Tài liệu tham khảo về Lớp GMSMở Khoá

Tài liệu tham khảo về Lớp GMSMở Khoá

Tổng quan

Một lớp để xử lý việc lưu trữ và truy cập vào thông tin về giờ mở cửa cho GMSPlace.

Thuộc tính

NSArray< GMSPeriod * > * dấu chấm
 Chứa tất cả GMSPeriod sự kiện mở và đóng trong tuần.
NSArray< NSString * > * weekdayText
 Chứa các chuỗi văn bản được bản địa hoá về giờ mở cửa hằng ngày trong tuần.
GMSPlaceHoursTypehoursType
 Trả về GMSPlaceHoursType của giờ mở cửa.
NSArray< GMSPlacespecialDay * > * specialDays
 Trả về danh sách các mục nhập GMSPlaceSpecialDay, tương ứng với bảy ngày tiếp theo có thể có giờ mở cửa khác với giờ hoạt động bình thường.

Tài liệu về thuộc tính

– (NSArray<GMSPeriod *>*) giai đoạn [read, assign]

Chứa tất cả GMSPeriod sự kiện mở và đóng trong tuần.

Lưu ý:
Một ngày có thể có nhiều khoảng thời gian (ví dụ: Thứ Hai, 7 giờ sáng – 2 giờ chiều thứ Hai, 5 giờ chiều thứ Hai – 10 giờ tối thứ Hai).

Thời gian cũng có thể kéo dài nhiều ngày (ví dụ: 7 giờ tối thứ Sáu – 2 giờ sáng thứ Bảy).

– (NSArray<NSString *>*) weekdayText [read, assign]

Chứa các chuỗi văn bản được bản địa hoá về giờ mở cửa hằng ngày trong tuần.

Lưu ý:
Thứ tự văn bản phụ thuộc vào ngôn ngữ và có thể bắt đầu vào thứ Hai hoặc Chủ Nhật. Không sử dụng enum GMSDayOfWeek để lập chỉ mục vào mảng.
– (GMSPlaceHoursType) hoursType [read, assign]

Trả về GMSPlaceHoursType của giờ mở cửa.

– (NSArray<GMSPlaceSpecialDay *>*) specialDays [read, copy]

Trả về danh sách các mục nhập GMSPlaceSpecialDay, tương ứng với bảy ngày tiếp theo có thể có giờ mở cửa khác với giờ hoạt động bình thường.