Place

Lớp Địa điểm

Lớp google.maps.places.Place

Truy cập bằng cách gọi const {Place} = await google.maps.importLibrary("places"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

Place
Place(options)
Các thông số: 
searchByText
searchByText(request)
Các thông số: 
Giá trị trả về:  Promise<{places:Array<Place>}>
Tìm kiếm địa điểm dựa trên truy vấn văn bản.
searchNearby
searchNearby(request)
Các thông số: 
Giá trị trả về:  Promise<{places:Array<Place>}>
Tìm kiếm địa điểm lân cận.
accessibilityOptions
Loại:  AccessibilityOptions optional
Các tùy chọn hỗ trợ tiếp cận cho Địa điểm này. undefined nếu dữ liệu về tuỳ chọn hỗ trợ tiếp cận chưa được gọi từ máy chủ.
addressComponents
Loại:  Array<AddressComponent> optional
Tập hợp các thành phần địa chỉ cho vị trí của Địa điểm này. Để trống đối tượng nếu không có dữ liệu địa chỉ xác định. undefined nếu dữ liệu địa chỉ chưa được gọi từ máy chủ.
adrFormatAddress
Loại:  string optional
Cách trình bày địa chỉ của Địa điểm ở vi định dạng adr.
allowsDogs
Loại:  boolean optional
attributions
Loại:  Array<Attribution> optional
Văn bản thuộc tính sẽ hiển thị cho kết quả Địa điểm này.
businessStatus
Loại:  BusinessStatus optional
Trạng thái hoạt động của vị trí. null nếu không có trạng thái đã xác định. undefined nếu dữ liệu trạng thái chưa được tải từ máy chủ.
displayName
Loại:  string optional
Tên hiển thị của vị trí. null nếu không có tên. undefined nếu dữ liệu tên chưa được tải từ máy chủ.
editorialSummary
Loại:  string optional
Bản tóm tắt biên tập cho địa điểm này. null nếu không có bản tóm tắt biên tập. undefined nếu trường này chưa được yêu cầu.
editorialSummaryLanguageCode
Loại:  string optional
Nội dung trong phần tóm tắt biên tập cho địa điểm này. null nếu không có bản tóm tắt biên tập. undefined nếu trường này chưa được yêu cầu.
formattedAddress
Loại:  string optional
Địa chỉ đầy đủ của vị trí.
googleMapsURI
Loại:  string optional
URL của trang Google chính thức cho địa điểm này. Đây là trang do Google sở hữu, chứa thông tin phù hợp nhất hiện có về Địa điểm.
hasCurbsidePickup
Loại:  boolean optional
Địa điểm có nhận hàng ở lề đường hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định. Trả về "không xác định" nếu trường này chưa được yêu cầu.
hasDelivery
Loại:  boolean optional
Liệu một địa điểm có dịch vụ giao hàng hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định. Trả về "không xác định" nếu trường này chưa được yêu cầu.
hasDineIn
Loại:  boolean optional
Liệu một địa điểm đã phục vụ ăn uống hay chưa. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định. Trả về "không xác định" nếu trường này chưa được yêu cầu.
hasLiveMusic
Loại:  boolean optional
hasMenuForChildren
Loại:  boolean optional
hasOutdoorSeating
Loại:  boolean optional
hasRestroom
Loại:  boolean optional
hasTakeout
Loại:  boolean optional
Địa điểm có phục vụ đồ ăn mang đi hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định. Trả về "không xác định" nếu trường này chưa được yêu cầu.
hasWiFi
Loại:  boolean optional
iconBackgroundColor
Loại:  string optional
Mã màu giờ theo mặc định cho danh mục của địa điểm.
id
Loại:  string
Mã địa điểm duy nhất.
internationalPhoneNumber
Loại:  string optional
Số điện thoại của Địa điểm ở định dạng quốc tế. Định dạng quốc tế bao gồm mã quốc gia và có tiền tố là dấu cộng (+).
isGoodForChildren
Loại:  boolean optional
isGoodForGroups
Loại:  boolean optional
isGoodForWatchingSports
Loại:  boolean optional
isReservable
Loại:  boolean optional
Cho biết một địa điểm có cho phép đặt chỗ trước hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định. Trả về "không xác định" nếu trường này chưa được yêu cầu.
location
Loại:  LatLng optional
Vị trí của Địa điểm.
nationalPhoneNumber
Loại:  string optional
Số điện thoại của Địa điểm, được định dạng theo quy ước khu vực của số.
parkingOptions
Loại:  ParkingOptions optional
Các lựa chọn về bãi đỗ xe do địa điểm cung cấp. undefined nếu dữ liệu về lựa chọn đỗ xe chưa được gọi từ máy chủ.
paymentOptions
Loại:  PaymentOptions optional
