เรียกใช้ฟังก์ชันด้วย Apps Script API

Google Apps Script API มีเมธอด scripts.run ที่จะเรียกใช้ฟังก์ชัน Apps Script ที่ระบุจากระยะไกล คุณสามารถใช้วิธีการนี้ในแอปพลิเคชันการเรียกใช้เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันในโปรเจ็กต์สคริปต์โปรเจ็กต์ใดโปรเจ็กต์หนึ่งจากระยะไกลและรับคําตอบ

ข้อกำหนด

คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้ก่อน แอปพลิเคชันการโทรจะใช้เมธอด scripts.run ได้ คุณต้องดำเนินการดังนี้

 • ทำให้โปรเจ็กต์สคริปต์ใช้งานได้เป็นไฟล์ดำเนินการของ API คุณสามารถทำให้โปรเจ็กต์ใช้งานได้ ยกเลิกการทำให้ใช้งานได้ และทำให้โปรเจ็กต์ใช้งานได้อีกครั้งตามที่จำเป็น

 • ระบุโทเค็น OAuth ที่กำหนดขอบเขตอย่างเหมาะสมสำหรับการดำเนินการ โทเค็น OAuth นี้ต้องครอบคลุมขอบเขตทั้งหมดที่สคริปต์ใช้ ไม่ใช่เฉพาะขอบเขตที่ฟังก์ชันที่เรียกใช้ใช้เท่านั้น ดูรายการขอบเขตการให้สิทธิ์ทั้งหมดได้ในข้อมูลอ้างอิงเมธอด

 • ตรวจสอบว่าสคริปต์และไคลเอ็นต์ OAuth2 ของแอปพลิเคชันการเรียกใช้แชร์โปรเจ็กต์ Google Cloud ร่วมกัน โปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ต้องเป็นโปรเจ็กต์ระบบคลาวด์มาตรฐาน เนื่องจากโปรเจ็กต์เริ่มต้นที่สร้างสำหรับโปรเจ็กต์ Apps Script จะไม่เพียงพอ คุณจะใช้โปรเจ็กต์ Cloud มาตรฐานใหม่หรือที่มีอยู่ก็ได้

 • เปิดใช้ Google Apps Script API ในโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์

เมธอด scripts.run

เมธอด scripts.run ต้องใช้ข้อมูลระบุคีย์จึงจะเรียกใช้ได้

หรือคุณจะกำหนดค่าสคริปต์ให้ทำงานในโหมดการพัฒนาก็ได้ โหมดนี้จะดำเนินการกับโปรเจ็กต์สคริปต์เวอร์ชันที่บันทึกล่าสุดแทนที่จะเป็นเวอร์ชันที่ใช้งานล่าสุด ซึ่งทําได้โดยตั้งค่าบูลีน devMode ในเนื้อหาของคําขอเป็น true เฉพาะเจ้าของสคริปต์เท่านั้นที่เรียกใช้สคริปต์ในโหมดการพัฒนาได้

การจัดการประเภทข้อมูลพารามิเตอร์

การใช้เมธอด Apps Script API scripts.run มักจะรวมถึงการส่งข้อมูลไปยัง Apps Script เป็นพารามิเตอร์ฟังก์ชัน และการรับข้อมูลกลับมาเป็นค่าฟังก์ชันที่ส่งกลับมา API สามารถรับและแสดงผลค่าที่มีประเภทพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งได้แก่ สตริง อาร์เรย์ ออบเจ็กต์ ตัวเลข และบูลีน ซึ่งคล้ายกับประเภทพื้นฐานใน JavaScript ออบเจ็กต์ของ Apps Script ที่ซับซ้อนขึ้น เช่น เอกสารหรือชีตไม่สามารถส่งผ่านหรือจากโปรเจ็กต์สคริปต์ด้วย API

