Tài liệu tham khảo về lớp GMSPlaceSpecialDay

Tài liệu tham khảo về lớp GMSPlaceSpecialDay

Tổng quan

Biểu thị thông tin vào một ngày cụ thể có thể có giờ mở cửa khác với bình thường.

Thuộc tính

NSDate * date
 Ngày có thể có giờ đặc biệt.
CẢM ƠNisExceptional
 Trả về xem ngày có giờ đặc biệt hay không và có thể thay thế giờ thông thường vào những ngày nhất định (thường là ngày lễ).

Tài liệu về thuộc tính

- (NSDate*) date [read, copy]

Ngày có thể có giờ đặc biệt.

– (BOOL) isExceptional [read, assign]

Trả về xem ngày có giờ đặc biệt hay không và có thể thay thế giờ thông thường vào những ngày nhất định (thường là ngày lễ).