Tài liệu tham khảo về lớp GMSPlaceSearchByTextRequest

Tài liệu tham khảo về lớp GMSPlaceSearchByTextRequest

Tổng quan

Biểu thị định nghĩa yêu cầu tìm kiếm văn bản sẽ được gửi qua GMSPlaceClient

Hàm thành viên công khai

(instancetype)initWithTextQuery:placeProperties:
 Tạo thực thể cho GMSPlaceSearchByTextRequest bằng một truy vấn văn bản và các thuộc tính địa điểm cần trả về.

Thuộc tính

NSString * includedType
 Không có init mặc định.
 Số lượng kết quả tối đa cần trả về. Cho phép các giá trị trong khoảng từ 1 đến 20.
int maxResultCount
float minRating
 Điểm xếp hạng trung bình tối thiểu từ người dùng cho các địa điểm sẽ được đưa vào kết quả.
CẢM GIÁCisOpenNow
 Lọc kết quả theo các địa điểm hiện đang mở cửa.
NSArray< GMSPlaceProperty > * placeProperties
 Mảng GMSPlaceProperty cần được đưa vào kết quả vị trí.
NSArray< NSNumber * > * priceLevels
 Một mảng gồm các giá trị GMSPlacesPriceLevel sẽ lọc các vị trí có trong kết quả.
GMSPlaceSearchByTextRatingPreferencesrankPreference
 GMSPlaceSearchByTextRankPreference dùng để sắp xếp các kết quả trả về từ yêu cầu.
NSString * regionCode
 Mã quốc gia/khu vực Unicode (CLDR) của vị trí gửi yêu cầu.
CẢM GIÁCisStrictTypeFiltering
 Xác định xem có chỉ trả về kết quả của includedType hay không.
NSString * textQuery
 Cụm từ tìm kiếm dạng văn bản.
id< GMSPlaceLocationBias >locationBias
 Vùng được thiên về tìm kiếm.
id< GMSPlaceLocationRestriction >locationRestriction
 Khu vực bị hạn chế để tìm kiếm.

Tài liệu về hàm thành phần

– (instancetype) initWithTextQuery: (NSString *) textQuery
placeProperties: (NSArray< GMSPlaceProperty > *) placeProperties

Tạo thực thể cho GMSPlaceSearchByTextRequest bằng một truy vấn văn bản và các thuộc tính địa điểm cần trả về.

Các tham số:
textQueryTruy vấn chuỗi cho yêu cầu tìm kiếm.
placePropertiesMảng GMSPlaceProperty cần được đưa vào kết quả vị trí.

Tài liệu về tài sản

– (NSString*) includedType [read, write, copy]

Không có init mặc định.

Vui lòng sử dụng trình khởi tạo được chỉ định. Loại địa điểm được yêu cầu.

Truy cập https://developers.google.com/maps/documentation/maps/documentation/places/ios-sdk/data-fields để biết danh sách mới nhất về các loại được hỗ trợ hiện có

– (int) maxResultCount [read, write, assign]

Số lượng kết quả tối đa cần trả về. Cho phép các giá trị trong khoảng từ 1 đến 20.

Bạn có thể xem phạm vi được phép của trường này tại https://developers.google.com/maps/documentation/places/ios-sdk/text-search.

Giá trị mặc định là giới hạn trên.

- (float) minRating [read, write, assign]

Điểm xếp hạng trung bình tối thiểu từ người dùng cho các địa điểm sẽ được đưa vào kết quả.

Điểm xếp hạng sẽ nằm trong phạm vi từ 0,0 đến 5,0.

Mức phân loại được chỉ định sẽ được làm tròn đến số 0,5 gần nhất. Xem thuộc tính xếp hạng GMSPlace.

Giá trị mặc định là 0.0.

– (BOOL) isOpenNow [read, write, assign]

Lọc kết quả theo các địa điểm hiện đang mở cửa.

Giá trị mặc định là đúng.

– (NSArray<GMSPlaceProperty>*) placeProperties [read, assign]

Mảng GMSPlaceProperty cần được đưa vào kết quả vị trí.

– (NSArray<NSNumber *>*) priceLevels [read, write, assign]

Một mảng gồm các giá trị GMSPlacesPriceLevel sẽ lọc các vị trí có trong kết quả.

Bạn có thể chọn bất kỳ tổ hợp mức giá nào; mặc định là tất cả các mức giá.

– (GMSPlaceSearchByTextRatingPreferences) rankPreference [read, write, assign]

GMSPlaceSearchByTextRankPreference dùng để sắp xếp các kết quả trả về từ yêu cầu.

– (NSString*) regionCode [read, write, copy] (Mã vùng)

Mã quốc gia/khu vực Unicode (CLDR) của vị trí gửi yêu cầu.

Khu vực có thể ảnh hưởng đến định dạng và loại dữ liệu được trả về. Nếu bạn không cung cấp mã, thì tức là không thiên về quốc gia/khu vực nào.

Hãy xem https://unicode.org/cldr/charts/latest/supplemental/territory_containment_un_m_49.html để biết mã vùng.

– (BOOL) isStrictTypeFiltering [read, write, assign]

Xác định xem có chỉ trả về kết quả của includedType hay không.

Giá trị mặc định là sai.

– (NSString*) textQuery [read, copy]

Cụm từ tìm kiếm dạng văn bản.

– (id<GMSPlaceLocationBias>) locationBias [read, write, assign]

Vùng được thiên về tìm kiếm.

Vị trí này đóng vai trò là một thiên, có nghĩa là hệ thống sẽ ưu tiên các kết quả ở vị trí đã cho.

Bạn phải đặt locationRestriction (Hạn chế) hoặc locationBias khi thực hiện yêu cầu tìm kiếm.

Nếu bạn đặt chính sách này cùng với locationRestriction, yêu cầu này sẽ bị bỏ qua.

– (id<GMSPlaceLocationRestriction>) locationRestriction [read, write, assign]

Khu vực bị hạn chế để tìm kiếm.

Vị trí này đóng vai trò như một quy định hạn chế có nghĩa là các kết quả bên ngoài vị trí đã cho sẽ không được trả về.

Bạn phải đặt locationRestriction (Hạn chế) hoặc locationBias khi thực hiện yêu cầu tìm kiếm.

Không thể sử dụng với locationBias.

Vị trí giới hạn để tìm kiếm văn bản chỉ hỗ trợ GMSPlaceRLeaderboardLocationOption.