<GMSPlaceLocationRestriction> Tham chiếu giao thức

Tham chiếu giao thức <GMSPlaceLocationRestriction>

Tổng quan

Giao thức để chỉ định rằng vị trí có thể được dùng làm hạn chế tìm kiếm.

Hàm thành viên công khai

(NSURLQueryItem *)locationRestrictionURLQueryItem
 Trả về giới hạn vị trí dưới dạng NSURLQueryItem.

Tài liệu về hàm thành phần

– (NSURLQueryItem *) locationRestrictionURLQueryItem

Trả về giới hạn vị trí dưới dạng NSURLQueryItem.