เมื่อเขียนแอปพลิเคชันการโทรด้วยภาษาที่มีประเภทขั้นสูง เช่น Java ระบบจะส่งผ่านพารามิเตอร์เป็นรายการหรืออาร์เรย์ของออบเจ็กต์ทั่วไปที่ตรงกับประเภทพื้นฐานเหล่านี้ ในหลายกรณี คุณสามารถใช้ Conversion ประเภทพื้นฐานโดยอัตโนมัติ เช่น ฟังก์ชันที่ใช้พารามิเตอร์ตัวเลขอาจได้รับออบเจ็กต์ Java Double หรือ Integer หรือ Long เป็นพารามิเตอร์โดยไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

เมื่อ API แสดงผลการตอบกลับฟังก์ชัน คุณมักจะต้องแคสต์ค่าที่แสดงผลไปยังประเภทที่ถูกต้องก่อนจึงจะใช้งานได้ ตัวอย่างการใช้ Java มีดังนี้

 • ตัวเลขที่ API แสดงผลไปยังแอปพลิเคชัน Java จะปรากฏเป็นออบเจ็กต์ java.math.BigDecimal และอาจต้องแปลงเป็นประเภท Doubles หรือ int ตามความจำเป็น
 • หากฟังก์ชัน Apps Script แสดงผลอาร์เรย์ของสตริง แอปพลิเคชัน Java จะแคสต์การตอบกลับไปยังออบเจ็กต์ List<String>

  List<String> mylist = (List<String>)(op.getResponse().get("result"));
  
 • หากต้องการแสดงผลอาร์เรย์ของ Bytes อาจสะดวกที่จะเข้ารหัสอาร์เรย์เป็นสตริง base64 ภายในฟังก์ชัน Apps Script และแสดงผลสตริงนั้นแทน

  return Utilities.base64Encode(myByteArray); // returns a String.
  

ตัวอย่างโค้ดตัวอย่างด้านล่างจะแสดงวิธีตีความการตอบกลับของ API

ขั้นตอนทั่วไป

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายกระบวนการทั่วไปในการใช้ Apps Script API เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันของ Apps Script

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าโปรเจ็กต์ Cloud ทั่วไป

ทั้งสคริปต์และแอปพลิเคชันการเรียกใช้ต้องแชร์โปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์เดียวกัน โปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์นี้อาจเป็นโปรเจ็กต์ที่มีอยู่หรือโปรเจ็กต์ใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นี้ก็ได้ เมื่อมีโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์แล้ว คุณต้องเปลี่ยนโปรเจ็กต์สคริปต์เพื่อใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2: ปรับใช้สคริปต์เป็นไฟล์ปฏิบัติการของ API

 1. เปิดโครงการ Apps Script ที่มีฟังก์ชันที่ต้องการใช้
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกทำให้ใช้งานได้ > การทำให้ใช้งานได้ใหม่
 3. ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้น ให้คลิกเปิดใช้ประเภทการทำให้ใช้งานได้ > ดำเนินการของ API
 4. ในเมนูแบบเลื่อนลง "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง" ให้เลือกผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้เรียกใช้ฟังก์ชันของสคริปต์โดยใช้ Apps Script API
 5. คลิกทำให้ใช้งานได้

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าแอปพลิเคชันการโทร

แอปพลิเคชันการเรียกใช้ต้องเปิดใช้ Apps Script API และสร้างข้อมูลรับรอง OAuth ก่อนจึงจะใช้งานได้ คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ จึงจะดำเนินการนี้ได้

