Method: spaces.get

جزئیات یک فضا را برمی‌گرداند. برای مثال، به دریافت جزئیات در مورد یک فضا مراجعه کنید.

نیاز به احراز هویت از احراز هویت برنامه و احراز هویت کاربر پشتیبانی می کند.

درخواست HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. نام منبع فضا، به شکل spaces/{space} .

قالب: spaces/{space}

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از Space است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.