Các lựa chọn thanh toán do địa điểm cung cấp. undefined nếu dữ liệu về các lựa chọn thanh toán chưa được gọi từ máy chủ.
photos
Loại:  Array<Photo> optional
Ảnh của Địa điểm này. Bộ sưu tập này sẽ chứa tối đa 10 đối tượng Photo.
plusCode
Loại:  PlusCode optional
priceLevel
Loại:  PriceLevel optional
Mức giá của Địa điểm. Thuộc tính này có thể trả về bất kỳ giá trị nào sau đây
  • Free
  • Inexpensive
  • Moderate
  • Expensive
  • Very Expensive
rating
Loại:  number optional
Điểm xếp hạng từ 1.0 đến 5.0, dựa trên đánh giá của người dùng về địa điểm này.
regularOpeningHours
Loại:  OpeningHours optional
requestedLanguage
Loại:  string optional
Ngôn ngữ được yêu cầu cho địa điểm này.
requestedRegion
Loại:  string optional
Khu vực được yêu cầu cho địa điểm này.
reviews
Loại:  Array<Review> optional
Danh sách các bài đánh giá về Địa điểm này.
servesBeer
Loại:  boolean optional
Địa điểm có phục vụ bia hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định. Trả về "không xác định" nếu trường này chưa được yêu cầu.
servesBreakfast
Loại:  boolean optional
Địa điểm có phục vụ bữa sáng hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định. Trả về "không xác định" nếu trường này chưa được yêu cầu.
servesBrunch
Loại:  boolean optional
Địa điểm có phục vụ bữa sáng muộn hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định. Trả về "không xác định" nếu trường này chưa được yêu cầu.
servesCocktails
Loại:  boolean optional
servesCoffee
Loại:  boolean optional
servesDessert
Loại:  boolean optional
servesDinner
Loại:  boolean optional
Địa điểm có phục vụ bữa tối hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định. Trả về "không xác định" nếu trường này chưa được yêu cầu.
servesLunch
Loại:  boolean optional
Địa điểm có phục vụ bữa ăn trưa hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định. Trả về "không xác định" nếu trường này chưa được yêu cầu.
servesVegetarianFood
Loại:  boolean optional
Địa điểm có phục vụ đồ ăn chay hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định. Trả về "không xác định" nếu trường này chưa được yêu cầu.
servesWine
Loại:  boolean optional
Địa điểm có phục vụ rượu vang hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định. Trả về "không xác định" nếu trường này chưa được yêu cầu.
svgIconMaskURI
Loại:  string optional
URI đến tài nguyên mặt nạ hình ảnh svg có thể dùng để biểu thị danh mục của một địa điểm.
types
Loại:  Array<string> optional
Một mảng các loại cho Địa điểm này (ví dụ: ["political", "locality"] hoặc ["restaurant", "establishment"]).
userRatingCount
Loại:  number optional
Số lượng điểm xếp hạng từ người dùng đã đóng góp cho Place.rating của Địa điểm này.
utcOffsetMinutes
Loại:  number optional
Chênh lệch so với múi giờ UTC của múi giờ hiện tại của Địa điểm, tính bằng phút. Ví dụ: Giờ chuẩn miền Đông Áo (GMT+10) theo giờ mùa hè so với giờ UTC 11 giờ, vì vậy utc_offset_minutes sẽ là 660. Đối với múi giờ sau giờ UTC, giá trị chênh lệch sẽ là số âm. Ví dụ: utc_offset_minutes-60 cho Cape Verde.
viewport
Loại:  LatLngBounds optional
Chế độ xem ưa thích khi hiển thị Địa điểm này trên bản đồ.
websiteURI
Loại:  string optional
Trang web có thẩm quyền cho Địa điểm này, chẳng hạn như trang chủ của một doanh nghiệp.
openingHours
Loại:  OpeningHours optional
fetchFields
fetchFields(options)
Các thông số: 
Giá trị trả về:  Promise<{place:Place}>
BetagetNextOpeningTime
getNextOpeningTime([date])
Các thông số: 
  • dateDate optional
Giá trị trả về:  Promise<Date optional>
Tính toán Ngày biểu thị thời gian mở cửa tiếp theo. Trả về không xác định nếu dữ liệu không đủ để tính toán kết quả hoặc địa điểm này không hoạt động.
BetaisOpen
isOpen([date])
Các thông số: 
  • dateDate optional Mặc định đến bây giờ.
Giá trị trả về:  Promise<boolean optional>
Kiểm tra xem địa điểm có mở cửa vào ngày giờ cụ thể hay không. Giải quyết bằng undefined nếu dữ liệu đã biết cho vị trí không đủ để tính toán điều này, ví dụ: nếu giờ mở cửa bị huỷ đăng ký.
toJSON
toJSON()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  Object một đối tượng JSON có tất cả các thuộc tính Địa điểm được yêu cầu.

