REST Resource: buildingInsights

منبع

هیچ داده دائمی مرتبط با این منبع وجود ندارد.

مواد و روش ها

findClosest

نزدیکترین ساختمان به یک نقطه پرس و جو را تعیین می کند.