 1. กำหนดค่าโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ที่แอปพลิเคชันและสคริปต์การโทรใช้อยู่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิดใช้ Apps Script API ในโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์
  2. กำหนดค่าหน้าจอขอความยินยอม OAuth
  3. สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth
 2. เปิดโครงการสคริปต์และคลิกภาพรวม ทางด้านซ้าย
 3. ในส่วนขอบเขตของโปรเจ็กต์ OAuth ให้บันทึกขอบเขตทั้งหมดที่สคริปต์ต้องการ
 4. ในโค้ดแอปพลิเคชันการเรียกใช้ ให้สร้างโทเค็นการเข้าถึง OAuth ของสคริปต์สำหรับการเรียก API ซึ่งไม่ใช่โทเค็นที่ API ใช้ แต่เป็นโทเค็นที่สคริปต์ต้องใช้เมื่อดำเนินการ ซึ่งควรสร้างโดยใช้รหัสไคลเอ็นต์ของโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์และขอบเขตสคริปต์ที่คุณบันทึกไว้

  ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google จะช่วยสร้างโทเค็นนี้และจัดการ OAuth สำหรับแอปพลิเคชันได้อย่างมาก ซึ่งโดยปกติจะช่วยให้คุณสร้างออบเจ็กต์ "ข้อมูลเข้าสู่ระบบ" ระดับที่สูงกว่าได้โดยใช้ขอบเขตสคริปต์ โปรดดูการเริ่มต้นใช้งาน Apps Script API อย่างรวดเร็วเพื่อดูตัวอย่างการสร้างออบเจ็กต์ข้อมูลเข้าสู่ระบบจากรายการขอบเขต

ขั้นตอนที่ 4: ส่งคำขอscript.run

เมื่อกำหนดค่าแอปพลิเคชันการโทรแล้ว คุณจะโทรออกได้ scripts.run การเรียก API แต่ละรายการมีขั้นตอนดังนี้

 1. สร้างคำขอ API โดยใช้รหัสสคริปต์ ชื่อฟังก์ชัน และพารามิเตอร์ที่จำเป็น
 2. เรียกใช้ scripts.run และรวมโทเค็น OAuth ของสคริปต์ที่คุณสร้างไว้ในส่วนหัว (หากใช้คำขอ POST พื้นฐาน) หรือใช้ออบเจ็กต์ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่สร้างด้วยขอบเขตสคริปต์
 3. ปล่อยให้สคริปต์ทำงานจนเสร็จสิ้น สคริปต์อาจใช้เวลาดำเนินการสูงสุด 6 นาที ดังนั้นแอปพลิเคชันของคุณจึงควรจะอนุญาต
 4. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ฟังก์ชันของสคริปต์อาจแสดงผลค่า ซึ่ง API จะส่งกลับไปที่แอปพลิเคชันหากค่านั้นเป็นประเภทที่รองรับ

ดูตัวอย่างการเรียก API script.run รายการได้ที่ด้านล่าง

ตัวอย่างคำขอ API

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีส่งคำขอเรียกใช้ Apps Script API ในภาษาต่างๆ โดยเรียกใช้ฟังก์ชัน Apps Script เพื่อพิมพ์รายการโฟลเดอร์ในไดเรกทอรีรากของผู้ใช้ ต้องระบุรหัสสคริปต์ของโปรเจ็กต์ Apps Script ที่มีฟังก์ชันที่เรียกใช้แล้วในตำแหน่งที่ระบุด้วย ENTER_YOUR_SCRIPT_ID_HERE ตัวอย่างดังกล่าวใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google API สำหรับภาษาที่เกี่ยวข้อง

สคริปต์เป้าหมาย

ฟังก์ชันในสคริปต์นี้จะใช้ Drive API

คุณต้องเปิดใช้ Drive API ในโปรเจ็กต์ที่โฮสต์สคริปต์

นอกจากนี้ แอปพลิเคชันการเรียกใช้ยังต้องส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth ซึ่งรวมถึงขอบเขตไดรฟ์ต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/drive

ตัวอย่างแอปพลิเคชันที่นี่ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google เพื่อสร้างออบเจ็กต์ข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับ OAuth โดยใช้ขอบเขตนี้