Giao diện PlaceOptions

Giao diện google.maps.places.PlaceOptions

Các tùy chọn để tạo một Địa điểm.

id
Loại:  string
Mã địa điểm duy nhất.
requestedLanguage optional
Loại:  string optional
Giá trị nhận dạng ngôn ngữ của ngôn ngữ mà thông tin chi tiết sẽ được trả về. Xem danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ.
requestedRegion optional
Loại:  string optional
Mã vùng của khu vực của người dùng. Điều này có thể ảnh hưởng đến những ảnh có thể được trả lại và thậm chí là cả những thứ khác. Mã vùng chấp nhận giá trị hai ký tự của ccTLD ("miền cấp cao nhất"). Hầu hết các mã ccTLD (miền cấp cao nhất theo mã quốc gia) đều giống với mã ISO 3166-1, trừ một số trường hợp ngoại lệ đáng chú ý. Ví dụ: ccTLD (miền cấp cao nhất theo mã quốc gia) của Vương quốc Anh là "uk" (.co.uk) trong khi mã ISO 3166-1 của quốc gia này là "gb" (về mặt kỹ thuật, tên này là "Vương quốc Anh và Bắc Ireland").

Lớp AccessibilityOptions

Lớp google.maps.places.AccessibilityOptions

Truy cập bằng cách gọi const {AccessibilityOptions} = await google.maps.importLibrary("places"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

hasWheelchairAccessibleEntrance
Loại:  boolean optional
Địa điểm có lối vào cho xe lăn hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định.
hasWheelchairAccessibleParking
Loại:  boolean optional
Địa điểm có chỗ đỗ xe cho xe lăn hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định.
hasWheelchairAccessibleRestroom
Loại:  boolean optional
Địa điểm có nhà vệ sinh cho xe lăn hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định.
hasWheelchairAccessibleSeating
Loại:  boolean optional
Địa điểm có chỗ ngồi cho xe lăn hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định.

Lớp AddressComponent

Lớp google.maps.places.AddressComponent

Truy cập bằng cách gọi const {AddressComponent} = await google.maps.importLibrary("places"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

longText
Loại:  string optional
Văn bản đầy đủ của thành phần địa chỉ.
shortText
Loại:  string optional
Văn bản ngắn gọn, viết tắt của thành phần địa chỉ đã cho.
types
Loại:  Array<string>
Một mảng chuỗi cho biết loại của thành phần địa chỉ này. Bạn có thể xem danh sách các loại hợp lệ tại đây.

