Drawing Library

DrawingManager

Lớp google.maps.drawing.DrawingManager

Cho phép người dùng vẽ điểm đánh dấu, đa giác, hình nhiều đường, hình chữ nhật và hình tròn trên bản đồ. Chế độ vẽ của DrawingManager xác định loại lớp phủ sẽ do người dùng tạo. Thêm điều khiển vào bản đồ, cho phép người dùng chuyển đổi chế độ vẽ.

Lớp này mở rộng MVCObject.

Truy cập bằng cách gọi const {DrawingManager} = await google.maps.importLibrary("drawing"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

DrawingManager
DrawingManager([options])
Các thông số: 
Tạo DrawingManager cho phép người dùng vẽ các lớp phủ trên bản đồ và chuyển đổi giữa loại lớp phủ được vẽ bằng một thành phần điều khiển bản vẽ.
getDrawingMode
getDrawingMode()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  OverlayType|null
Trả về chế độ vẽ của DrawingManager.
getMap
getMap()
Tham số: Không có
Giá trị trả về:  Map
Trả về Map có đính kèm DrawingManager, là Map mà trên đó các lớp phủ được tạo sẽ được đặt.
setDrawingMode
setDrawingMode(drawingMode)
Các thông số: 
Giá trị trả lại hàng: Không có
Thay đổi chế độ vẽ của DrawingManager để xác định loại lớp phủ cần thêm trên bản đồ. Giá trị được chấp nhận là 'marker', 'polygon', 'polyline', 'rectangle', 'circle' hoặc null. Chế độ vẽ của null có nghĩa là người dùng có thể tương tác với bản đồ như bình thường và thao tác nhấp sẽ không vẽ bất cứ thứ gì.
setMap
setMap(map)
Các thông số: 
Giá trị trả lại hàng: Không có
Đính kèm đối tượng DrawingManager vào Map đã chỉ định.
setOptions
setOptions(options)
Các thông số: 
Giá trị trả lại hàng: Không có
Đặt các tuỳ chọn cho DrawingManager.
Kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll
circlecomplete
function(circle)
Đối số: 
  • circleCircle Hình tròn mà người dùng vừa vẽ.
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng hoàn tất thao tác vẽ một vòng tròn.
markercomplete
function(marker)
Đối số: 
  • markerMarker Điểm đánh dấu mà người dùng vừa vẽ.
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng đã vẽ xong một điểm đánh dấu.
overlaycomplete
function(event)
Đối số: 
  • eventOverlayCompleteEvent Lớp phủ mà người dùng vừa vẽ, cùng với loại lớp phủ.
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng hoàn tất việc vẽ một lớp phủ thuộc bất kỳ loại nào.
polygoncomplete
function(polygon)
Đối số: 
  • polygonPolygon Đa giác mà người dùng vừa vẽ.
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng vẽ xong một đa giác.
polylinecomplete
function(polyline)
Đối số: 
  • polylinePolyline Hình nhiều đường mà người dùng vừa vẽ.
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng vẽ xong một hình nhiều đường.
rectanglecomplete
function(rectangle)
Đối số: 
  • rectangleRectangle Hình chữ nhật mà người dùng vừa vẽ.
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng vẽ xong một hình chữ nhật.

Giao diện DrawingManagerOptions

Giao diện google.maps.drawing.DrawingManagerOptions

Các tuỳ chọn dành cho trình quản lý bản vẽ.

