Settings (beta)

Lớp Cài đặt

Lớp google.maps.Settings

Cài đặt kiểm soát hành vi của toàn bộ API JavaScript Maps.

Truy cập bằng cách gọi const {Settings} = await google.maps.importLibrary("core"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

BetagetInstance
getInstance()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  Settings
Trả về thực thể singleton của google.maps.Settings.
BetaexperienceIds
Loại:  Iterable<string>
Tập hợp các mã trải nghiệm duy nhất để phân bổ các lệnh gọi API Maps JS. Giá trị trả về là bản sao của giá trị nội bộ được lưu trữ trong thực thể singleton của lớp Settings. Do đó, các thao tác trên google.maps.Settings.getInstance().experienceIds sẽ chỉ sửa đổi bản sao chứ không sửa đổi giá trị nội bộ.

Để cập nhật giá trị nội bộ, hãy đặt thuộc tính bằng với giá trị mới trên thực thể singleton (ví dụ: google.maps.Settings.getInstance().experienceIds = [experienceId];).