Lớp Attribution

Lớp google.maps.places.Attribution

Truy cập bằng cách gọi const {Attribution} = await google.maps.importLibrary("places"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

provider
Loại:  string optional
Văn bản thuộc tính sẽ hiển thị cho kết quả Địa điểm này.
providerURI
Loại:  string optional

Giao diện FetchFieldsRequest

Giao diện google.maps.places.FetchFieldsRequest

Các tùy chọn để tìm nạp trường Địa điểm.

fields
Loại:  Array<string>
Danh sách trường cần tìm nạp.

Lớp OpeningHours

Lớp google.maps.places.OpeningHours

Truy cập bằng cách gọi const {OpeningHours} = await google.maps.importLibrary("places"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

periods
Khoảng thời gian mở cửa cho mỗi ngày trong tuần, bắt đầu từ Chủ Nhật, theo thứ tự thời gian. Không bao gồm những ngày Địa điểm không mở cửa.
weekdayDescriptions
Loại:  Array<string>
Một mảng gồm 7 chuỗi thể hiện giờ mở cửa được định dạng cho mỗi ngày trong tuần. Dịch vụ địa điểm sẽ định dạng và bản địa hoá giờ mở cửa phù hợp với ngôn ngữ hiện tại. Thứ tự của các phần tử trong mảng này phụ thuộc vào ngôn ngữ. Một số ngôn ngữ bắt đầu vào thứ Hai, trong khi một số ngôn ngữ khác bắt đầu vào Chủ Nhật.

Lớp OpeningHoursPeriod

Lớp google.maps.places.OpeningHoursPeriod

Truy cập bằng cách gọi const {OpeningHoursPeriod} = await google.maps.importLibrary("places"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

close
Loại:  OpeningHoursPoint optional
Thời gian đóng cửa của Địa điểm.
open
Giờ mở cửa của Địa điểm.

Lớp OpeningHoursPoint

Lớp google.maps.places.OpeningHoursPoint

Truy cập bằng cách gọi const {OpeningHoursPoint} = await google.maps.importLibrary("places"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

day
Loại:  number
Ngày trong tuần, dưới dạng một số trong phạm vi [0, 6], bắt đầu từ Chủ Nhật. Ví dụ: 2 có nghĩa là thứ Ba.
hour
Loại:  number
Giờ của ExpandHoursPoint.time dưới dạng một số, trong phạm vi [0, 23]. Thông tin này sẽ được báo cáo theo múi giờ của Địa điểm.
minute
Loại:  number
Phút của OpenHoursPoint.time dưới dạng một số, trong phạm vi [0, 59]. Thông tin này sẽ được báo cáo theo múi giờ của Địa điểm.

Lớp ParkingOptions

Lớp google.maps.places.ParkingOptions

Truy cập bằng cách gọi const {ParkingOptions} = await google.maps.importLibrary("places"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

hasFreeGarageParking
Loại:  boolean optional
Địa điểm có cung cấp chỗ đỗ xe miễn phí hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định.
hasFreeParkingLot
Loại:  boolean optional
Địa điểm có cung cấp bãi đỗ xe miễn phí hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định.
hasFreeStreetParking
Loại:  boolean optional
Địa điểm có cung cấp chỗ đỗ xe miễn phí trên đường hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định.
hasPaidGarageParking
Loại:  boolean optional
Địa điểm có cung cấp chỗ đỗ xe có tính phí hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định.
hasPaidParkingLot
Loại:  boolean optional
Địa điểm có cung cấp bãi đỗ xe có tính phí hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định.
hasPaidStreetParking
Loại:  boolean optional
Địa điểm có cung cấp chỗ đỗ xe có tính phí trên đường hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định.
hasValetParking
Loại:  boolean optional
Địa điểm có cung cấp dịch vụ đỗ xe hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định.

Lớp PaymentOptions

Lớp google.maps.places.PaymentOptions

Truy cập bằng cách gọi const {PaymentOptions} = await google.maps.importLibrary("places"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

acceptsCashOnly
Loại:  boolean optional
Địa điểm có chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định.
acceptsCreditCards
Loại:  boolean optional
Địa điểm có chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định.
acceptsDebitCards
Loại:  boolean optional
Địa điểm có chấp nhận thanh toán qua thẻ ghi nợ hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định.
acceptsNFC
Loại:  boolean optional
Địa điểm có chấp nhận thanh toán qua NFC hay không. Trả về "true" hoặc "false" nếu đã biết giá trị. Trả về "null" nếu giá trị không xác định.

