GMSFeatureType

GMSFeatureType

شمارش ها

enum GMSFeatureType {
GMSFeatureTypeAdministrativeAreaLevel1 ، GMSFeatureTypeAdministrativeAreaLevel2 ، GMSFeatureTypeCountry ، GMSFeatureTypeLocality ،
GMSFeatureTypePostalCode ، GMSFeatureTypeSchoolDistrict
}
شناسه برای انواع ویژگی. بیشتر...

نوع شمارش اسناد

شناسه برای انواع ویژگی.

شمارشگر:
GMSFeatureTypeAdministrativeAreaLevel1

یک نهاد مدنی درجه یک زیر سطح کشور را نشان می دهد.

GMSFeatureTypeAdministrativeAreaLevel2

نشان دهنده یک نهاد مدنی درجه دوم زیر سطح کشور است.

GMSFeatureTypeCountry

نهاد سیاسی ملی را نشان می دهد.

GMSFeatureTypeLocality

یک نهاد سیاسی شهر یا شهرک را نشان می دهد.

GMSFeatureTypePostalCode

یک کد پستی را نشان می دهد که برای آدرس دهی نامه های پستی در داخل کشور استفاده می شود. شامل کدهای پستی

GMSFeatureTypeSchoolDistrict

منطقه مدرسه را نشان می دهد.