KML

Lớp KmlLayer

Lớp google.maps.KmlLayer

KmlLayer thêm mã đánh dấu địa lý vào bản đồ từ tệp KML, KMZ hoặc GeoRSS được lưu trữ trên máy chủ web có thể truy cập công khai. Hệ thống cung cấp một đối tượng KmlFeatureData cho từng tính năng khi bạn nhấp vào.

Lớp này mở rộng MVCObject.

Truy cập bằng cách gọi const {KmlLayer} = await google.maps.importLibrary("maps"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

KmlLayer
KmlLayer([opts])
Các thông số: 
Tạo một KmlLayer để hiển thị nội dung của tệp KML/KMZ đã chỉ định (https://developers.google.com/kml/documentation/kmlreference) hoặc tệp GeoRSS (http://www.georss.org).
getDefaultViewport
getDefaultViewport()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  LatLngBounds
Nhận chế độ xem mặc định cho lớp đang được hiển thị.
getMap
getMap()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  Map
Nhận bản đồ nơi Lớp KML đang được kết xuất.
getMetadata
getMetadata()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  KmlLayerMetadata
Lấy siêu dữ liệu được liên kết với lớp này, như được chỉ định trong mã đánh dấu lớp.
getStatus
getStatus()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  KmlLayerStatus
Nhận trạng thái của lớp, được đặt sau khi tài liệu được yêu cầu đã tải.
getUrl
getUrl()
Tham số: Không có
Giá trị trả về: URL string
Lấy URL của tệp KML đang được hiển thị.
getZIndex
getZIndex()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  number Chỉ mục z.
Lấy chỉ mục z của Lớp KML.
setMap
setMap(map)
Các thông số: 
Giá trị trả lại hàng: Không có
Hiển thị Lớp KML trên bản đồ được chỉ định. Nếu bản đồ được đặt thành null, lớp sẽ bị xóa.
setOptions
setOptions(options)
Các thông số: 
Giá trị trả lại hàng: Không có
setUrl
setUrl(url)
Các thông số: 
  • urlstring
Giá trị trả lại hàng: Không có
Đặt URL của tệp KML để hiển thị.
setZIndex
setZIndex(zIndex)
Các thông số: 
  • zIndexnumber Chỉ mục z cần đặt.
Giá trị trả lại hàng: Không có
Đặt chỉ mục z của Lớp KML.
Kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll
click
function(kmlClickEvent)
Đối số: 
Sự kiện này được kích hoạt khi nhấp vào một đối tượng trong lớp.
defaultviewport_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi chế độ xem mặc định của lớp KML thay đổi.
status_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi lớp KML đã tải xong. Tại thời điểm này, bạn có thể đọc thuộc tính trạng thái một cách an toàn để xác định xem lớp đã được tải thành công hay chưa.

Giao diện KmlLayerOptions

Giao diện google.maps.KmlLayerOptions

Đối tượng này xác định các thuộc tính có thể đặt trên đối tượng KmlLayer.

clickable optional
Loại:  boolean optional
Mặc định: true
Nếu là true, lớp này sẽ nhận được các sự kiện chuột.
map optional
Loại:  Map optional
Bản đồ mà trên đó lớp được hiển thị.
preserveViewport optional
Loại:  boolean optional
Mặc định: false
Nếu tuỳ chọn này được đặt thành true hoặc nếu tâm và mức thu phóng của bản đồ chưa bao giờ được đặt, bản đồ đầu vào sẽ được căn giữa và thu phóng tới hộp giới hạn của nội dung lớp.
screenOverlays optional
Loại:  boolean optional
Mặc định: true
Liệu có hiển thị lớp phủ màn hình hay không.
suppressInfoWindows optional
Loại:  boolean optional
Ngăn hiển thị cửa sổ thông tin khi nhấp vào các đối tượng lớp.
url optional
Loại:  string optional
URL của tài liệu KML cần hiển thị.
zIndex optional
Loại:  number optional
Chỉ mục z của lớp.

