Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng API Thẻ thông tin bản đồ.
Tạo tài khoản, tạo khoá API, tạo mã thông báo phiên và sau đó bắt đầu xây dựng.
Hiển thị dữ liệu không gian địa lý 3D của Google với thư viện JavaScript nguồn mở để trực quan hoá không gian địa lý 3D trên các thiết bị hỗ trợ web.

Tính năng

Tìm hiểu về các tính năng cốt lõi của API Thẻ thông tin bản đồ.
Tải thẻ thông tin ở một mức thu phóng cụ thể, tại những toạ độ địa lý cụ thể.
Nhận thông tin chế độ xem về các ô bản đồ được hiển thị.
Tìm giá trị nhận dạng ảnh toàn cảnh của một hoặc nhiều vị trí địa lý.
Khi đã có mã ảnh toàn cảnh, bạn có thể yêu cầu ô hình ảnh Chế độ xem đường phố.