Heatmaps

Lớp HeatmapLayer

Lớp google.maps.visualization.HeatmapLayer

Một lớp cung cấp bản đồ nhiệt được kết xuất phía máy khách, mô tả cường độ của dữ liệu tại các điểm địa lý.

Lớp này mở rộng MVCObject.

Truy cập bằng cách gọi const {HeatmapLayer} = await google.maps.importLibrary("visualization"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

HeatmapLayer
HeatmapLayer([opts])
Các thông số: 
Tạo một thực thể mới của HeatmapLayer.
getData
getData()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  MVCArray<LatLng|WeightedLocation>
Trả về các điểm dữ liệu đang được hiển thị trên bản đồ nhiệt này.
getMap
getMap()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  Map|undefined
setData
setData(data)
Giá trị trả lại hàng: Không có
Đặt các điểm dữ liệu được hiển thị bằng bản đồ nhiệt này.
setMap
setMap(map)
Các thông số: 
  • mapMap optional
Giá trị trả lại hàng: Không có
Hiển thị bản đồ nhiệt trên bản đồ được chỉ định. Nếu bạn đặt bản đồ thành null, bản đồ nhiệt sẽ bị xoá.
setOptions
setOptions(options)
Các thông số: 
Giá trị trả lại hàng: Không có
Kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll

Giao diện HeatmapLayerOptions

Giao diện google.maps.visualization.HeatmapLayerOptions

Đối tượng này xác định các thuộc tính có thể đặt trên đối tượng HeatmapLayer.

data optional
Các điểm dữ liệu cần hiển thị. Bắt buộc.
dissipating optional
Loại:  boolean optional
Chỉ định liệu bản đồ nhiệt có phân tán khi thu phóng hay không. Theo mặc định, bán kính chịu ảnh hưởng của một điểm dữ liệu chỉ được chỉ định bằng tuỳ chọn bán kính. Khi tắt tính năng tiêu tán, tuỳ chọn bán kính được hiểu là bán kính ở mức thu phóng 0.
gradient optional
Loại:  Array<string> optional
Độ dốc màu của bản đồ nhiệt, được chỉ định dưới dạng một mảng chuỗi màu CSS. Tất cả các màu CSS3 đều được hỗ trợ, ngoại trừ các màu được đặt tên mở rộng.
map optional
Loại:  Map optional
Bản đồ mà trên đó lớp được hiển thị.
maxIntensity optional
Loại:  number optional
Cường độ tối đa của bản đồ nhiệt. Theo mặc định, màu bản đồ nhiệt được tự động điều chỉnh theo tỷ lệ theo nồng độ điểm lớn nhất tại bất kỳ điểm ảnh cụ thể nào trên bản đồ. Thuộc tính này cho phép bạn chỉ định một mức tối đa cố định.
opacity optional
Loại:  number optional
Mặc định: 0.6
Độ mờ của bản đồ nhiệt, được biểu thị bằng số từ 0 đến 1.
radius optional
Loại:  number optional
Bán kính ảnh hưởng đối với từng điểm dữ liệu, tính bằng pixel.

Giao diện WeightedLocation

Giao diện google.maps.visualization.WeightedLocation

Mục nhập điểm dữ liệu cho bản đồ nhiệt. Đây là một điểm dữ liệu theo địa lý có thuộc tính trọng số.

location
Loại:  LatLng
Vị trí của điểm dữ liệu.
weight
Loại:  number
Giá trị trọng số của điểm dữ liệu.