/**
 * Return the set of folder names contained in the user's root folder as an
 * object (with folder IDs as keys).
 * @return {Object} A set of folder names keyed by folder ID.
 */
function getFoldersUnderRoot() {
 const root = DriveApp.getRootFolder();
 const folders = root.getFolders();
 const folderSet = {};
 while (folders.hasNext()) {
  const folder = folders.next();
  folderSet[folder.getId()] = folder.getName();
 }
 return folderSet;
}

Java


/**
 * Create a HttpRequestInitializer from the given one, except set
 * the HTTP read timeout to be longer than the default (to allow
 * called scripts time to execute).
 *
 * @param {HttpRequestInitializer} requestInitializer the initializer
 *                 to copy and adjust; typically a Credential object.
 * @return an initializer with an extended read timeout.
 */
private static HttpRequestInitializer setHttpTimeout(
  final HttpRequestInitializer requestInitializer) {
 return new HttpRequestInitializer() {
  @Override
  public void initialize(HttpRequest httpRequest) throws IOException {
   requestInitializer.initialize(httpRequest);
   // This allows the API to call (and avoid timing out on)
   // functions that take up to 6 minutes to complete (the maximum
   // allowed script run time), plus a little overhead.
   httpRequest.setReadTimeout(380000);
  }
 };
}

/**
 * Build and return an authorized Script client service.
 *
 * @param {Credential} credential an authorized Credential object
 * @return an authorized Script client service
 */
public static Script getScriptService() throws IOException {
 Credential credential = authorize();
 return new Script.Builder(
   HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, setHttpTimeout(credential))
   .setApplicationName(APPLICATION_NAME)
   .build();
}

/**
 * Interpret an error response returned by the API and return a String
 * summary.
 *
 * @param {Operation} op the Operation returning an error response
 * @return summary of error response, or null if Operation returned no
 * error
 */
public static String getScriptError(Operation op) {
 if (op.getError() == null) {
  return null;
 }

 // Extract the first (and only) set of error details and cast as a Map.
 // The values of this map are the script's 'errorMessage' and
 // 'errorType', and an array of stack trace elements (which also need to
 // be cast as Maps).
 Map<String, Object> detail = op.getError().getDetails().get(0);
 List<Map<String, Object>> stacktrace =
   (List<Map<String, Object>>) detail.get("scriptStackTraceElements");

 java.lang.StringBuilder sb =
   new StringBuilder("\nScript error message: ");
 sb.append(detail.get("errorMessage"));
 sb.append("\nScript error type: ");
 sb.append(detail.get("errorType"));

 if (stacktrace != null) {
  // There may not be a stacktrace if the script didn't start
  // executing.
  sb.append("\nScript error stacktrace:");
  for (Map<String, Object> elem : stacktrace) {
   sb.append("\n ");
   sb.append(elem.get("function"));
   sb.append(":");
   sb.append(elem.get("lineNumber"));
  }
 }
 sb.append("\n");
 return sb.toString();
}

public static void main(String[] args) throws IOException {
 // ID of the script to call. Acquire this from the Apps Script editor,
 // under Publish > Deploy as API executable.
 String scriptId = "ENTER_YOUR_SCRIPT_ID_HERE";
 Script service = getScriptService();

 // Create an execution request object.
 ExecutionRequest request = new ExecutionRequest()
   .setFunction("getFoldersUnderRoot");

 try {
  // Make the API request.
  Operation op =
    service.scripts().run(scriptId, request).execute();

  // Print results of request.
  if (op.getError() != null) {
   // The API executed, but the script returned an error.
   System.out.println(getScriptError(op));
  } else {
   // The result provided by the API needs to be cast into
   // the correct type, based upon what types the Apps
   // Script function returns. Here, the function returns
   // an Apps Script Object with String keys and values,
   // so must be cast into a Java Map (folderSet).
   Map<String, String> folderSet =
     (Map<String, String>) (op.getResponse().get("result"));
   if (folderSet.size() == 0) {
    System.out.println("No folders returned!");
   } else {
    System.out.println("Folders under your root folder:");
    for (String id : folderSet.keySet()) {
     System.out.printf(
       "\t%s (%s)\n", folderSet.get(id), id);
    }
   }
  }
 } catch (GoogleJsonResponseException e) {
  // The API encountered a problem before the script was called.
  e.printStackTrace(System.out);
 }
}

