<GMSPlaceLocationBias> Tài liệu tham khảo về giao thức

Tài liệu tham khảo về giao thức <GMSPlaceLocationBias>

Tổng quan

Giao thức chỉ định rằng vị trí có thể được dùng làm thiên vị tìm kiếm.

Hàm thành viên công khai

(NSURLQueryItem *)locationBiasURLQueryItem
 Trả về độ chệch vị trí dưới dạng NSURLQueryItem.

Tài liệu về hàm thành phần

– (NSURLQueryItem *) locationBiasURLQueryItem

Trả về độ chệch vị trí dưới dạng NSURLQueryItem.