Method: providers.vehicles.create

Tạo thực thể cho một chiếc xe mới liên kết với một nhà cung cấp dịch vụ đi chung xe hoặc giao hàng theo yêu cầu. Mỗi Vehicle phải có một mã xe duy nhất.

Bạn phải có các trường Vehicle sau đây khi tạo Vehicle:

 • vehicleState
 • supportedTripTypes
 • maximumCapacity
 • vehicleType

Các trường Vehicle sau sẽ bị bỏ qua khi tạo Vehicle:

 • name
 • currentTrips
 • availableCapacity
 • currentRouteSegment
 • currentRouteSegmentEndPoint
 • currentRouteSegmentVersion
 • currentRouteSegmentTraffic
 • route
 • waypoints
 • waypointsVersion
 • remainingDistanceMeters
 • remainingTimeSeconds
 • eta_to_next_waypoint
 • navigationStatus

Tất cả các trường khác là không bắt buộc và được sử dụng nếu được cung cấp.

Yêu cầu HTTP

POST https://fleetengine.googleapis.com/v1/{parent=providers/*}/vehicles

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
parent

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}. Nhà cung cấp phải là Mã dự án (ví dụ: sample-cloud-project) của Dự án Google Cloud có tài khoản dịch vụ thực hiện lệnh gọi này.

Tham số truy vấn

Các tham số
header

object (RequestHeader)

Tiêu đề của yêu cầu Fleet Engine tiêu chuẩn.

vehicleId

string

Bắt buộc. Mã xe duy nhất. Phải tuân theo các quy định hạn chế sau:

 • Phải là một chuỗi Unicode hợp lệ.
 • Có độ dài tối đa là 64 ký tự.
 • Được chuẩn hoá theo Biểu mẫu chuẩn hoá Unicode.
 • Không được chứa bất kỳ ký tự ASCII nào sau đây: "/", ":", "?", ",", hoặc "#".

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Vehicle.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới được tạo của Vehicle.