circleOptions optional
Loại:  CircleOptions optional
Tùy chọn áp dụng cho bất kỳ vòng kết nối mới nào được tạo bằng DrawingManager này. Thuộc tính centerradius sẽ bị bỏ qua, và thuộc tính map của vòng tròn mới luôn được đặt thành bản đồ của DrawingManager.
drawingControl optional
Loại:  boolean optional
Mặc định: true
Trạng thái bật/tắt của thành phần điều khiển bản vẽ.
drawingControlOptions optional
Loại:  DrawingControlOptions optional
Các tuỳ chọn hiển thị cho thành phần điều khiển bản vẽ.
drawingMode optional
Loại:  OverlayType optional
Chế độ vẽ của DrawingManager giúp xác định loại lớp phủ được thêm vào bản đồ. Giá trị được chấp nhận là 'marker', 'polygon', 'polyline', 'rectangle', 'circle' hoặc null. Chế độ vẽ của null có nghĩa là người dùng có thể tương tác với bản đồ như bình thường và thao tác nhấp sẽ không vẽ bất cứ thứ gì.
map optional
Loại:  Map optional
Map đính kèm DrawingManager, là Map mà trên đó các lớp phủ được tạo sẽ được đặt.
markerOptions optional
Loại:  MarkerOptions optional
Các tuỳ chọn để áp dụng cho mọi điểm đánh dấu mới được tạo bằng DrawingManager này. Thuộc tính position sẽ bị bỏ qua và thuộc tính map của một điểm đánh dấu mới sẽ luôn được đặt thành bản đồ của DrawingManager.
polygonOptions optional
Loại:  PolygonOptions optional
Các lựa chọn để áp dụng cho mọi đa giác mới được tạo bằng DrawingManager này. Thuộc tính paths sẽ bị bỏ qua, và thuộc tính map của đa giác mới luôn được đặt thành bản đồ của DrawingManager.
polylineOptions optional
Loại:  PolylineOptions optional
Các tuỳ chọn để áp dụng cho mọi hình nhiều đường mới được tạo bằng DrawingManager này. Thuộc tính path sẽ bị bỏ qua và thuộc tính map của một hình nhiều đường mới luôn được đặt thành bản đồ của DrawingManager.
rectangleOptions optional
Loại:  RectangleOptions optional
Các tuỳ chọn để áp dụng cho mọi hình chữ nhật mới được tạo bằng DrawingManager này. Thuộc tính bounds sẽ bị bỏ qua và thuộc tính map của hình chữ nhật mới luôn được đặt thành bản đồ của DrawingManager.

Giao diện DrawingControlOptions

Giao diện google.maps.drawing.DrawingControlOptions

Các tuỳ chọn để kết xuất thành phần điều khiển bản vẽ.

drawingModes optional
Loại:  Array<OverlayType> optional
Các chế độ vẽ hiển thị trong thành phần điều khiển bản vẽ, theo thứ tự hiển thị. Biểu tượng bàn tay (tương ứng với chế độ vẽ null) luôn có sẵn và không được chỉ định trong mảng này.
position optional
Loại:  ControlPosition optional
Mã vị trí. Được sử dụng để chỉ định vị trí của điều khiển trên bản đồ.

Giao diện OverlayCompleteEvent

Giao diện google.maps.drawing.OverlayCompleteEvent

Các thuộc tính của một sự kiện lớp phủ hoàn tất trên DrawingManager.

overlay
Lớp phủ đã hoàn tất.
type
Loại:  OverlayType
Loại lớp phủ đã hoàn thành.

Hằng số OverlayType

Hằng số google.maps.drawing.OverlayType

Các loại lớp phủ có thể do DrawingManager tạo. Hãy chỉ định các biến này theo giá trị hoặc bằng cách sử dụng tên của hằng số. Ví dụ: 'polygon' hoặc google.maps.drawing.OverlayType.POLYGON

Truy cập bằng cách gọi const {OverlayType} = await google.maps.importLibrary("drawing"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

CIRCLE Chỉ định rằng DrawingManager tạo các vòng kết nối và lớp phủ được cung cấp trong sự kiện overlaycomplete là một vòng kết nối.
MARKER Chỉ định DrawingManager tạo điểm đánh dấu và lớp phủ được cung cấp trong sự kiện overlaycomplete là một điểm đánh dấu.
POLYGON Chỉ định rằng DrawingManager tạo ra đa giác và lớp phủ được cung cấp trong sự kiện overlaycomplete là một đa giác.
POLYLINE Chỉ định rằng DrawingManager tạo ra hình nhiều đường và lớp phủ được cung cấp trong sự kiện overlaycomplete là hình nhiều đường.
RECTANGLE Chỉ định rằng DrawingManager tạo hình chữ nhật và lớp phủ được cung cấp trong sự kiện overlaycomplete là hình chữ nhật.