TripType

Loại chuyến đi.

Enum
UNKNOWN_TRIP_TYPE Chế độ mặc định, dùng cho các loại chuyến đi không xác định hoặc không nhận dạng được.
SHARED Chuyến đi có thể đi chung với các phương tiện khác.
EXCLUSIVE Chuyến đi chỉ dành riêng cho xe.