JavaScript

/**
 * Load the API and make an API call. Display the results on the screen.
 */
function callScriptFunction() {
 const scriptId = '<ENTER_YOUR_SCRIPT_ID_HERE>';

 // Call the Apps Script API run method
 //  'scriptId' is the URL parameter that states what script to run
 //  'resource' describes the run request body (with the function name
 //       to execute)
 try {
  gapi.client.script.scripts.run({
   'scriptId': scriptId,
   'resource': {
    'function': 'getFoldersUnderRoot',
   },
  }).then(function(resp) {
   const result = resp.result;
   if (result.error && result.error.status) {
    // The API encountered a problem before the script
    // started executing.
    appendPre('Error calling API:');
    appendPre(JSON.stringify(result, null, 2));
   } else if (result.error) {
    // The API executed, but the script returned an error.

    // Extract the first (and only) set of error details.
    // The values of this object are the script's 'errorMessage' and
    // 'errorType', and an array of stack trace elements.
    const error = result.error.details[0];
    appendPre('Script error message: ' + error.errorMessage);

    if (error.scriptStackTraceElements) {
     // There may not be a stacktrace if the script didn't start
     // executing.
     appendPre('Script error stacktrace:');
     for (let i = 0; i < error.scriptStackTraceElements.length; i++) {
      const trace = error.scriptStackTraceElements[i];
      appendPre('\t' + trace.function + ':' + trace.lineNumber);
     }
    }
   } else {
    // The structure of the result will depend upon what the Apps
    // Script function returns. Here, the function returns an Apps
    // Script Object with String keys and values, and so the result
    // is treated as a JavaScript object (folderSet).

    const folderSet = result.response.result;
    if (Object.keys(folderSet).length == 0) {
     appendPre('No folders returned!');
    } else {
     appendPre('Folders under your root folder:');
     Object.keys(folderSet).forEach(function(id) {
      appendPre('\t' + folderSet[id] + ' (' + id + ')');
     });
    }
   }
  });
 } catch (err) {
  document.getElementById('content').innerText = err.message;
  return;
 }
}

Node.js

/**
 * Call an Apps Script function to list the folders in the user's root Drive
 * folder.
 *
 */
async function callAppsScript() {
 const scriptId = '1xGOh6wCm7hlIVSVPKm0y_dL-YqetspS5DEVmMzaxd_6AAvI-_u8DSgBT';

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app
 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const script = google.script({version: 'v1', auth});

 try {
  // Make the API request. The request object is included here as 'resource'.
  const resp = await script.scripts.run({
   auth: auth,
   resource: {
    function: 'getFoldersUnderRoot',
   },
   scriptId: scriptId,
  });
  if (resp.error) {
   // The API executed, but the script returned an error.

   // Extract the first (and only) set of error details. The values of this
   // object are the script's 'errorMessage' and 'errorType', and an array
   // of stack trace elements.
   const error = resp.error.details[0];
   console.log('Script error message: ' + error.errorMessage);
   console.log('Script error stacktrace:');

   if (error.scriptStackTraceElements) {
    // There may not be a stacktrace if the script didn't start executing.
    for (let i = 0; i < error.scriptStackTraceElements.length; i++) {
     const trace = error.scriptStackTraceElements[i];
     console.log('\t%s: %s', trace.function, trace.lineNumber);
    }
   }
  } else {
   // The structure of the result will depend upon what the Apps Script
   // function returns. Here, the function returns an Apps Script Object
   // with String keys and values, and so the result is treated as a
   // Node.js object (folderSet).
   const folderSet = resp.response.result;
   if (Object.keys(folderSet).length == 0) {
    console.log('No folders returned!');
   } else {
    console.log('Folders under your root folder:');
    Object.keys(folderSet).forEach(function(id) {
     console.log('\t%s (%s)', folderSet[id], id);
    });
   }
  }
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

