớn.
TWO_WHEELER Xe mô tô, xe đạp gắn máy hoặc xe hai bánh khác
BICYCLE Phương tiện vận tải sử dụng con người.
PEDESTRIAN Phương tiện vận chuyển người, thường là đi bộ hoặc chạy, đi dọc theo các đường dành cho người đi bộ.

VehicleAttribute

Mô tả thuộc tính xe dưới dạng một cặp khoá-giá trị. Chuỗi "key:value" không được vượt quá 256 ký tự.

Trường
key

string

Khoá của thuộc tính. Khoá không được chứa ký tự dấu hai chấm (:).

value

string

Giá trị của thuộc tính.

Trường hợp vehicle_attribute_value. Giá trị của thuộc tính có thể ở dạng chuỗi, bool hoặc kiểu kép. vehicle_attribute_value chỉ có thể là một trong những trạng thái sau:
string_value

string

Giá trị thuộc tính đã nhập chuỗi.

Lưu ý: Trường này giống với trường value (sắp ngừng hoạt động). Đối với phương thức tạo hoặc cập nhật, bạn có thể sử dụng một trong hai trường, nhưng bạn nên sử dụng string_value. Nếu bạn đặt cả string_valuevalue, thì các phần tử này phải giống hệt nhau, nếu không sẽ xảy ra lỗi. Cả hai trường đều được điền sẵn vào câu trả lời.

bool_value

bool

Giá trị thuộc tính đã nhập Boolean.

number_value

double

Giá trị thuộc tính đã nhập 2 lần.

VehicleAttributeList

Loại dữ liệu trong danh sách cho các thuộc tính của xe.

Trường
attributes[]

VehicleAttribute

Danh sách các thuộc tính trong bộ sưu tập này.

VehicleLocation

Vị trí, tốc độ và hướng đi của xe tại một thời điểm.

Trường
location

LatLng

Vị trí của xe. Khi được gửi đến Fleet Engine, thông tin vị trí của xe sẽ là vị trí GPS. Khi bạn nhận được thông tin phản hồi, vị trí của xe có thể là vị trí GPS, vị trí bổ sung hoặc vị trí ước đoán khác. Nguồn này được chỉ định trong location_sensor.

horizontal_accuracy
(deprecated)

DoubleValue

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng latlng_accuracy.

latlng_accuracy

DoubleValue

Độ chính xác của bán kính là location tính bằng mét.

heading

Int32Value

Hướng xe đang di chuyển theo độ. 0 đại diện cho phía Bắc. Phạm vi hợp lệ là [0,360).

bearing_accuracy
(deprecated)

DoubleValue

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng heading_accuracy.

heading_accuracy

DoubleValue

Độ chính xác của heading tính theo độ.

altitude

DoubleValue

Độ cao tính bằng mét trên WGS84.

vertical_accuracy
(deprecated)

DoubleValue

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng altitude_accuracy.

altitude_accuracy

DoubleValue

Độ chính xác của altitude tính bằng mét.

speed_kmph
(deprecated)

Int32Value

Tốc độ của xe tính bằng km/giờ. Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng speed.

speed

DoubleValue

Tốc độ của xe tính bằng mét/giây

speed_accuracy

DoubleValue

Độ chính xác: speed tính bằng mét/giây.

update_time

Timestamp

Thời điểm location được cảm biến báo cáo theo đồng hồ của cảm biến.

server_time

Timestamp

Chỉ có đầu ra. Thời điểm máy chủ nhận được thông tin vị trí.

location_sensor

LocationSensor

Nhà cung cấp dữ liệu vị trí (ví dụ: GPS).

is_road_snapped

BoolValue

Liệu location có đang được cố định trên đường hay không.

is_gps_sensor_enabled

BoolValue

Chỉ nhập. Cho biết liệu cảm biến GPS có được bật trên thiết bị di động hay không.

time_since_update

Int32Value

Chỉ nhập. Thời gian (tính bằng giây) kể từ khi vị trí này được gửi lần đầu đến máy chủ. Giá trị này sẽ bằng 0 trong lần cập nhật đầu tiên. Nếu không xác định được thời gian (ví dụ: khi ứng dụng khởi động lại), thì giá trị này sẽ được đặt lại về 0.

num_stale_updates
(deprecated)

Int32Value

Chỉ nhập. Không dùng nữa: Các tín hiệu khác hiện được dùng để xác định xem một vị trí có lỗi thời hay không.