Lớp Ảnh

Lớp google.maps.places.Photo

Truy cập bằng cách gọi const {Photo} = await google.maps.importLibrary("places"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

authorAttributions
Văn bản ghi nhận tác giả sẽ hiển thị cho ảnh này.
heightPx
Loại:  number
Chiều cao của ảnh tính bằng pixel.
widthPx
Loại:  number
Chiều rộng của ảnh tính bằng pixel.
getURI
getURI([options])
Các thông số: 
Giá trị trả về:  string
Trả về URL hình ảnh tương ứng với các tuỳ chọn được chỉ định.

Lớp AuthorAttribution

Lớp google.maps.places.AuthorAttribution

Truy cập bằng cách gọi const {AuthorAttribution} = await google.maps.importLibrary("places"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

displayName
Loại:  string
Tên tác giả cho kết quả này.
photoURI
Loại:  string optional
URI ảnh của tác giả cho kết quả này. Tính năng này không phải lúc nào cũng dùng được.
uri
Loại:  string optional
URI hồ sơ của tác giả cho kết quả này.

Lớp PlusCode

Lớp google.maps.places.PlusCode

Truy cập bằng cách gọi const {PlusCode} = await google.maps.importLibrary("places"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

compoundCode
Loại:  string optional
Mã cộng có tỷ lệ 1/8000 của độ bằng 1/8000 của khu vực độ nơi bốn ký tự đầu tiên (mã vùng) bị thả và thay thế bằng mô tả vị trí. Ví dụ: "9G8F+5W Zurich, Thuỵ Sĩ".
globalCode
Loại:  string optional
Một mã cộng với tỷ lệ 1/8000 của một độ bằng 1/8000 của một khu vực bằng độ. Ví dụ: "8FVC9G8F+5W".

Lớp Review

Lớp google.maps.places.Review

Truy cập bằng cách gọi const {Review} = await google.maps.importLibrary("places"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

authorAttribution
Loại:  AuthorAttribution optional
Người đánh giá.
publishTime
Loại:  Date optional
rating
Loại:  number optional
Điểm xếp hạng của bài đánh giá này, bao gồm cả điểm từ 1.0 đến 5.0.
relativePublishTimeDescription
Loại:  string optional
Một chuỗi thời gian gần đây được định dạng, thể hiện thời gian xem xét so với thời gian hiện tại theo một biểu mẫu phù hợp với ngôn ngữ và quốc gia. Ví dụ: `"một tháng trước"'.
text
Loại:  string optional
Văn bản đánh giá.
textLanguageCode
Loại:  string optional
Mã ngôn ngữ IETF cho biết ngôn ngữ dùng để viết bài đánh giá này. Xin lưu ý rằng mã này chỉ bao gồm thẻ ngôn ngữ chính mà không có bất kỳ thẻ phụ nào chỉ quốc gia hoặc khu vực. Ví dụ: tất cả các bài đánh giá bằng tiếng Anh đều được gắn thẻ là 'en' thay vì "en-AU" hoặc "en-UK".

Hằng số PriceLevel

Hằng số google.maps.places.PriceLevel

Enum mức giá cho các đối tượng Địa điểm.

Truy cập bằng cách gọi const {PriceLevel} = await google.maps.importLibrary("places"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

EXPENSIVE
FREE
INEXPENSIVE
MODERATE
VERY_EXPENSIVE

Giao diện SearchByTextRequest

Giao diện google.maps.places.SearchByTextRequest

Giao diện yêu cầu của Place.searchByText.