Python

import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def main():
 """Runs the sample."""
 # pylint: disable=maybe-no-member
 script_id = "1VFBDoJFy6yb9z7-luOwRv3fCmeNOzILPnR4QVmR0bGJ7gQ3QMPpCW-yt"

 creds, _ = google.auth.default()
 service = build("script", "v1", credentials=creds)

 # Create an execution request object.
 request = {"function": "getFoldersUnderRoot"}

 try:
  # Make the API request.
  response = service.scripts().run(scriptId=script_id, body=request).execute()
  if "error" in response:
   # The API executed, but the script returned an error.
   # Extract the first (and only) set of error details. The values of
   # this object are the script's 'errorMessage' and 'errorType', and
   # a list of stack trace elements.
   error = response["error"]["details"][0]
   print(f"Script error message: {0}.{format(error['errorMessage'])}")

   if "scriptStackTraceElements" in error:
    # There may not be a stacktrace if the script didn't start
    # executing.
    print("Script error stacktrace:")
    for trace in error["scriptStackTraceElements"]:
     print(f"\t{0}: {1}.{format(trace['function'], trace['lineNumber'])}")
  else:
   # The structure of the result depends upon what the Apps Script
   # function returns. Here, the function returns an Apps Script
   # Object with String keys and values, and so the result is
   # treated as a Python dictionary (folder_set).
   folder_set = response["response"].get("result", {})
   if not folder_set:
    print("No folders returned!")
   else:
    print("Folders under your root folder:")
    for folder_id, folder in folder_set.items():
     print(f"\t{0} ({1}).{format(folder, folder_id)}")

 except HttpError as error:
  # The API encountered a problem before the script started executing.
  print(f"An error occurred: {error}")
  print(error.content)


if __name__ == "__main__":
 main()

ข้อจำกัด

Apps Script API มีข้อจำกัดหลายประการดังนี้

 1. โปรเจ็กต์ Cloud ทั่วไป สคริปต์ที่เรียกใช้และแอปพลิเคชันการเรียกใช้ต้องแชร์โปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ โปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์ต้องเป็นโปรเจ็กต์ระบบคลาวด์มาตรฐาน แต่โปรเจ็กต์เริ่มต้นที่สร้างสำหรับโปรเจ็กต์ Apps Script นั้นไม่เพียงพอ โปรเจ็กต์ Cloud มาตรฐานอาจเป็นโปรเจ็กต์ใหม่หรือโปรเจ็กต์ที่มีอยู่ก็ได้

 2. พารามิเตอร์พื้นฐานและประเภทการคืนสินค้า API ไม่สามารถส่งหรือแสดงผลออบเจ็กต์เฉพาะของ Apps Script (เช่น Documents, Blob, ปฏิทิน, ไฟล์ในไดรฟ์ ฯลฯ) ไปยังแอปพลิเคชัน เฉพาะประเภทพื้นฐานเท่านั้น เช่น สตริง อาร์เรย์ ออบเจ็กต์ ตัวเลข และบูลีน ที่จะส่งผ่านและแสดงผลได้

 3. ขอบเขตของ OAuth API จะเรียกใช้สคริปต์ที่มีขอบเขตที่จำเป็นอย่างน้อย 1 ขอบเขตได้เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะใช้ API เพื่อเรียกใช้สคริปต์ที่ไม่ต้องมีการให้สิทธิ์ในบริการอย่างน้อย 1 รายการไม่ได้

 4. ไม่มีทริกเกอร์ API สร้างทริกเกอร์ Apps Script ไม่ได้