raw_location

LatLng

Vị trí thô của xe (chưa được giao dịch viên đường bộ xử lý).

raw_location_time

Timestamp

Dấu thời gian liên kết với vị trí thô.

raw_location_sensor

LocationSensor

Nguồn vị trí thô. Giá trị mặc định là GPS.

raw_location_accuracy

DoubleValue

Độ chính xác của raw_location dưới dạng bán kính, tính bằng mét.

supplemental_location

LatLng

Vị trí bổ sung do ứng dụng tích hợp cung cấp.

supplemental_location_time

Timestamp

Dấu thời gian liên kết với vị trí bổ sung.

supplemental_location_sensor

LocationSensor

Nguồn của vị trí bổ sung. Giá trị mặc định là CUSTOMER_SUPPLIED_LOCATION.

supplemental_location_accuracy

DoubleValue

Độ chính xác của supplemental_location dưới dạng bán kính, tính bằng mét.

road_snapped
(deprecated)

bool

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng is_road_snapped.

VehicleMatch

Chứa thông tin về xe và các thông tin ước tính liên quan cho một chiếc xe phù hợp với các điểm của các chuyến đi đang hoạt động của chiếc xe SearchVehiclesRequest.

Trường
vehicle

Vehicle

Bắt buộc. Một chiếc xe phù hợp với yêu cầu.

vehicle_pickup_eta

Timestamp

Thời gian đến dự kiến của xe tới điểm đón được chỉ định trong yêu cầu. Giá trị trống cho biết xe không tính được thời gian đến dự kiến. Nếu giá trị SearchVehiclesRequest.include_back_to_backtrue và xe này có một chuyến đi đang hoạt động, thì vehicle_pickup_eta sẽ bao gồm thời gian cần thiết để hoàn tất chuyến đi hiện tại.

vehicle_pickup_distance_meters

Int32Value

Khoảng cách từ vị trí hiện tại của xe đến điểm đón được chỉ định trong yêu cầu, bao gồm cả các điểm đón khách hoặc trả khách trung gian đối với các chuyến đi hiện tại. Khoảng cách này bao gồm quãng đường lái xe (tuyến đường) đã tính toán, cùng với khoảng cách theo đường thẳng giữa điểm cuối của lộ trình và điểm đón được yêu cầu. (Khoảng cách giữa điểm cuối điều hướng và điểm đón được yêu cầu thường nhỏ.) Giá trị trống cho biết có lỗi khi tính khoảng cách.

vehicle_pickup_straight_line_distance_meters

Int32Value

Bắt buộc. Khoảng cách theo đường thẳng giữa xe và điểm đón được chỉ định trong yêu cầu.

vehicle_dropoff_eta

Timestamp

Thời gian dự kiến lái xe hoàn chỉnh của xe đến điểm trả khách được chỉ định trong yêu cầu. ETA bao gồm việc dừng tại bất kỳ điểm tham chiếu nào trước dropoff_point được chỉ định trong yêu cầu. Giá trị này sẽ chỉ được điền khi điểm bỏ ngang được chỉ định trong yêu cầu. Giá trị trống cho biết đã xảy ra lỗi khi tính thời gian đến dự kiến.

vehicle_pickup_to_dropoff_distance_meters

Int32Value

Quãng đường lái xe của xe (tính bằng mét) từ điểm đón đến điểm trả xe được chỉ định trong yêu cầu. Khoảng cách chỉ giữa hai điểm và không bao gồm vị trí của xe hoặc bất kỳ điểm nào khác mà bạn phải ghé thăm trước khi xe đến điểm đón hoặc điểm trả xe. Giá trị này sẽ chỉ được điền khi dropoff_point được chỉ định trong yêu cầu. Giá trị trống cho biết không tính được khoảng cách từ điểm đến lấy hàng đến điểm trả xe được chỉ định trong yêu cầu.

trip_type

TripType

Bắt buộc. Loại chuyến đi của yêu cầu dùng để tính thời gian đến dự kiến tới điểm đón khách.

vehicle_trips_waypoints[]

Waypoint

Danh sách các điểm tham chiếu theo thứ tự dùng để tính toán ETA. Danh sách này bao gồm vị trí của xe, điểm đón của các chuyến đi đang hoạt động của xe và điểm đón được cung cấp trong yêu cầu. Danh sách trống cho biết xe không tính được thời gian đến dự kiến.