fields
Loại:  Array<string>
Các trường được đưa vào phản hồi, sẽ được tính phí. Nếu ['*'] được truyền vào, tất cả các trường có sẵn sẽ được trả về và thanh toán (điều này không được đề xuất cho quá trình triển khai sản xuất). Để xem danh sách trường, hãy xem PlaceResult. Bạn có thể chỉ định các trường lồng nhau bằng đường dẫn dấu chấm (ví dụ: "geometry.location").
includedType optional
Loại:  string optional
Loại địa điểm được yêu cầu. Danh sách đầy đủ các loại được hỗ trợ: https://developers.google.com/maps/documentation/places/web-service/place-types. Chỉ hỗ trợ một loại được đưa vào. Xem SearchByTextRequest.useStrictTypeFiltering
isOpenNow optional
Loại:  boolean optional
Mặc định: false
Dùng để hạn chế tìm kiếm trong các địa điểm hiện đang mở.
language optional
Loại:  string optional
Thông tin chi tiết về địa điểm sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ ưu tiên (nếu có). Sẽ được đặt mặc định theo lựa chọn ngôn ngữ ưu tiên của trình duyệt. Danh sách các ngôn ngữ hiện được hỗ trợ: https://developers.google.com/maps/faq#languagesupport.
locationBias optional
Khu vực sẽ tìm kiếm. Vị trí này đóng vai trò là một thiên có nghĩa là các kết quả xung quanh vị trí đã cho có thể được trả về. Không thể đặt cùng với locationRestriction.
locationRestriction optional
Khu vực sẽ tìm kiếm. Vị trí này đóng vai trò là một quy định hạn chế có nghĩa là sẽ không trả về các kết quả bên ngoài vị trí nhất định. Không thể đặt cùng với locationBias.
maxResultCount optional
Loại:  number optional
Số kết quả tối đa cần trả về. Giá trị này phải nằm trong khoảng từ 1 đến 20.
minRating optional
Loại:  number optional
Lọc ra kết quả có điểm xếp hạng trung bình từ người dùng hoàn toàn thấp hơn giới hạn này. Giá trị hợp lệ phải là một số thực từ 0 đến 5 (bao gồm) ở nhịp 0,5, tức là [0, 0,5, 1,0, ... , 5.0]. Các mức định mức đầu vào sẽ được làm tròn đến giá trị 0,5(trần) gần nhất. Ví dụ: điểm xếp hạng 0,6 sẽ loại bỏ tất cả kết quả có điểm xếp hạng thấp hơn 1,0.
priceLevels optional
Loại:  Array<PriceLevel> optional
Dùng để giới hạn tìm kiếm trong những địa điểm được đánh dấu là mức giá nhất định. Bạn có thể chọn bất kỳ tổ hợp mức giá nào. Mặc định cho tất cả các mức giá.
query optional
Loại:  string optional
BetarankBy optional
Loại:  SearchByTextRankPreference optional
rankPreference optional
Loại:  SearchByTextRankPreference optional
Mặc định: SearchByTextRankPreference.DISTANCE
Cách xếp hạng kết quả trong câu trả lời.
region optional
Loại:  string optional
Mã quốc gia/khu vực Unicode (CLDR) của vị trí xuất phát yêu cầu. Tham số này dùng để hiển thị thông tin chi tiết về địa điểm, chẳng hạn như tên địa điểm theo khu vực cụ thể, nếu có. Tham số này có thể ảnh hưởng đến kết quả dựa trên luật hiện hành. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào https://www.unicode.org/cldr/charts/latest/supplemental/territory_language_information.html. Xin lưu ý rằng mã vùng gồm 3 chữ số hiện không được hỗ trợ.
textQuery optional
Loại:  string optional
Bắt buộc. Truy vấn văn bản cho tìm kiếm bằng văn bản.
useStrictTypeFiltering optional
Loại:  boolean optional
Mặc định: false
Dùng để đặt chế độ lọc loại nghiêm ngặt cho SearchByTextRequest.includedType. Nếu bạn đặt chính sách này thành true (đúng), thì chỉ kết quả thuộc cùng loại mới được trả về.

Hằng số SearchByTextRankPreference

Hằng số google.maps.places.SearchByTextRankPreference

Enum RankPreference cho SearchByTextRequest.

