Gạch địa hình

Tổng quan về Thẻ thông tin địa hìnhThẻ thông tin địa hình là các ô hình ảnh có chứa bản đồ vùng đồi và đường đồng mức. Chúng có các đặc điểm tự nhiên như thực vật.

Tải ô địa hình

Bạn có thể bắt đầu yêu cầu ô địa hình sau khi nhận được mã phiên. Vì mã thông báo phiên sẽ áp dụng cho toàn bộ phiên, nên bạn không phải chỉ định các tuỳ chọn bản đồ bằng yêu cầu về thẻ thông tin.

Mã mẫu sau đây minh hoạ một yêu cầu mã thông báo phiên điển hình cho các thẻ thông tin địa hình.

curl -X POST -d '{
  "mapType": "terrain",
  "language": "en-US",
  "region": "US",
  "layerTypes": ["layerRoadmap"]
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
"https://tile.googleapis.com/v1/createSession?key=YOUR_API_KEY"

Bạn tải ô địa hình bằng cách gửi một yêu cầu HTTPS GET, như trong ví dụ sau.

curl "https://tile.googleapis.com/v1/2dtiles/z/x/y?session=YOUR_SESSION_TOKEN&key=YOUR_API_KEY&orientation=0_or_90_or_180_or_270"

Ví dụ về yêu cầu thẻ thông tin

Hãy xem xét ví dụ sau đây yêu cầu một thẻ thông tin địa hình có mức thu phóng là 10, với toạ độ x và y là (192, 401).

curl "https://tile.googleapis.com/v1/2dtiles/10/192/401?session=YOUR_SESSION_TOKEN&key=YOUR_API_KEY" --output /tmp/example_tile.png

Không có thông báo phản hồi nào từ máy chủ trong ví dụ này. Thay vào đó, thẻ thông tin này chỉ tải xuống một tệp cục bộ.

Phản hồi tải xuống Thẻ thông tin địa hình

Để biết thông tin về các tiêu đề thông báo phản hồi, hãy xem phần Tìm nạp trước, Lưu vào bộ nhớ đệm hoặc Lưu trữ nội dung.