vehicle_match_type

VehicleMatchType

Loại kết quả trùng khớp với xe.

requested_ordered_by

VehicleMatchOrder

Đơn đặt hàng đã yêu cầu để sắp xếp các kết quả trùng khớp với xe.

ordered_by

VehicleMatchOrder

Đơn đặt hàng thực tế được dùng cho xe này. Thông thường, giá trị này sẽ khớp với trường "order_by" trong yêu cầu; tuy nhiên, trong một số trường hợp như lỗi máy chủ nội bộ, có thể sử dụng một phương thức khác (chẳng hạn như PICKUP_POINT_STRAIGHT_DISTANCE).

VehicleMatchType

Loại xe trùng khớp.

Enum
UNKNOWN Kiểu khớp xe không xác định
EXCLUSIVE Xe này hiện chưa được chỉ định chuyến đi và có thể đi tới điểm đón.
BACK_TO_BACK Xe hiện được chỉ định cho một chuyến đi, nhưng có thể tiếp tục đến điểm đón sau khi hoàn tất chuyến đi đang diễn ra. Việc tính toán thời gian đến dự kiến và khoảng cách sẽ có tính đến chuyến đi hiện tại.
CARPOOL Xe có đủ chỗ cho một chuyến đi chung.
CARPOOL_BACK_TO_BACK Xe sẽ kết thúc chuyến đi hiện tại, đang hoạt động trước khi đi đến điểm đón. Việc tính toán thời gian đến dự kiến và khoảng cách sẽ có tính đến chuyến đi hiện tại.

VehicleState

Trạng thái của Vehicle.

Enum
UNKNOWN_VEHICLE_STATE Giá trị mặc định, dùng cho trạng thái xe không xác định hoặc không nhận dạng được.
OFFLINE Xe này không nhận các chuyến đi mới. Lưu ý: xe có thể tiếp tục hoạt động ở trạng thái này trong khi hoàn thành chuyến đi được chỉ định cho xe.
ONLINE Xe này đang chấp nhận các chuyến đi mới.

VisualTrafficReportPolylineRendering

Mô tả cách ứng dụng khách sẽ tô màu một phần của hình nhiều đường dọc theo tuyến đường.

Trường
road_stretch[]

RoadStretch

Không bắt buộc. Đường kéo dài sẽ được hiển thị dọc theo hình nhiều đường. Các đoạn đường được đảm bảo sẽ không chồng chéo nhau, và không nhất thiết phải trải dài trên toàn bộ tuyến đường.

Trong trường hợp không có đường kéo dài để tạo kiểu, ứng dụng khách phải áp dụng giá trị mặc định cho tuyến đường.

RoadStretch

Một đoạn đường kéo dài sẽ được kết xuất.

Trường
style

Style

Bắt buộc. Kiểu sẽ áp dụng.

offset_meters

int32

Bắt buộc. Kiểu nên được áp dụng trong khoảng [offset_meters, offset_meters + length_meters).

length_meters

int32

Bắt buộc. Độ dài của đường dẫn nơi áp dụng kiểu.

Phong cách

Kiểu giao thông, cho biết tốc độ giao thông.

Enum
STYLE_UNSPECIFIED Chưa chọn kiểu nào.
SLOWER_TRAFFIC Giao thông đang chậm lại.
TRAFFIC_JAM Có ách tắc giao thông.

Waypoint

Mô tả các điểm trung gian dọc theo một tuyến cho VehicleMatch trong SearchVehiclesResponse. Khái niệm này được biểu thị dưới dạng TripWaypoint trong tất cả các điểm cuối khác.

Trường
lat_lng

LatLng

Vị trí của điểm tham chiếu này.

eta

Timestamp

Thời gian dự kiến mà xe sẽ đến điểm tham chiếu này.

WaypointType

Loại điểm tham chiếu.

Enum
UNKNOWN_WAYPOINT_TYPE Loại điểm tham chiếu không xác định hoặc chưa được chỉ định.
PICKUP_WAYPOINT_TYPE Điểm tham chiếu để đón khách hoặc vật phẩm.
DROP_OFF_WAYPOINT_TYPE Điểm tham chiếu để trả khách hoặc vật phẩm.
INTERMEDIATE_DESTINATION_WAYPOINT_TYPE Điểm tham chiếu cho các điểm đến trung gian trong một chuyến đi nhiều điểm đến.