Giao diện KmlLayerMetadata

Giao diện google.maps.KmlLayerMetadata

Siêu dữ liệu cho một lớp KML, ở định dạng JSON.

author
Loại:  KmlAuthor
<atom:author> của lớp, được trích xuất từ mã đánh dấu lớp.
description
Loại:  string
<description> của lớp, được trích xuất từ mã đánh dấu lớp.
hasScreenOverlays
Loại:  boolean
Liệu lớp có bất kỳ lớp phủ màn hình nào không.
name
Loại:  string
<name> của lớp, được trích xuất từ mã đánh dấu lớp.
snippet
Loại:  string
<Snippet> của lớp, được trích xuất từ mã đánh dấu lớp

Hằng số KmlLayerStatus

Hằng số google.maps.KmlLayerStatus

Trạng thái được KmlLayer trả về khi hoàn tất quá trình tải tài liệu. Hãy chỉ định các biến này theo giá trị hoặc bằng cách sử dụng tên của hằng số. Ví dụ: 'OK' hoặc google.maps.KmlLayerStatus.OK

Truy cập bằng cách gọi const {KmlLayerStatus} = await google.maps.importLibrary("maps"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

DOCUMENT_NOT_FOUND Không tìm thấy tài liệu. Rất có thể đó là một URL không hợp lệ hoặc giấy tờ không được cung cấp công khai.
DOCUMENT_TOO_LARGE Tài liệu vượt quá giới hạn kích thước tệp của KmlLayer.
FETCH_ERROR Không tìm nạp được tài liệu.
INVALID_DOCUMENT Tài liệu này không phải là tài liệu KML, KMZ hoặc GeoRSS hợp lệ.
INVALID_REQUEST KmlLayer không hợp lệ.
LIMITS_EXCEEDED Tài liệu vượt quá giới hạn đối tượng của KmlLayer.
OK Lớp đã được tải thành công.
TIMED_OUT Không thể tải tài liệu trong một khoảng thời gian hợp lý.
UNKNOWN Không tải được tài liệu vì lý do không xác định.

Giao diện KmlMouseEvent

Giao diện google.maps.KmlMouseEvent

Các thuộc tính của sự kiện nhấp chuột trên tài liệu KML/KMZ hoặc GeoRSS.

featureData
Loại:  KmlFeatureData
Đối tượng KmlFeatureData chứa thông tin về tính năng được nhấp.
latLng
Loại:  LatLng
Vị trí nơi neo một cửa sổ thông tin vào đối tượng được nhấp.
pixelOffset
Loại:  Size
Mức bù trừ để áp dụng cho một cửa sổ thông tin liên kết với đối tượng được nhấp.

Giao diện KmlFeatureData

Giao diện google.maps.KmlFeatureData

Dữ liệu cho một đối tượng KML đơn lẻ ở định dạng JSON, được trả về khi người dùng nhấp vào một đối tượng KML. Dữ liệu chứa trong đối tượng này phản ánh dữ liệu liên quan đến đối tượng trong mã đánh dấu KML hoặc GeoRSS mà đối tượng được khai báo.

author
Loại:  KmlAuthor
<atom:author> của đối tượng, được trích xuất từ mã đánh dấu lớp (nếu được chỉ định).
description
Loại:  string
<description> của tính năng, được trích xuất từ mã đánh dấu lớp.
id
Loại:  string
<id> của tính năng, được trích xuất từ mã đánh dấu lớp. Nếu bạn chưa chỉ định <id>, hệ thống sẽ tạo một mã nhận dạng duy nhất cho đối tượng này.
infoWindowHtml
Loại:  string
Văn bản có kiểu bong bóng của đối tượng, nếu được đặt.
name
Loại:  string
<name> của tính năng, được trích xuất từ mã đánh dấu lớp.
snippet
Loại:  string
<Snippet> của tính năng, được trích xuất từ mã đánh dấu lớp.

Giao diện KmlAuthor

Giao diện google.maps.KmlAuthor

Chứa thông tin chi tiết về tác giả của một tài liệu hoặc đối tượng KML.

email
Loại:  string
Địa chỉ email của tác giả hoặc một chuỗi trống nếu không được chỉ định.
name
Loại:  string
Tên tác giả hoặc chuỗi trống nếu không được chỉ định.
uri
Loại:  string
Trang chủ của tác giả hoặc một chuỗi trống nếu không được chỉ định.