Method: providers.vehicles.update

Ghi dữ liệu cập nhật về xe vào Fleet Engine.

Khi cập nhật Vehicle, bạn không thể cập nhật các trường sau đây vì các trường này do máy chủ quản lý:

  • currentTrips
  • availableCapacity
  • currentRouteSegmentVersion
  • waypointsVersion

Cũng không cập nhật được xe name.

Nếu bạn cập nhật trường attributes, tất cả các thuộc tính của xe sẽ được thay thế bằng các thuộc tính đã cung cấp trong yêu cầu. Nếu bạn chỉ muốn cập nhật một số thuộc tính, hãy xem phương thức vehicles.updateAttributes. Tương tự, bạn có thể cập nhật trường waypoints, nhưng phải chứa tất cả các điểm tham chiếu hiện có trên xe và không có điểm tham chiếu nào khác.

Yêu cầu HTTP

PUT https://fleetengine.googleapis.com/v1/{name=providers/*/vehicles/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
name

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}/vehicles/{vehicle}. {provider} phải là Mã dự án (ví dụ: sample-cloud-project) của dự án Google Cloud mà tài khoản dịch vụ thực hiện cuộc gọi này là thành viên.

Tham số truy vấn

Các tham số
header

object (RequestHeader)

Tiêu đề của yêu cầu Fleet Engine tiêu chuẩn.

updateMask

string (FieldMask format)

Bắt buộc. Một mặt nạ trường (field mask) cho biết những trường của Vehicle cần cập nhật. Bạn phải cung cấp ít nhất 1 tên trường.

Đây là danh sách các tên trường đủ điều kiện được phân tách bằng dấu phẩy. Ví dụ: "user.displayName,photo"

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Vehicle.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Vehicle.