Truy cập bằng cách gọi const {SearchByTextRankPreference} = await google.maps.importLibrary("places"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

DISTANCE Xếp hạng kết quả theo khoảng cách.
RELEVANCE Xếp hạng kết quả theo mức độ liên quan.

Giao diện SearchNearbyRequest

Giao diện google.maps.places.SearchNearbyRequest

Giao diện yêu cầu của Place.searchNearby. Để biết thêm thông tin về yêu cầu, hãy xem Tài liệu tham khảo API Địa điểm.

fields
Loại:  Array<string>
Các trường được đưa vào phản hồi, sẽ được tính phí. Nếu ['*'] được truyền vào, tất cả các trường có sẵn sẽ được trả về và thanh toán (điều này không được đề xuất cho quá trình triển khai sản xuất). Để xem danh sách trường, hãy xem PlaceResult. Bạn có thể chỉ định các trường lồng nhau bằng đường dẫn dấu chấm (ví dụ: "geometry.location").
locationRestriction
Vùng cần tìm kiếm, được chỉ định dưới dạng một hình tròn có tâm và bán kính. Kết quả bên ngoài vị trí đã cho không được trả về.
excludedPrimaryTypes optional
Loại:  Array<string> optional
Loại địa điểm chính bị loại trừ. Xem danh sách đầy đủ các loại được hỗ trợ. Một địa điểm chỉ có thể có một loại chính. Bạn có thể chỉ định tối đa 50 loại. Nếu bạn chỉ định cùng một loại trong cả danh sách includedexcluded thì hệ thống sẽ trả về lỗi INVALID_ mở rộng.
includedPrimaryTypes optional
Loại:  Array<string> optional
Loại địa điểm chính đã bao gồm. Xem danh sách đầy đủ các loại được hỗ trợ. Một địa điểm chỉ có thể có một loại chính. Bạn có thể chỉ định tối đa 50 loại. Nếu bạn chỉ định cùng một loại trong cả danh sách includedexcluded thì hệ thống sẽ trả về lỗi INVALID_ mở rộng.
includedTypes optional
Loại:  Array<string> optional
Loại địa điểm được bao gồm. Xem danh sách đầy đủ các loại được hỗ trợ. Một địa điểm có thể có nhiều loại địa điểm khác nhau. Bạn có thể chỉ định tối đa 50 loại. Nếu bạn chỉ định cùng một loại trong cả danh sách includedexcluded thì hệ thống sẽ trả về lỗi INVALID_ mở rộng.
language optional
Loại:  string optional
Thông tin chi tiết về địa điểm sẽ được hiển thị bằng ngôn ngữ ưu tiên (nếu có). Sẽ được đặt mặc định theo lựa chọn ngôn ngữ ưu tiên của trình duyệt. Danh sách các ngôn ngữ hiện được hỗ trợ: https://developers.google.com/maps/faq#languagesupport.
maxResultCount optional
Loại:  number optional
Số kết quả tối đa cần trả về. Giá trị này phải nằm trong khoảng từ 1 đến 20.
rankPreference optional
Loại:  SearchNearbyRankPreference optional
Mặc định: SearchNearbyRankPreference.DISTANCE
Cách xếp hạng kết quả trong câu trả lời.
region optional
Loại:  string optional
Mã quốc gia/khu vực Unicode (CLDR) của vị trí xuất phát yêu cầu. Tham số này dùng để hiển thị thông tin chi tiết về địa điểm, chẳng hạn như tên địa điểm theo khu vực cụ thể, nếu có. Tham số này có thể ảnh hưởng đến kết quả dựa trên luật hiện hành. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào https://www.unicode.org/cldr/charts/latest/supplemental/territory_language_information.html. Xin lưu ý rằng mã vùng gồm 3 chữ số hiện không được hỗ trợ.

Hằng số SearchNearbyRankPreference

Hằng số google.maps.places.SearchNearbyRankPreference

Enum RankPreference cho Search NearbyRequest.

Truy cập bằng cách gọi const {SearchNearbyRankPreference} = await google.maps.importLibrary("places"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

DISTANCE Xếp hạng kết quả theo khoảng cách.
POPULARITY Xếp hạng kết quả theo mức độ phổ biến.